Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Kekišo le Koketšo ya Lenaneo la go Fapafapana la Mohlagase wa go Šomišwa Leswa ka Semonkong, Lesotho

This is Northern Sotho translation of DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93438-9_9

Published onJul 22, 2023
Kekišo le Koketšo ya Lenaneo la go Fapafapana la Mohlagase wa go Šomišwa Leswa ka Semonkong, Lesotho
·

Abstract

Meboto le magologolo a dithaba tšeo go tšona go na le le metse ya dinagamagae ye e aroganego kudu di hwetšagala kudu ka nageng ya Lesotho, gomme se se dira gore go ture ka fao go sa kgonagalego le go se kgonagale go diriša ditšhelete go kgokaganya metse ye e lego kgole le mothopo wa mohlagase wa kgole.

Tlhokego ye ya phihlelelo ya mohlagse e šitišitše ditlhabologo tše ntši tša leago le tša ekonomi ka lebaka la kabo ye e sa lekanego ya mohlagase wo o hlokagalago kudu ka magaeng, ka dikolong, ka ditešeng tša maphodisa, ka dikliniking le ka dikgwebong ka tikologo.

Sengwalwa se se šišinya gore gobe le lenaneo la tšweletšo ya mohlagase la mohlakanelwa la ka toropong ya kgole ya Semonkong, ka seleteng sa Maseru, Lesotho.

Dinyakišišo tše di hlama, tša ekiša le go oketša lenaneo la go fihla mohlagse la mohlakanelwa ka go šomiša seemo sa morwalo wa nyakego ya mohlagse ka toropong ya Semonkong le go hwetšagala ga methopo ya mohlagsetirišwaleswa wa go fehla ka maatla a letšatši, ka lebelo la phefo le dikelo tša go ela ga meetse go tšwa ka Nokeng ya kgauswi ya Maletsunyane.

Softewere ya HOMER e šomišwa go fana ka kopanyo ya lenaneo la godimo mabapi le tshenyegelo ya fasefase ye e lekantšwego ya mohlagase (LCOE) le palophatlo ya godimodimo ya go tšweletša mohlagsetirišwaleswa, go lebeletšwe methopo ya mehutahuta ya mohlagasetirišwaleswa le ye mengwe ya fotobolthaiki ya sola, ya difeufeu tša go fehla mohlagase, difeufeu tše nnyane tša haetro, ditšenereithara tša tesele le poloko ya mohlagase wa peteri.

Tshekatsheko ya go kamegompe ya redieišene ya sola, ya lebelo la phefo, ya kelo ya meetse, ya theko ya tesele le ya nyakego ya mohlagase e a dirwa ka nepo ya go sekaseka kgonagalo ya lenaneo leo le feletšego la tšweletšoleswa ya mohlagase wo o loketšego go tla go dirišwa mo lefelong la kgole.

Dipoelo tša kekišo ya mohlagase wo o okeditšwego wa go fehla ka meetse /ka phefo/ka PV/ka tesele/ka peteri di fihla go LCOE ya US$0.289/kW ka palophatlo ya mohlagasetšweletšwaleswa wa 0.98.

Se se ra gore, tšenereitha ya tesele e tla dula e nyakega go thuša kabo ya mohlagase ka Semonkong kudukudu ka nakong ya dikgwedi tša go tonya tša marega tša Mei go fihla ka Setemere ge nyakego ya mohlagase e le godimo kudu gomme maatla a letšatši le moela wa meetse di le fase kudu.

Summary Title

Go fehla mohlagasetirišwaleswa wa go se ture go a kgonagala go Semonkong, Lesotho

Banyakišiši ba re lefelo leo le lego kgole la Semonkong la Lesotho le ka fokotša ditshenyegelo tša kabo ya mohlagase ka 40% ka go thuša ka go fehleng ga mohlagasetirišwaleswa ka mothopong wa ka nageng go tloga go 66% go fihla go 98%, ka go šomiša phefo, haeteroelektriki, maatla a peteri le a fotobolthaiki.

2% ye e šetšego e tla fehlwa ka ditšenereithara tša tesele.

Toropo ye nnyane ya Semonkong, ka seleteng sa Maseru, e ka gare ga meboto le magologolo a dithaba tše ntši ka Lesotho, gomme se se dira gore go ture go aba mohlagase.

Ka go realo, Semonkong mo lebakeng le e šomiša mohlagase wa haetroelekriki wo o fehlwago ka Nokeng ya kgauswi ya Maletsunyane go aba 66% ya mohlagase a yona.

34% ye nngwe e tšwa go ditšenereithara tša tesele.

Dinyakišišo tše di ikemišeditše go šomiša softewere ya HOMER (Mokgwa wa Koketšo ya Mohlakanelwa wa go Tšweletšwa Mohlagase wa Tirišwaleswa) go hlakanya mohlagase wa godimodimo wo o ka tšweletšwago ka go šomišwa methopo ya mohlagasetirišwaleswa wo o hwetšagalago ka mo seleteng se ka tshenyegelo ya fasefase ye e kgonagalago.

Banyakišiši ba šomišitše softewere ya HOMER go ekiša tšweletšo ya mohlagase wa kgauswi wa ka Semonkong ka khomphutha yeo e lekago diabe tša go hlakanya ditekanyo tše di fapanego tša ditheknolotši tša mohlagaseterišwaleswa tša go swana le fotobolthaiki (enetši ya go tšwa go diphanele tša disola), phefo, haeteroelektriki, le poloko ya mohlagase ka pereting.

Banyakišiši ba hlakantšeTshenyegelo ya Enetši ye e Lekantšwego (LCOE) go mothopo o mongwe le o mongwe wa mohlagase go tseba gore go ka bitša bokae mo lebakanakong ka moka la tirišo ya lenaneokgoparara le.

Banyakišiši ba utollotše gore kgetho ya mothopo wa mohlagse wa go se ture ka Semonkong ke mohlagasetirišwaleswa wa go fehlwa ka phefo, ka haetroelektriki, le ka peteri.

Mothopo wo wa mohlagase wa mohlakanelwea o tla ba 94% ya mohlagasetirišwaleswa, gomme 6% ya mafelelo ya fehlwa ka ditšenereitha tša tesele.

Kgetho ye e nago le kabelo ya godimodimo ye e kgonagalago ya mohlagsetirišwaleswa ka 98% e tsenya fotobolthaiki go mothopo wa mohlagse wa go se ture kudu wa ka mo godimo, gomme ya tlogela fela 2% ya go tla go fehlwa ka ditšenereithara tša tesele.

Ge dikekišo tše tša khomphutha tša softewere ye ya HOMER di ka dirišwa, di tla kaonafatša mothopo wa mohlakanelwa wa mohlagasetirišwaleswa wa haetroelektriki wa bjale go tšwa ka Nokeng ya Maletsunyane, wo o akaretšago 66%, fao ditšenereitha tša tesele tšona di fehlago 34%.

Dinyakišišo di bontšha gore mothopo wo o nago le 98% ya mohlagasetirišwaleswa o tla fokotša tshenyegelo ya go mohlagase ka 40%.

Dinyakišišo di šomišitše fela tshedimošo ye amanago fela le Semonkong, yeo e dirago gore dipoelo di šome fela ka Semonkong.

Le ge go le bjale, dinyakišišo tše di bontšha gore methopo ya tlhago ya go swana le phefo, dinoka, le mafelo ao letšatši le lego le lentši a ka šomišwa go thuša methopo ya go fehla mohlagase ya kgauswi le ya ka nageng ka tshenyegelo ya fase.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?