Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Izilwane ezingezona ezomdabu waseNingizimu Afrika zisongela zisongela imvelo yaseNingizimu Afrika

This is a Zulu transalation of DOI: 10.1007/978-3-030-32394-3_17

Published onAug 07, 2023
Izilwane ezingezona ezomdabu waseNingizimu Afrika zisongela zisongela imvelo yaseNingizimu Afrika
·

Iselinganiso somthelela woshintsho wezinhlobonhlobo zezilwane izingezona ezomdabu waseNingizimu Afrika kwimvelo yaseNingizimu Afrika kusetshenziswa izindlela ezehlukene zokuhlola

Ucwaningo lomthelela wezilwane kanye nezitshalo zokufika luya luya ngokwenziwa futhi sekunenkulumo mpikiswano ngokuthi kungalinganiswa kanjani okuchazwa okanye okuvezwa imiphumela  yocwaningo lwalomthelela

Lesi sahluko selinganisa uhlobo lolwazi olukhona olumayelana nomthelela wezilwane kanye nezitshalo zokufika kwimvelo yaseNingizimu Afrika kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene zokuhlola

Naphezu kokuba iNingizimu Afrika iyizwe elinezilwane kanye nezitshalo ezahlukahlukene kakhulu emhlabeni jikelele, luncane kakhulu ucwaningo olwenziwe uluveza umthelela wezilwane kanye nezitshalo zokufika kwimvelo yezwe laseNingizimu Afrika

Okuningi okwaziwayo kuwuvo lochwepheshe, ngaleyondlela izinga lokuzethemba ekuqageleni ukuthi mungakanani umonakalo liphansi

Nokho, kusobala ukuthi inombolo enkulu yezilwane nezitshalo zokufika kunomthelela omkhulu nokumele izwe likhathazeke ngakho

Kunemizamo emhlabeni jikelele yokuhlolisisa izinhlobo yezilwane zangaphandle kusetshenziswa indlela efanayo ndawo zonke.Ukuze kwehliswe inkinga yokuqhathanisa umthelela wazo lezi zilwane kusetshenziswa izindlela ezehlukahlukene.

Izindlela zokuhlola umthelela wezilwane kanye nezitshalo zokufika kwenziwe eNingizimu Afrika kepha eziningi zezinhlobo ezisabalala ngokushesha kazikaze zilinganiswe okanye zikalwe nokwenza kusoleke ukuthi eziningi zalezi zinhlobo kakuzange kuqoshwe imiphumela yazo.

Nokho kutholakale ukuthi izinhlobo zokufika zibeka engcupheni ezomdabu ukuba zishabalale.Ekubalwa kuzo izilwane ezihlala emanzini,kanye nezitshalo.

Luncane kakhulu ucwaningo olubheka umthelela wezilwane nezitshalo zokufika ezehlukahlukene eziphila ndawonye ezindaweni ezithize.Ucwaningo mayelana nalokhu lungahlinzeka ngolwazi olunzulu lokuthi lezi zilwane kanye nezitshalo zokufika zingalawulwa kanjani, nokuwulwazi olungatholakali njengamanje.

Ngenkathi kwehla izinga lemisebenzi yezemvelo, umkhiqizo wezemvelo wehle kakhulu okwamanje, lo mthelela ulindeleke ukuthi ube mubi kakhulu njengoba inani lezinhlobo zezilwane nezitshalo zokufika zikhula ngamandla.


Izilwane ezingezona ezomdabu waseNingizimu Afrika zisongela zisongela imvelo yaseNingizimu Afrika

Abacwaningi baqhathanise ucwaningo oselukhona ukukwazi ukukhomba okanye ukuthola izilwane ekungezona ezomdabu waseNingizimu Afrika eziyingozi ezilwaneni kanye nezitshalo zomdabu waseNingizimu Afrika.

Iningizimu Afrika ingesinye sezifunda ezinezwilwane kanye nezitshalo ezehlukahlukane emhlabeni jikelele.

Ezingama-107 ezilwanyana nezitshalo ekungezona ezomdabu waseningizimu Afrika, amaphesenti azo okuyizitshalo, zisolwa ukuthi zinomthelela omkhulu ongemuhle kwimvelo yasezweni

Lezi zinsolo zenhlobonhlobo zezilwane nezitshalo kazaziwa kahle ngenxa yokwentula kocwaningo oluvumelana nokuthi lo mthelela ngabe uyini kahle kahle.

Izilizlwane kanye nezitshalo okungezona ezomdabu zinganciphisa imvelo ngezindlela ezehlukahlukene.

Enye yezindlela okweniwa ngayo ukuzalwa kwezilwane kanye nokukhiqizwa kwezitshalo kusetshenziswa izilwane kanye nezitshalo zohlobo olwehlukene (hybridisation), lapho kuhlanganiswa khona izilwane kanye nezitshalo zomdabu ukuze kuphume uhlobo olusha lwezilwane kanye nezitshalo.

Iizlwane kanye nezitshalo ekungezona ezomdabu zingakwazi ukwanda ngamandla kuze kuphele nya izilwane kanye nezitshalo ekungezomdabu.

Izilwane kanye nezitshalo ekungezona ezomdabu zingakwazi ukuletha izifo ezintsha, ziphinde zidale nokulimala kwemvelo, njengokwanda kwezihlahla ezimunca kakhulu amanzi emhlabathini.

Lolu cwaningo luhlanganise ulwazi oselukhona olutholakalayo olumayelana nomthelela wezilwanyana kanye nezitshalo ekungezona ezomdabu kwimvelo yaseNingizimu Afrika

Laba bacwaningi babheke ukuthi ngabe izilwane kanye nezitshalo ezithize ekungezona ezomdabu ziyishintshe kanjani imvelo nanokuthi ngabe iziphi izilwane kanye nezitshalo zomdabu eziyingozi kuzo.

Babuyekeze ucwaningo olusebenzise umthelela owelinganisiwe, base bekhuluma nochwepheshe ukuthola imibono yabo mayelana nalokhu.

Babe sebebheka izinhlobo zomdabu ezisengcupheni yokushabalala behlola ukuthi ngabe izinhlobo ekungezona ezomdabu ngabe ziyathinteka yini ekwehleni kwenani lalezi zinhlobo zomdabu.

Ucwaningo luthole ukuthi iminenke eminingi ekungeyomdabu, izinhlanzi, izilwane ezincelisayo kanye nezitshalo bekuthinteka ebungozini obubhekene nezilwane kanye nezitshalo zomdabu.

Isibonelo; umnenke wohlobo lwe-Tarebia granifera lungolunye lwezinhlobo ezine zeminenke olukhula okanye olusabalala ngamandla eningizimu Afrika.

Lolu hlobo lweminenke selusabalale lwagcwala imifula, amachibi kanye namaxhaphozi engexenyeni yasempumalanga nentshonalanga yezwe,  lolu hlobo selusabalele okudlula izinhlobo zeminenke ezitholakala kuzo lezi zindawo.

I-Langermouth Bass ingenye yohlobo lofishi abahlaselayo eNingizimu Afrika futhi nokuwuhlobo olunomthelela owaziwayo.

Lolu hlobo seluqede izinhlobo zofishi bomdabu nokushabalala kwabo eNingizimu Afrika.

Ezilwaneni ezincelisayo, ucwaningo luthole ukuthi uhlobo olusabalele kakhulu wuhlobo lwamagundane amnyama nokuwuhlobo okungelona olomdabu nolubangele ukushabalala kwezinyoni ezithize kanye neizilwanyakazane.Lolu hlobo lwamagudane luyazizingela lezi zilwanyana, luhle ukudla kwazo okanye lwandise izifo ezithize.

Nakuba umthelela walezi zilwane kanye nezitshalo okungezona ezomdabu  waseNingizimu Afika kwimvelo yezwe usemncanyana, kepha abacwaningi balindele ukuthi lo mthelela ongemuhle ukuthi uye ngokuqina uma ngabe izwe laseNingizimu Afrika lingakuqandi ukukhula kwazo lezi zilwane nalezi zitshalo.

Lolu cwaningo lunguhlobo lokuqala ukuthi kukwazi ukulinganiswa ngalo ukuthi ngabe umthelela wohlobo lwalezi zilwane kanye nezithsalo okungezona ezomdabu mungakanani unonakalo eziwudale ezweni laseNingizimu Afrika

Noma ucwaningo lukwazile ukuthola ukuthi mungakanani umonakalo osuwenziwe uhlobo lwezilwane nezitshalo zokufika eNingizimu Afrika, kepha kalukwazanga ukukala nokukuveza ngokusobala ukuthi ngabe umonakalo omungakanani odaleke lapho kutholakala khona izinhlobonhlobo  eziningi zezilwane nezitshalo zokufika.

Ngaphandle kwalolu hlobo locwaningo, uhulumeni kanye nezinye izinhlaka ezilawulayo, bayayentula ngolwazi lokuvikela imvelo yezwe.

Okwamanje, abacwaningi bancoma ukuthi abalawuli eNingizimu Afrika mabagxile kulezizinhlobo zezilwane nezitshalo zokufika ezibaluliwe ocwaningweni ukuze bakwazi ukuvimbela umonakalo kwimvelo yezwe.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?