Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Go Tlala ga Seramo ya Baimana ga Seleniamo, Koporo le Zinki ka nakong ya Boimana go amantšhwa le Kotsi ya Pelego ya ka pela ya Pele ga Nako: Dinyakišišo tša tiragalo go tšwa ka Malawi

This is a Northern Sotho translation of DOI: 10.1101/2020.04.14.20064717

Published onJul 22, 2023
Go Tlala ga Seramo ya Baimana ga Seleniamo, Koporo le Zinki ka nakong ya Boimana go amantšhwa le Kotsi ya Pelego ya ka pela ya Pele ga Nako: Dinyakišišo tša tiragalo go tšwa ka Malawi
·

Go Tlala ga Seramo ya Baimana ga Seleniamo, Koporo le Zinki ka nakong ya Boimana go amantšhwa le Kotsi ya Pelego ya ka pela ya Pele ga Nako: Dinyakišišo tša tiragalo go tšwa ka Malawi

Abstract

Pelego ya pele ga nako ke go belega pele ga ge moimana a ka fetša dibeke tše 37 tša boimana.

Dinyakišišo di dirilwe go sekaseka go amana ga seramo ya mosadi yo a imilego le seleniamo, koporo, le zinki, le pelego ya pele ga nako.

Go bile le basadi ba 181 ka mo dinyakišišišong tšeo di laotšwego ka dihlophana, 90/181 (49.7%) bao ba belego ka nako le ba 91/181 (50.3%) bao ba belegego pele ga nako.

Kakaretšo ya fasefase ya motswako wa seramo ya seleniamo e bile 77.0; SD 19.4µg/L, wa koporo e bile 2.50; SD 0.52 mg/L gomme wa zinki wa ba 0.77; SD 0.20 mg/L go lebeletše boleng bjo bo šupšwago bja 47-142µg/L, 0.76-1.59mg/L le 0.59-1.11 mg/L, ka go latelana.

For preterm birth, mean serum concentrations for selenium was 79.7; SD 21.6µg/L, copper was 2.61; SD 0.57 mg/L, and zinc was 0.81; SD 0.20 mg/L compared to that of term births: selenium (74.2; SD 16.5µg/L; p=0.058), copper (2.39; SD 0.43 mg/L; p = 0.004), and zinc (0.73; SD 0.19 mg/L; p = 0.006) respectively.

In adjusted analysis, every unit increase in maternal selenium concentrations gave increased odds of being a case OR 1.01 (95% CI: 0.99; 1.03), p=0.234, copper OR 1.62 (95% CI: 0.80; 3.32); p = 0.184, zinc OR 6.88 (95% CI: 1.25; 43.67); p=0.032.

Dipoelo di bontšhitše gore go be go se na tlhaelelo ya seleniamo, le ya zinki; le motswako wa godimo wa seramo ya koporo ka boimaneng.

Pelego ya pele ga nako e amantšhitšwe le metswako ya godingwana ya seramo ya koporo le zinki go baimana.

Summary Title

Metswako ya zinki, ya koporo, le ya seleniamo ye e amanago le pelego ya pele ga nako

Banyakišiši ba hweditše metswako nya godimo ya dijonyana tša seleniamo, koporo le tša zinki, go basadi bao ba bilego le pelego ya pele ga nako, eupša mo lebakeng le ga ba tsebe ge eba metswako ye ya godimo e tšwa go dijo tše ba di jago.

Pelego ya pele ga nako e hlaga ge mosadi a belega lesea pele a fetša dibeke tše 37 tša boimana.

Pelego ya pele ga nako e amantšhwa le dipoelo tša maphelo tše di sego tša loka go lesea go thoma ka mathata a pelego go fihla go lehu.

Go ka ba le dilo tše ntši tše di bakago pelego ya pele ga nako, eupša tema ye e kgathwago ke motswako wa godimo wa dijonyana tšeo di hwetšwago ka dijong le tikologo ga e tsebje.

Dijonyana tše di bohlokwa go goleng ga lesea, eupša banyakišiši ba nyaka go tseba gore go direga eng ge go na le bontši bja tšona kudu.

Ka mo dinyakišišong tše, banyakišiši ba ikemišeditše go ela ditekano tša seleniamo, tša koporo, le tša zinki go basadi bao ba bilego le pelego ya pele ga nako, le gape go tseba taba ya gore pelego ya pele ga nako e baka ditekano tša godimo tša dijonyana tše dingwe le tše dingwe tšeo di nyakišišitšwego.

Banyakišiši ba kgobokeditše disampole tša madi go basadi ba 181 thwii ka pela ka morago ga ge ba belege ka dipetleleng tše pedi ka Lilongwe, motsemošate wa Malawi, magareng ga June 2016 le Matšhe 2017.

Ba ile ba romela disampole ytša madi ka sekepe laporatyhoring ya ka Norway fao ba ilego ba ntšha seramo, sebopego seo se hlwekilego sa madi, gomme ba ela ditekano tša seleniamo, tša koporo le tša zinki.

Palo ye e ka bago seripagare sa basadi ba 181 ka dinyakišišong ba bile le dipelego tša pele ga nako, gomme banyakišiši ba hweditše ditekanyo tša godimo kudu tša seleniamo, tša koporo le tša zinki.

Go tloga fao ba ile ba beakanya leswa ditlhakanyo tša bona go akaretša mabaka a mangwe a mantši a go swana le mengwaga, maphelo ka kakaretšo, le histori ya boimana go utolla mabaka ao a bego a gononelwa a gore dijonyana di baka pelego ya pele ga nako.

Ba ile ba fetša ka gore ditekano tša godimo tša seleniamo le tša koporo ga se tša raloka tema ye kgolo go baka pelego ya pele ga nako, eupša ba re ditekano tša godimo tša zinki di okeditše kotsi ya pelego ya pele ga nako ka makga a go feta a 6.

Ditekano tša godimo tša koporo le ge go le bjale e bile tlhobaboroko go banyakišiši, ka lebaka la diabe tša mpholo tšeo di tsebegago.

Go ba le fela basadi ba 181 bao ba kgathago tema ka dinyakišišong go ile gwa fokotša bokgoni bja banyakišiši bja go hwetša dikotsi ka maleba tšeo di amantšhwago le maemo a godimo a seleniamo, ka ge palo ya maleba kudu ya bakgathatema e le ba 600.

Dijo tša ka mehla tšeo bakgathatema ba di jago ga se tša nyakišišwa go hwetša methopo ye e kgonagalago ya dijonyana tše tharo, gomme le Dipalopalo ka ga Boima bja Mebele (BMI) ya bona ga se tša begwa.

Tše ke dinyakišišo tša mathomo tša mohuta wa tšona tšeo di elago diabe tša seleniamo, tša koporo le tša zinki go basadi bao ba imilego ka Malawi.

Afrika e na le maemo a godimodimo a dipelego tša pele ga nako - go feta 18% ge e bapetšwa le dinaga tša ka Bodikela ka 5%, ka fao banyakišišo ba nyaka go tseba ge eba phepo e raloka tema go se.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?