Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Banyakišiši ba naga ga Sudan ba akanyetša moento wo o ka lwantšhago COVID-19

Northern Sotho translation of DOI: 10.1155/2020/2683286

Published onSep 30, 2023
Banyakišiši ba naga ga Sudan ba akanyetša moento wo o ka lwantšhago COVID-19
·

Kakanyo ya Moento wa Phepothaete ye e theilwego godimo ga ephithoupu ye ntši kgahlanong le Protheine ye E ya COVID-19 ya Batho:

Tsela ya Imunoinfomethiki

Tshedimošo ya Mathomong.

Go phulega ga bolwetši bjo boswa go phatlaletše go kgabaganya Toropokgolo ya Wuhan, China, ka Disemere 2019.

Mo dibekeng tše mmalwa, Mokgatlo wa Maphelo wa Lefase (WHO) e begile ka go phulega ga coronavirus ye mpsha ye e tsebjago bjalo ka bolwetši bja coronavirus 2019 (COVID-19).

Go ya mafelelong a Janaware 2020, WHO e begile ka go phulega ga “seemo sa tšhoganetšo sa maphelo setšhabeng se e lego tlhabaetšo lefaseng” ka lebaka la go phatlalala le go oketšega ka lebelo ga bolwetši lefaseng ka bophara.

Gabjale, ga go moento goba kalafo ye e dumeletšwego ya phetetšo ye e tšwelago pele; ka gona, morero wa dinyakišišo tše ke go akanyetša moento wa phepothaete ya ephithoupu ye ntši kgahlanong le COVID-19 ka go šomiša mokgwa wa imunoinfomethiki.

Mokgwa.

Dithekniki tše mmalwa tše di nolofatšago go kopanywa ga mokgwa wa imunoinfomethiki le mokgwa wa papetšego ya tšenomiki di be di šomišwa gore go laetšwe diphepothaete tše di ka kgonagalago tša go akanyetša moento wa phepothaete wo o theilwego godimo ga ephithoupu ya T-sele go šomišwa protheine ya omfolopo ya 2019-nCoV bjalo ka tebanywa.

Dipoelo.

Go utollotšwe diphetogo tše di tseneletšego, tsenyo, phumolo ka ditatelantšho tše bapetšegago ka go strain ya COVID-19.

Go tlaleletša, diphepothaete tše lesome tše di tlemaganyago go legoro la I la MHC le legoro la II la MHC di hweditšwe go ba moakanyetšo wa meento ye e lekwago wo o nago le badudi bao ba lekanago 88.5% tša batho ba lefase le ba 99.99%.

Mafetšo.

Moento wa phepothaete ye e theilwego godimo ga ephithoupu ya T-sele o hlametšwe COVID-19 go šomišwa protheine ya omfolopo bjalo ka tebanywa ya imunotšeniki.

Le ge go le bjalo, moento wo o šišinywago o hloka gore o netefatšwe ka potlako ka diteko tša kalafo gore go kgonthišwe polokego ya wona le phorofaele ya imunotšeniki go thuša go emiša leuba le pele le ka hlola go phulega ga mauba a go hlola masetlapelo lefaseng ka bophara.


Banyakišiši ba naga ga Sudan ba akanyetša moento wo o ka lwantšhago COVID-19

Ka 2020, pele ga ge meento ye e lwantšhago COVID-19 e be e hwetšagala, banyakišiši ba Sudan ba šišintše moento woo o ka matlafatšago go itšhireletša ga mašole a mmele kgahlanong le omfolopo ya protheine ya baerase ya SARS-CoV-2.

Ka nakong yeo, bontši bja banyakišiši ba be ba nyakana le meento ye e ka šomago ka polokego le ka tshwanelo kgahlanong le COVID-19, yeo e sa tšwago go phatlalala ka lebelo go kgabaganya lefase.

Meento ye e theilwego godimo ga phepothaete ke mekgwa ye mengwe ye e bolokegilego ebile e rekegago ge go bapetšwa le mehuta ye mengwe ya meento.

Diphepothaete ke dithapo tše kopana tša diamino esiti gomme diamino esiti tše ke methopo ya diprotheine, tše di nago le diphepothaete tše ntši.

Ephiphoupu ke phepothaete ye e nepilwego yeo e ka lemogwago ke mašole a mmele.

Meento ye e theilwego godimo ga phepothaete e šomiša diephithoupu go tšwa go karolo ya baerase ye e hlolago go itšhireletša ga mašole a mmele, mo go bolelwa ka omfolopo ya protheine, goba E protheine.

Protheine ya E e bopa karolo ya legapi la protheine (“seširo”) ye e dikologilego baerase.

Protheine ye e kgatha tema ye bohlokwa mabapi le ka moo baerase e fetetšago disele le ka moo e hlolago bolwetši.

Banyakišiši ka dinyakišišong tše ba be ba nepile go akanyetša moento wo o theilwego godimo ga phepothaete ka go bapetša ditatelantšho tša diphepothaete tša tlhamegotšini magareng ga mehuta ye e fapafapanego ya coronavirus, ka go šomiša omfolopo ya (E) ya protheine bjalo ka tebanywa.

Sa pele ba phuruphutše didathapeisi go ditatelantšho tša ditlhamegotšini tša tšeo e ka bago ditebanywa tša phepothaete.

Se latelago, ba šomišitše dimmotlolo tša khomphutha le tsebo ya bona mabapi le ka moo meento e ka matlafatšago boikarabelo bja mašole a mmele go lemoga ditatelantšho tša ditlhamegotšini tšeo di ka šomišwago go tšweletša moento.

Banyakišiši ba kgonne go lemoga palo ya diphepothaete tše di abelanwego magareng ga mehuta tša go fapafapana tša coronavirus tše di ka šomišwago bjalo ka meento, eupša ba dumelelana ka E protheine bjalo ka moento wo o hlahlobjago.

Ba bolela gore ba kgonne go tšweletša ka katlego moento wo o theilwego godimo ga protheine go lwantšha COVID-19 ba šomiša tatelantšho ya protheine ye ya omfolopo.

Nakong yeo, banyakišiši ba boletše gore e bile bona ba mathomo go lemoga dikarolo tša protheine ya omfolopo ya (E) (diphepothaetse) bjalo ka meento ye e lekwago ya COVID-19.

Dikutollo tša bona di laeditše bokgoni bja meento ye e theilwego godimo ga protheine, yeo e bego e bolokegile, ye meswa, ya go rekega le go ba tsela ye kaone ya go tšweletša moento o moswa twantšhong ya COVID-19.

Le ge go le bjalo, moento wa bona wo o lekwago go be go letetšwe gore go tla hlokega gore se dirwe diteko gape ka lekaleng la diteko tša kalafo go kgonthiša gore se bolokegile ebile se šoma ka tshwanelo.

Go ya ka sehlopha sa dinyakišišo sa Sudan se se etilego pele dinyakišišo tše, meento ya protheine ga e hloke tšhelete ye ntši go ka tšweletšwa, ka gona kgonagalo ke e ntši gore e tšweletšwe e be e phatlalatšwe go dinaga tše di hlabologago.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?