Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ama-Atypical Fibrin Fibre Network (izakhi ezingajwayelekile) esifeni samathambo nobudlelwane kokuvuvukaka, i-autoimmunity ne-Thrombosis

This is Zulu translation of DOI: 10.1101/2020.05.28.121301

Published onJul 24, 2023
Ama-Atypical Fibrin Fibre Network (izakhi ezingajwayelekile) esifeni samathambo nobudlelwane kokuvuvukaka, i-autoimmunity ne-Thrombosis
·

Ama-Atypical Fibrin Fibre Network (izakhi ezingajwayelekile) esifeni samathambo nobudlelwane kokuvuvukaka, i-autoimmunity ne-Thrombosis

Abstract

Inhloso:

Izimo ezidalwa izifo ezibandakanya inhliziyo ezigulini ezine-RA ziyanyuka ngenxa yokuvuvukala okudalwa ukugula.

Imiphumela ye-autoimmune-associated citrullination ekwakhekenivkwamahlule avimba igazi kuma-fibrin ayaziwa namanje.

Sibe sesiqhathanisa izinkomba zokusebenza kwemithambo yegazi, ukuvuvukala, ukujiya kwegazi nokwakheka kwamahlule ama-fibri ezigulini eziphethwe i-RA ezinakekela impilo yazo ngendlela.

Izindlelakwenza.

Kuqoqwe amasampula amagazi ezigulini eziphethwe i-RA eziwu-30 nakubantu abangaguli abaneminyaka engama-25 abaqokwe ngobulili.

Amazinga e-SAA, CRP, ICAM-1 ne-VCAM-1 akalwe nge-sandwich immunoassay.

Kusetshenziswe i-Thromboelastography ukuhlolisisa ukujiya kwegazi.

Kuphenywe ama-fibrin clot networks nezakhi semici kusetshenziswa i-Scanning Electron Microscopy.

Ukutholakala kwamanani e-cintrullination emahluleni akhandwe ama-fibrin kwenziwa nge-fluorescently labelled Citrulline monoclonal antibody ene Confocal Microscopy.

Imiphumela.

Ukugcwala kakhulu kwe-SAA, i-CRP ne-ICAP-1 bekubonakala kunyuka ezigulini ze-RA uma kuqhathaniswa nezinye.

Ama-TEG parameters ahlobene nokuqala kokujiya anbizwa ngo (R no K), akala la kuhlangana khona ama-fibrin (𝝰-Angle), afike kwi-thrombus ephelele (TMRTG) ehlile ezigulini ze-RA.

Ama-parameter abeka amandla ehlule (MA, MRTG, TGG) awahlukanga ngokwezibalo uma ubheka ama-RA nokuhlolwa ngabo.

Ukuhlehla kwezindlela zokusebenza kuveze ubudlelwano obuqinile phakathi kwama- reactants (CRP,SAA) nama-TEG parameters nezinkomba ezisebenza nge-endothelial.

Ukupopola ngama-microscope kuveze ama-fibrinn fiber ahlangene kakhulu ezigulini ze-RA uma uqhathanisa nokuhlolwa ngabo[[[[median (interquartile range) 214 (170-285) vs 120 (100-144) nm respectively, p<0.0001, Odds ratio=22.7).

Ukutholakala kwezindawo eziningi ezinezakhi ezi-citrullinated emahluleni ama-fibrin ezigulini ze-RA, ebezimbalwa emasampuleni ebekuhlolwa ngawo (p<0.05, OR=2.2).

Isiphetho.

Eziguli ze-RA ziveza ukujiya okungafani neziphumo ezijwayelekile ezibandakanywa nezifo zokuvuvukala.

Ukuguqulwa kwezakhi zamaphrotheni kungadlala indima ekutholeni ukwakheka kwe-fibrin namathuba okudlulisa izimo eziphakeme ze-thrombotic ezigulini ze-RA.

Summary Title

Kungenzeka ukuthi amathuba okuphathwa isifo senhliziyo nohlangothi andiswa ukwakheka kwamahlule egazi ezigulini zesifo samathambo

Ucwaningo olusha lwesifo samathambo seluveze ukuqonda kangcono ukuhlangana okungase kube khona phakathi kwalesi sifo kanye nokwanda kwengozi yezifo ezibandakanya inhliziyo.

Isifo samathambo (RA), isifo esibuhlungu esiqedana amandla silwe nezakhi zomzimba, sibanda, esihambisana nokuvuvukala kwamalunga amajoyinti omzimba wonke.

Sekube isikhathi esijana, ososayensi bazi ukuthi abahlushwa ilesi sifo basemathubeni angu-50% engozi okuphathwa izifo ezibandakanya inhliziyo (CVD) – njengokushawa uhlangothi noma inhliziyo.

Into edala lokhu kakhulu umthelela wokuvuvukala ekwakhekeni kwamahlule egazi.

Kulolu cwaningo, abacwaningi baphenye lobu budlelwane, ukuthola ukuthi kungani i-RA inyusa amathuba okuba ne-CVD.

Into abacwaningi abayibhekisise kakhulu, kube umthelela wokuvuvukala nokuguquka kwamanye amaphrotheni abizwa ngama-fibrins abandakanyeka ekwakhekeni kwamahlule egazi.

Lamaphrotheni avela engamaketango amade ahlanganisa amahlule egazi, ngakho ke izinguquko ezenzeka kuma-fibrins angadala ukwakheka kwamahlule.

Abacwaningi baqhathanise amasampula egazi ezigule eziphethwe i-RA nawabantu abangaguli.

Abacwaningi bebebheka “izinkomba” ezikhomba ukuvuvukala egazini, baphinde babheke ezinye izimkomba ezingajwayelekile ekwakhekeni kwamahlule okungadala ukuphathwa i-CVD kunyuke.

Kuhlaziywe namahlule uqobo lwawo nge-microscope, ukuzekubonakale izinguquko ekwakhekeni kwamaphrotheni ama-fibrin.

Abacwaningi babone ukuthi amahlule atholakala ezigulini eziphethwe i-RA akheka ngokushesha uma ziqhathaniswa nabantu abangaguli, bathola nokuthi amaphrotheni akha lawo mahlule akhuluphele kunama-fibrins ajwayelekile.

Kube khona nezinguquko kuma-amino acids akha amaphrotheni amafibrin, okudale ukuthi kusukume amasosha omzimba okudale ukuthi kuqhubeke ukuvuvukala.

Abanye abacwaningi babone izinguquko ekwakhekeni kwama-amino acid amafibrins emalungeni amajoyinti eziguli eziphethwe i-RA ngaphambilini, kodwa kuyaqala ukuthi bathole izinto ezifanayo egazini.

Uma kuhlanganiswa nezinye izinguquko ezibonakale emahluleni egazi, okutholakele kungasiza ososayensi ukuthi baqonde ubudlelwano obukhona phakathi kwe-RA ne-CVD, nokutholakala kwezimpawu zalezi zifo kusanesikhathi.

Yize okutholakele kuthembisa, akusho lutho ukuthi abantu abacwaningiwe bambalwa.

Abacwaningi bathe indlela indlela abayisebenzisile ukuthola izingiquko zama-amino acid kumaphrotheni, kungenzeka ukuthi zithole imiphumela evela ezindaweni ezingahlangani, okusho ukuthi kudingeka ukuthi kwenziwe amathesti aqonde ama-fibrin esikhathini esizayo.

Ekuhambeni kwesikhathi, ukuqonda ukuqonda ukuhlangana okujulile phakathi kwe-RA nokutheleleka nge-CVD, lokhu kungasiza abaphethwe i-RA ngokubatholela isindlela zokwelapha lezi zifo kahle.

Bekuhlangene abacwaningi base Ningizimu Afrika, e-Denmakhi nabaseNgilandi kulolu cwaningo, obelukhokhelwe i-South African Medical Research Council.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?