Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ososayensi bathole izakhi zofuzo ezenza izinkomo zasezweni lase-Sudan zikwazi ukumelana nezifo.

Zulu translation of DOI: 10.1038/s41598-021-96330-7

Published onJul 17, 2023
Ososayensi bathole izakhi zofuzo ezenza izinkomo zasezweni lase-Sudan zikwazi ukumelana nezifo.
·

Isakhi sofuzo i-BoLA-DR3 sikhombisa ukuba nezinye izinhlobo zezaki zomzimba ezehlukahlukene ezitholakala ezinkomeni zomdabu zase-Sudan. Lezi zinkomo ezohlobo lwe-taurine kanye ne-indicine

Iizinhlobo zezinkomo zomdabu zase-Sudan i-Baggara nesetshenziswa ukwenza inyama yenkomo, i-Butana kanye ne-Kenana ezisetshenziselwa ukwenza ubisi, zaziwa ngokwehluka kwazo kwezinye. Ziyakwazi ukuphila kahle ezindaweni zolimo ezishisa kakhulu kanye nezomile.

Lezi zinkomo zisetshenziswa kakhulu abalimi abahlalahlala ngokuthutha bekhulisa imvuyo ezindaweni ezehlukene kanye nalabo abangavamile ukuhamba bekhulisa imvuyo ezindaweni ezehluka hlukene.

Sihlaziye ukwehlukahlukana kwaso kanye nomumo waso isakhi fuzo i-BoLA-DRB3. I-locus nokuyingxenye yalesakhi sofuzo ebhekelele ukulwisana nezifo ezinkomeni zase-Sudan.

Amasempula amagazi (n=225) athathwa ezinhlontsheni zezinkomo zomdabu ezintathu i-Baggara; n = 113, Butana; n=60 and Kenana; n =52).

Ukulandelana kwe-nucleotide kwenziwa i-genotype kusetshenziswa indlela yokubhala esekelwe ngokulandelana.

Sichaze ama-alili angama-53 nokubalwa kuywona ayisikhombisa asemasha okanye asanda ukwakheka.

I-Principal Component Analysis (i-PCA) yezikhala kwizakhamzimba ezithintekayo kwi-antigen binding function ye-MHC complex iveze ukuthi izikhala u-4 no-9 (ngokulandelana) zihlusa izinhlobo i-Kenana-Baggara ne-Kenana-Butana kwezinye izinhlobo.

Ukuhlaziywa kwezinhlobo zezinkomo zase-Sudan, iseningizimu yezwekazi i-Asia, ezasemazweni asentshonalanga kanye nezaseMelika ezinama alili angama-115 atshengise ayi-14 ehluke kakhulu ukunohlobo lwalawo atholakala e-Sudan.

Ukusabala kokuvama kwezakhilufuzo zezinkomo zamaBhagara kukhombise ukusabala okulingene okukhomba ukuchuma kwe-alili ethile, ngenkathi i-selection index (ω) iveze ubukhona be-diversifying selection ezizindeni zama-amino acid eziningana kwi_axon 2 ye-BoLa-DRB3 yalezi zinhlobo zokuvela endaweni.

Eminye yemiphumela ye-PCA akhombise ukuhambisa namaphethini atholakala ezihlahleni zohlobo i-NJ.

Le miphumela ikhanyisa kabanzi ngokukwazi kwazo ukulwisana nezifo kanye nokukwazi ukuzala ngaphansi kwezimo ezingezinhle zase-Sudan.


Ososayensi bathole izakhi zofuzo ezenza izinkomo zasezweni lase-Sudan zikwazi ukumelana nezifo.

Ososayensi sebethole izakhi zofuzo ezihlukile ohlobeni oluthize lwezinkomo zase-Sudan nokuwuhlubo oluthandwa kakhulu. Lezi zakhi zofuzo zikhomba ukuthi izinkomo ezinalo zikwazi ukulwisana kangcono nezifo lokhu kungaholela ekutheni kube namasu angconywana okuzalisa izinkomo.

Izinhlobo zezakhi zofuzo ezibizwa ngokuthi ama alili (alleles) zimele ukuveza ukwehluka kwesilwane kwezinye njengokuqina okuye kubonakale esilwaneni okanye isitshalo.

Izinhlobo ezintathu zezinkomo i-Baggara, i-Butana, kanye ne-Kenana, zaziwa njengezinkomo eziqinile. Lezi zinhlobo zezinkomo ziqaphwa ngabelusi. Zigcinelwa inyama nobusi.

Ucwaningo ngezinhlobonhlobo zezinkomo zangaphandle kwasezwenikazi i-Africa ziveza ukuthi ama alili ehlukahlukene esakhi sofuzo esaziwa ngele-BoLA-DRB3, noludlala indima kwizivikeli zomzimba, kunokwenzeka sense izilwane ukuthi zikwazi ukulwa nezifo okanye nezimbungulu.

Nakuba lwenziwe ucwaningo kepha kuze kube manje, ososayensi bazi kancane kakhulu ngalesi sakhi sozufo ezinhlontsheni zezinkomo ezitholakala e-Africa

Kulolucwaningo, abancwaningi baphenye kabanzi nge-BoLA-DRB3 ezinkomeni zase-Sudan. Lokhu bakwenze ukuze bathole ukuthi ngabe lezi zinkomo zinawo yini ama alili ehlukile nokungachaza ukukwazi kwazo ukulwisana nezifo, kuphinde kukhanyise kabanzi mayelana nalolu hlobo lwezinkomo nokungasiza ocwaningweni olusazokwenziwa.

Abacwaningi bathatha igazi ezilwaneni ezingama-225 zase-Sudan.

Babe sebehlaziya azakhi zofuzo ezikulula magazi behlola ezinye izakhi zofuzo ezitholakala kwi-BoLA-DRB3.

Babe sebeqhathanisa imiphumela yabakutholile nolwazi oseluveli lukhona mayelana nalesi sakhi sofuzo kwezinye izinkomo.

Baphinde babuka ukuthi ama alili ehlukene avele kangakanani ukuzama ukuthola ukuthi kungani kube nezinguquko ezenzakalayo.

Ekugcineni abancwaningi bathole ukuthi izinkomo zase-Sudan zinezinhlobo eziningi zesakhi fuzo i-BoLA-DRB3 nabacabanga ukuthi ikhuthaza umzimba wazo ukuthi ukwazi ukulwisana nezifo.

Abacwaningi bathole ama alili ayisikhombisa abemasha futhi ehlukile kuzinhlobo zezinkomo zase-Sudan.

Baphinde bathola ukuthi uma ngabe beqhathanisa uhlobo lwezinkomo zakwezinye izingxenye zomhlaba , amasampula aveze ama alili ayi-14 e-BoLA-DR3 nabengatholakali ezilwaneni zangaphandle kwe-Africa.

Lokhu kwehluka kwezinkomo zase-Sudan kungasiza ekutheni zikwazi ukulwisana nezifo kanye nokucindezeleka komzimba okufana nokushisa nokuyinto eyevamile lapho zihlala khona.

Ucwaningo lubheka ngokujulile ukwehlukahlukana kwezakhi zofuzo ezitholakala kwi-BoLA-DRB3 ezinkomeni zase-Africa.

Lama alili amasha atholakele avula umyango wocwaningo olusangenziwa olumayelana nokukwazi ukulwisana nezifo kwezinkomo kanjalo nanokuthi izinhlelo zokwandisa inzalo yezinkomo ingathuthikiswa kanjani.

Iphuzu elisemqoka ocwaningweni olusazokwenziwa yiyo kanye indima edlalwa ilama alili amasha kwizivikeli zomzimba wezinkomo.

Nakuba lezi zinguquko zinyusa amathuba okukwazi ukulwisana nezifo komzimba, kepha angahle enze lezi zinkomo ukuba kube lula ukuthi zingenwe yizinhlobo ezithize zezifo.

Ucwaningo olusazokwenziwa kufanele lugxile ekuqhwandeni kabanzi ngobudlelwane obuphakathi kwama alili ehlukahlukene kanye nezifo zezinkomo.

Njengoba lolu hlobo locwaningo olwenziwe bekungolokuqala ngqa ukuba lwenziwe e-Africa, impela luyingqophamlando ocwaningweni olumayelana nokusebenza kwe-BoLA-DRB3.

Ososayenzi abavela ezweni lase-Sudan, ise-Lebanon, ise-Saudi Arabia, ise-Japan kanye nabase-Argentina, bonke basebenzisane ngokubambisana kulo msebenzi.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?