Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Amamodeli amagundane asiza ososayensi baqonde ukutheleleka nge-E coli ebantwaneni

Zulu Translation of DOI: 10.1101/2020.06.12.148593

Published onJul 17, 2023
Amamodeli amagundane asiza ososayensi baqonde ukutheleleka nge-E coli ebantwaneni
·

Ukuthelelwka ngama-Enteropathogenic Esherichia coli (EPEC) kudala isifo sohudo, ukulimala kwamathumbu, Metabolic Alterations (ukuguqulwa oku-metabolic) nokunyuka ezingangena emathunjini kwimodeli ye-Murine

Ama-Enteropathogenic E. coli (EPEC) aziwa njengenye yamagciwane ahamba phambili ekudaleni isifo sohudo ezinganeni emhlabeni.

Amagundane e-C57BL/6 elunyuliwe afakwe ama-antibiotics aphoselwe inselela ngomlomo ngohlobo lwe-EPEC noma inguquko i-escN (eshoda ngohlobo lohlelo lwe-3 secretion) ukubona ukwenzeka kwekoloni, ukuvuvukala nemiphumela yezempilo ngesikhathi sokutheleleka.

Ukuphazamiswa ama-antibiotics kwamagciwane asemathunjini kudale ukungena kwe-EPEC ewuhlobo lwasendle okudala ukungakhuli kahle nesifo sohudo.

Ukwanda kwezakhi zokuvuvukala, ama- chemokines, i-cellular recruitment nama- cytokines adala ukuvuvukala obonakale ezicubini zamathumbu.

Izinguquko ezi-metabolomic zibonakale emagundaneni athelelwe nge-EPEC nezinguquko emijikelezweni yama-TCA, ukunyuka kokuphuma kwe-creatine nokunyakaza kwamazinga e-microbial metabolite emathunjini.

Ngaphezu kwalokho, emva kwezinsuku eziwu-7 emveni kokutheleleka, yize izisindo bezilulama, amagundane athelelwe nge-EPEC abanokunyuka kokungena emathunjini nokwehla kwamazinga e-claudin-1 emathunjini

Inguquko ye-escN ingene emagundaneni, kodwa akubanga nezinguquko esisindweni noma ukunyuka komaka bokuvuvukala, abakhombisa ukubaluleka kwe-T3SS kwi-EPEC virulence kulemodeli.

Ekuvaleni, imodeli yokutheleleka nge-murine okulashwe ngama-antibiotics ikhandelwe ukulingisa imiphumela yezempilo eminingi ebonakala ezinganeni ezitheleleke nge-EPEC  nokuhlola izindima ezingadalwa izici zama-virulence ezikhethiwe.

Le modeli ingasiza ukuqonqa kabanzi ngezindlela ezibandakanyeka kwi-pathogenesis yokutheleleka nge-EPEC nemiphumela engenzeka iphinde isize ekuthuthukisweni kezindlela zokuvimba isifo nezokwelapha.


Amamodeli amagundane asiza ososayensi baqonde ukutheleleka nge-E coli ebantwaneni.

Ezinsaneni nasezinganeni ezincane, igciwane le-E coli (Escherichia coli) lidala izifo ezinzima, okubalwa kuzo isifo sohudo, imfiva, ukuphalaza, ukuphelelwa amanzi emzimbeni, nokufa.

Ososayensi bathole indlela entshan yokwenza izimpawu ezifana nezohlobo lwe-E coli olubizwa nge-EPEC (Enteropathogenic E. coli) emagundaneni atheleliwe, ukuze bekwazi ukufunda ukuthi isifo sikhula kanjani.

Esikhathini esidlule, ososayensi abacwaninga i-E coli basebenzise izilwane ezitheleliwe, njengezingulube namagundane, ukuze bekwazi ukuqonda lesi sifo.

Uma izimpawu ezobonakala ebantwini zingenziwa ezilwaneni kahle, lokhu kungaba ukhiye ekwenziweni kwemigomo nemithi yokwelapha.

Ngeshwa, okamanje, ososayensi bathole kunzima ukwenza zonke izimpawu zesifo ngendlela ezivela ngayo ebantwini.

Kulolucwaningo, abacwaningi bebefuna ukwenza izimpawu ze-E coli ezifana nezibonakala ezinganeni eziphethwe i-EPEC emagundaneni atheleliwe.

Ezinye izimpawu ezibalulekile ebezibhekiwe kube isifo sohudo, ukukhula kancane, ukuvuvukala, nokulimala kwamathumbu.

Bebefuna nokuhlola ukuthi ukushintsha kofuzo emagciwaneni kungaba nomthelela ezimpawini ezivela emagundaneni.

Ekuqaleni, abacwaningi banike amagundane ngama-antibiotics ukuze abulale amanye amagciwane asemathunjini, okwavumela amagciwane e-E. coli akhule kalula.

Babe sebethelela amagundane nge-EPEC engaguquliwe, noma nge-EPEC eguqulwe izakhi zofuzo ukuze ingawatheleli kalula ama-cells amathumbu.

Baqhathanise lamagundane neqoqo lamagundane aphilile, angathelelekile.

Athe amagundane esehlukaniswe ngamaqoqo awo, abacwaningi baqaphe ukukhula kwawo nezimpawu zesifo.

Amagundane athelelwe nge-EPEC ejwayelekile akhula kancane kunamagundane angathelelwanga, aphathwa isifo sohudo njengezingane zabantu.

Abacwaningi bathole omaka bamakhemikhali okutheleleka abonakala ezinganeni emagundaneni.

Ngaleso s’khathi, amagundane athelelwe nge- EPEC eguqulwe izakhi zofuzo zehle kancane emzimbeni, zaba nezimpawu zokutheleleka ezimbalwa, futhi zangaba nomonakalo emathunjini, yize abewathwele amagciwane.

Amagundane athelelekile abe nomonakalo emathunjini akhombisa izimpawu zokungakwazi ukukhiqiza umdlandla owanele izidingo zawe – iqiniso abacwaningi abakholelwa ukuthi lichaza ukwehla komzimba uma une-E. coli.

Ocwaningweni lwangaphambilini, ososayensi babenobunzima ekudaleni ezinye izimpawu emagundaneni, njengesifo sohudo.

Ukukwazi ukudala lezi zimpawu ze-EPEC endaweni eyimvelo, ngaphakathi emathunjini, igxathu elibalulekile ukuya phambili.

Lemodeli yegundane ingasiza abacwaningi baqonde kahle ukuthi izimpawu zenzeka kanjani kwi-EPEC, okungasiza ososayenzi bakwazi ukwenza izindlela zokugwema nokwelapha lezi zimpawu.

Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kungaholela sombulukeni kwemithi engcono noma imigomo engathuthukisa imiphumela yezempilo ezinganeni emazweni asathuthuka.

Lolu cwaningo lwenziwe ngokuhlanganyela phakathi kwabacwaningi base Ningizimu Afrika, e-Brazil, e-UK nase-USA.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?