Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ongoti bezimpawufuzo bathola ukusabalala kwesidlagazi sikamalaleveva esingaziwa kakhulu emhlabeni wonke

Zulu translation of DOI: 10.1101/2020.06.01.127423

Published onAug 14, 2023
Ongoti bezimpawufuzo bathola ukusabalala kwesidlagazi sikamalaleveva esingaziwa kakhulu emhlabeni wonke
·

Ingxube yezimpawufuzo ejulile kwi-Plasmodium vivax yaseSudani kanye nobudlelwano bayo namanye ama-geographical isolate.

Umalaleveva we-plasmodium vivax uyisifo zasezindaweni ezifudumele esinganakiwe ngenxa yamazinga okwenzeka aphansi nokwentuleka kokuhlonzwa okunembayo.

Esikhathinin esisanda kudlula, sekube nokukhuphuka okusabisayo ezahlakalweni ze-P. vivax eMpumalanga Afrika kanti kubukwa ukuthi isabalalela nasemazweni asentshonalanga.

Lolu cwaningo luphenye indawomsuka kanye nengxubezimpawufuzo ye-P. vivax eSudani ngama-microsatelite marker ayi-14.

Isibalo esiwu-113 samasampula e-P. vivax saqoqwa ezifundeni ezimbili, i-New Halfa kanye ne-Khartoum eSudani.

Ngaphezu kwalokho, imininingo yamasampula ezindawo awu-841 atholakele esuka kwi-database yokuhlaziya yomhlaba yezimpawufuzo nawo abebaliwe esihlaziyweni ukuqhuba ubudlelwano phakathi kwama-isolate e-P. vivax nezikalo zomhlaba.

Ngokwesikalo sesifunda, sibone ama-haplotype ahlukile angama-91 kanye nayi-8 emasampuleni aseSudani.

Ingxubezimpawufzo ephuzulu kangaka ukuqhathaniswa nezinye izindawo yeseka umbono wokuthi i-P. vivax yasunguleka e-Afrika.

Ngokomhlaba, njengoba sekuveziwe, sibone ukuqoqana okuhlukile kwezimpawufuzo kwe-P. vivax e-Afrika, South America, Asia (kubalwa ne-Papua New Guinea kanye ne-Solomon Island) ne-admixture ekalekile kulokhu kuqoqeka okuthathu.

Ukuhlaziywa kwengxenyengqangi ne-phylogene kukhombise amaphethini okuqoqana afanayo futhi kwagqamisa umthelela wama-solate ase-Afrika ukuhlukeni kwezimpawufuzo okubonakalayo emhlabeni.

I-P. vivax yase Mpumalanga Afrika ibonakaliswa ngokufana namanye ama-isolate ase-Asia okugigiyela ukwethula okungase kube kusha.

Imiphumela yethu ikhombisa ingxubezimpawufuzo ezijulile zenzeka ngesikahti esisodwa kube nowenzeka ezindaweni ezahlukene okugqamile, kuveza ukuphumelela kokusenzisa ama-microsatelilte marker ukusebenza izindlela zokulawula ezisebenzayo.


Ongoti bezimpawufuzo bathola ukusabalala kwesidlagazi sikamalaleveva esingaziwa kakhulu emhlabeni wonke

Abawaningi bathola izimpawufuzo zesinye sezidligazi esidala umalaleveva ukulandela ukuthi izinhlobo ezahlukene zingabe zisabalala kanjani emhlabeni.

Bathi isidlagazi, i-Plasmodium vivax, kungenzeka yaqala e-Afrika.

Abacwaningi ngokudlule bebecabanga ukuthi amazinga kamalaleveva abangwa yilesi sidligazi aphansi.

Kodwa kubukeka ngathi izikhawu ziyakhula kakhlu eMpumalanga Afrika nakwezinzye izingxenye zomhlaba.

Izikhawu ze-Plasmodium vivax (PV) zivame ukungabi zimbi kakhulu, kodwa kulokhu izingcwaningo ziveza ukuthi i-PV ingahlala ingaveli kubantu, ibathelele ngokuphindaphinda, ibenze ukuthi baphuthe emsebenzini.

Lokhu, kanye nesidingo sokwelashwa kuphindelelwa, kungalimaza iminotho.

Kulolu cwaningo, abacwaningi bebefuna ukuhlaziya izimpawufuzo zezidlagazi ze-PV ezitholwa ezindaweni ezahlukene emhalabeni wonke.

Le mininingo yezimpawufuzo nendawo ingasiza abaphathi bezempilo ukunqanda ukusabalala kwe-PV kanye nokwelapha kangcono umalaleveva.

Abacwaningi bakhiphe i-DNA kumasampula egazi athathwa ngomunwe ezigulini ezinomalaleveva we-PV eNew Halfa naseKhartoum, eSudani.

Baphinde basebenzisa imininingo esuselwa easampuleni aqoqwe kwezinye izingxenye ze-Afrika, South America ne-Asia.

Baqhathanise amasampula ukuthiola ukufana nokuhluka kwehlukana kwezindawo.

Abacwaningi bathola ukuthi izimpawufuzo zamasampula e-PV bezifana namanye amasampula asezwenikazi elilodwa.

Lokhu kusho ukuthi bengakwazi ukusho ukuhti isampula liqhamukephi ngokubuka izimpawufuzo zalo.

Ngokuxakile, babone ukuthi amasampula aqoaqwe e-Afrika abehluke kakhulu ngokwezimpawufuzo kunamasampula akwamanye amazwekazi.

Ngamanye amazwi, amasampula aqoqwe e-Asia, isibonelo, abefana kakhulu kwamanye amasampula ase-Asia kunawase-Afrika efana namanye ase-Afrika.

Ingxubezimpawufuzo e-Afrika ikhomba ukuthi i-PV isuka e-Afrika.

Babone ukuthi amasampula ase-Afrika afana kakhuli nawase-Asia kunase-South America.

Lokhu kusho ukuthi abantu ezilwane abathelelwe yi-PV kungenzeka ukuthi bebesanda kuhamba phakathi kwe-Afrika ne-Asia.

Ukudweba izimpawufuzo zesidlagazi ngale ndlela kunikeza ososayensi ukubona ukuthi izifo zisabalala kanjani ezindawei ezahlukene.

Abacwaningi bathi izingcwaningo zangomuso zingasebenzisa lolu lwazi ukuhlonza izimpawu zendawo njengezintaba ezehlukanisa izinhlobo ze-PV ezahlukene.

Abacwaningi abenze lolu cwaningo bebeseSudani, Eritrea, eFransi kanye naseUSA.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?