Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Indlela Yokubala Umthelela Wezinga Lokushisa Nejubane Lokuzungeza Ekwehleni Kwezinsimbi zaseNingizimu Afrika zensimbi yeManganezi kwi-Rotary Kiln

This is a Zulu translation of DOI: DOI: 10.1007/978-3-030-36540-0_72

Published onJul 22, 2023
Indlela Yokubala Umthelela Wezinga Lokushisa Nejubane Lokuzungeza Ekwehleni Kwezinsimbi zaseNingizimu Afrika zensimbi yeManganezi kwi-Rotary Kiln
·

Indlela Yokubala Umthelela Wezinga Lokushisa Nejubane Lokuzungeza Ekwehleni Kwezinsimbi zaseNingizimu Afrika zensimbi yeManganezi kwi-Rotary Kiln

Abstract

Ukwentuleka kolwazi mayelana nokwakheka ngokwe-mineralogy ne-metallurgy emanganizi kuyinkinga evamile ekwakhiweni kwezingxubensimbi ze-ferromanganese.

I-decrepitation, okuwukuhlakazeka kwezingcucu eziqinile uma zishisiswa, kuyinto ebalulekile ematsheni emanganizi engakaze icwaningwe kahle.

Lo msebenzi uzocwaninga umthelela wamapharamitha ahlukene kwi-decrepitation index uma amatshe aqukethe imanganizi efudunyezwa eziko elincane.

La mapharamitha ijubane lokuzingena, izinga lokushisiswa, amazinga okushisa, kanye nokwakheka ngokwe-mineralogy.

Amatshe aqukethe insimbi amathathu aseNingizimu Afrika, amabili asemayini eyodwa, azosetshenziswa kulolu cwaningo.

Inhloso yaleli phepha ukubika ngokusombulukwa kwendlelakwenza.

Summary Title

Inhlolo entsha ukuvula izimfihlo zetshe eliqukethe imanganizi.

Abacwaningi sebehlongoze inhlolo entsha ukuphendula imibuzo mayelana nezakhi zetshe eliqukethe imanaganizi embiwa eNignizimu Afrika.

Abacwaningi sebehlongoze inhlolo entsha yiziphi izimo zikabhayela ezinganciphisa ukwehlukana kwemanganizi ngenkathi kwenziwa insimbi.

Istebhu esibalulekile kewenziweni kwensimbi ukuhlukanisa netshe ephuma kulo ngokuyishisisa kubhayela wegobela likagesi.

Ngebhadi, ngesikhathi salokhu kushisiswa, imanganizi ishawa yi-decrepitation noma icucuzeke ibe wuthuli, okungenza ukuthi uhlelo lube nenzuzo encane futhi okunamathuba okuthi ingaqhuma, ngenxa yokwakhelana kwamagesi.

Lolu cwaningo luhlongoza izindlelakwenza ezintsha zokwenza izinhlolo ukubona ukuthi yiziphi izimo ezingehlisa i-decrepitation yetshe eliqukuthe imanganizi.

Abacwaningi bahlongoza ukuhlola iziko ezungezayo to fudumeza itshe eliqukethe imanganizi ngaphambi kokuthi lisetshenzwe kubhayela wegobela likagesi. Abacwaningi bazosebenzisa amatshe enzinkundleni zemanganizi zase-Kalahari, bese behlola ukuthi zishawa kanjani i-decrepitation elabhorethri kusetshenziswa iziko elizungezayo elincane.

Ucwaningo luzohlola amazinga e-decrepitation emazingeni ahlukene ejubane lokuzungeza, amazinga okushisa, ukushesha kokushisiswa, ubukhulu betshe eliqukethe imanganizi, kanye nobunjalo bamakhemikhali etshe.

Abacwaningi sebelwanzile olwandulelayo ukuhlonza ukungenzeka kwenhlolo ehlongoziwe ukukhipha imiphumela.

Bathole imiphumela ethembisayo, eveze ukuthi uma amatshe emanganizi ahlukene efudunyezwa ashawa i-decrepitation emazingeni ahlukene kuye ngobunjalo bamakhemakhali bawo.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?