Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Dikaonafatši tša Setane le Go šoma ga Ethanolo le Dipharologantšhi tša Meši ka go Šomiša Tesele ye e tšwago Dipheding ye e Abagantšwego

This is Northern Sotho translation of DOI: 10.20944/preprints201806.0106.v1

Published onJul 22, 2023
Dikaonafatši tša Setane le Go šoma ga Ethanolo le Dipharologantšhi tša Meši ka go Šomiša Tesele ye e tšwago Dipheding ye e Abagantšwego
·

Dikaonafatši tša Setane le Go šoma ga Ethanolo le Dipharologantšhi tša Meši ka go Šomiša Tesele ye e tšwago Dipheding ye e Abagantšwego

Abstract

Makhura a mohuta o mongwe a go rekwa ka theko ya fase, ao a loketšego ditikologo tša tlhago le go fihlelela dihlokwa le dinyakwa tša enetši, a itemogetše tlhatlogo ya nyakego le tšhomišo lehono.

Ethanole ke mothopo wa mohlagasetirišwaleswa wa maatlakgogedi wo o nago le kelo ya godimo ya oksitšene.

Ethanole e ka tšweletšwa ka tsela ya ethanolaesese, le ge go le bjalo go mošomo wo go tswaka thwii ga tesele ya tlwaelo, oli ya phaerolesese ya dipolastiki tša go lahlwa le ethanole ka sekaonafatši sa makhura seo se bapatšwago sa CI-0808 se se rekilwego go khamphani ya Innospec go ile gwa lekwa.

Morerokgolo wa go hlakanya sekaonafatši sa setheine e be e le wa go kaonafatša dibopego tša go tšhungwa ga ditswaki ka bonnyane bja dintlha tša boleng bja go gotetša tše 1- 3.

Go kgethilwe ditekanyo tša go hlakanya tše hlano ka tatelano ye, 50:25:25, 60:20:20, 70:15:15, 80:10:10 le 90:5:5 go Oli ya Phaerolesese ya Dipolastiki tša go Lahlwa [[Waste Plastic Pyrolysis Oil] (WPPO), ethanole le tesele ya tlwaelo ka tatelano.

Le ge go le bjalo, tekanyo ya go tswakwa ga dinoki tša makhura, go ile gwa lebelelwa diphesente tša palomoka ya bogolo gomme tekanyo ya bewa go 0.01% ya palomoka ya bontši bja makhura ao a tswakilwego.

Mo mošomong wo wa WPPO, go šomišitšwe ditswaki tša tesele le dikaonafatši tša dinoki tša makhura bjalo ka makhura a mohuta o mongwe.

Se e be e le go kaonafatša maatla a tšona le dibopego tša go ntšha muši ka entšeneng ye e dumago felo gotee ya tesele ye e dirwago diteko ya go ba le silintere e tee ye e fodišwago ke meetse.

Go tšhetšwe CI-0808 ka lebaka la go ka ba le maatla ga yona go fokotša go ntšha muši ga CO, UHC, NOX, PM le maatla a entšene ao a kaonafatšego.

Dipoelo tše di hweditšwego di bapeditšwe ka tlhokomelo go maemo a ASTM le go ahlaahlwa go šomišwa dipalopalo tša kerafo ya mekgopamo le boleng bjo tšweletšwago lenaneong.

Go utollotšwe gore ethanole le ditswaki tša WPPO di ka šomišwa go dientšene tša tesele bjalo ka makhura a mohuta o mongwe a se a fetošwa.

Ge go šomišwa gotee le dikaonafatši tša setheine, go ntšha muši go fokotšega kudu gomme maatla a kaonafala go lekana le a makhura a tesele ya tlwaelo.

Summary Title

Go tswakwa ga oli ya dipolastiki tša go lahlwa le payofuele go fokotša go ntšha muši ga tesele

Banyakišiši ba kgonne go fokotša go ntšha muši ga tesele ka go tswaka makhura le dinoki tša tlhag.

Motswako, wo o akaretšago payofuele ya ethanole le oli go tšwa go dipolastiki tša go lahlwa, o ntšha digase tša mpholo gannyane tše di sa hlolego kankere, eupša tša di na le maatla a go no swana le tesele ya tlwaelo.Tesele ya tlwaelo ke makhura a fosili ao a dirilwego ka oli ye tala yeo e ka se mpshafatšwego, ye e lego yona ketapele go tlholego ya go ntšha muši ga digaselefaufaung.

Dientšene tše di šomišago tesele di šoma ka tshwanelo kudu go feta dientšene tša makhura eupša di ntšha dikelo tša godimo tša gase ya okesaete ya naetherase le dikhemikhale tše dingwe tše kotsi tšeo di ka hlolela batho malwetši le tshenyo go tikologo.

Dinyakišišo tše di nepile go nyakišiša ka moo mehuta ye mengwe ya makhura a tlhago le dinoki di ka šomišwago go fokotša go ntšha muši ga tesele.

Dinyakišišo di šišintše gore go šomišwa ga payofuele ya ethanole yeo e ka dirwago go tšwa go payomase ye e lahlilwego e swanago le kota le oli ya go apea ye e šomišitšwego, go tlaleletša oli ye e dirilwego go tšwa go polastiki ye e šomišitšwego leboelela.

Mehuta ye e mengwe ya makhura ga se ye e kgotsofatšago go swana le tesele ka boyona, ka gona go swanetše go agwa dientšene tša go ikgetha go šomiša makhura ao, eupša dinyakišišo tše di nepilego go a šomiša go fokotša go ntšha muši ga tesele tša tlwaelo le go šomiša motswako wa makhura go dientšene tša tesele tša tlwaelo.

Banyakišiši ba tswakile tesele ya tlwaelo (CD) ka makhura a ethanole (E), gammogo le oli yeo e dirilwego ka dipolastiki tša go lahlwa.

Ba hlakantše khemikhale ye e lego gona ya go rekišwa ye e bitšwago “sekaonafatši sa setheine”, ye e šomišwago go kaonafatša boleng bja tesele go kgontšha entšene gore e e tšhume ka bontši le go fokotša go ntšha muši.

Banyakišiši ba šomišitše entšene ya tesele ya silintere e tee ka laporathoring moo ba dirilego diteko tša maatla a entšene ge e bapetšwa le ye nngwe le ye nngwe ya ditswaki tša makhura tša go fapafapana.

Ba bapeditše gape le maatla a yona kgahlanong le tesele ya tlwaelo e le noši.

Banyakišiši ba kgonne go tswaka ethanole le oli go tšwa go dipolastiki tša go lahlwa ye e nago le tesele ya tlwaelo ka tsela ye e fokoditšego go ntšha muši ntle le go fokotša maatla.

Motswako wa tesele ya 90%:

5% tša oli ya dipolastiki tša go lahlwa:

5% ya ethanole e tupišitše kelo ya fasefase ya muši, mola e šomile ka tshwanelo go swana le tesele ya tlwaelo.

Ba hweditše gape gore go šomiša motswako wa makhura a mohuta ye e mongwe le tesele ya tlwaelo ga go oketše dithemphereitšha tša gase ya okesoso, se se šupago gore go ba seemong se sebotse ga entšene ga go amege gampe.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?