Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Izisulu ezahlukana namalunga empini yabantu bezwe elilodwa yaseYuganda abalutholi usizo namanje

Zulu translation of DOI:10.1101/2020.05.14.095836

Published onJul 29, 2023
Izisulu ezahlukana namalunga empini yabantu bezwe elilodwa yaseYuganda abalutholi usizo namanje
·

Ucwaningo olubuka ingxenye yabacwaningwayo lokuvama kanye namaphethini ngokwendawo lokuhlukana namalunga abalulekile esifundaneni sase-Acholi, eYuganda

ISENDLALELA:

Kunokubika okusabalele kokuvama kokuhlukana namalunga eNyakatho neYuganda, okukholelwa ukuthi kubangwe ngokukhulu yimpi yabantu bendawo.

Ukuthola izinsiza zokululama kukaleke kakhulu, futhi akaze kube nocwaningo ukuqonda ukuthi bangaki abantu abanokuhlukana namalunga, nokuthi bangaki abathola usizo lwezempilo kanye nokululama.

INJONGO

Ucwaningo lokuqala lokuvama kokukhubazeka kanye nokuhlukana namalunga kulesi sifunda, futhi kuhlolisiswe amaphethini endawo e-MLL

UMKLAMO

Imbuzi ebheka ingxenye yabacwaningwayo.

ISIZINDA

Lolu cwaningo lwenziwa endaweni yasemphakathini (emakhaya abacwaningwayo)

INANI LABANTU ABACWANINGWAYO

Imizi ewu-7864 ekhethwe ngokungahleliwe esifundaneni i-Acholi, eNyakatho neYuganda.

IZINDLELAKWENZA

Ucwaningo belunohla lwemibuzo ezimibili, elokuqala elaligcwalisa yinhloko yomuzi yanoma wumuphi umuzi osampuliwe (n=7864), kanti elesibili laligcwaliswa yilungu lomndeni elinokuhlakana nelungu elibalulekile (n=181).

Izindawo zemizi zazihlolwa ngokuhlobana ngokwendawo kusetshenziswa ama-statistics ka-Moran.

i-X^2 goodness of fit static yasetshenziswa ukuchaza labo abanokuhlukana namalunga abalulekile ngokuqhathaniswa nabanye.

IMIPHUMELA

Sikalekisa ukuthi kunabantu abawu-10,117 abanokulahlekelwa amalunga abalulekile esifundeni abadinga usizo lokululama lwesikhathi  eside (u-0.5% wabantu abacwaningwayo) kanye no-150512 wabantu abanokukhubazeka okuhlukile kune-MLL (u-8,2% wabantu abawaningwayo).

Abantu abanokulahlekelwa amalunga abalulekile bahlakazeke esifundeni sonke (kunokuthi baqoqane ezindaweni ezimbalwa ezithile) futhi baningi ngokungalinani ohlangothinin lwabesilisa, abakhulile futhi abafunde kancane kunabantu .

ISIPHETHO

Lolu cwaningo luveza, okokuqala, ubungako bokungeneli kosizo lokululama lwesikhathi eside kulabo abanokuhlukana namalunga abalulekile endaweni yocwaningo.

Sihlinzeka ukuqonda okusha ezizathwini ezenza abantu bangatholi usizo lwezempilo nolokululama, bese bephakamisa umhlahlandela ngesiboniso esiphumelele semodeli yemtholampilo osiza abantu.

UMTHELELA WOMTHOLAMPILO WOKULULAMA

Ukutholakala kwamaphethini endawo kulabo abanokuhlukana namalunga abalulekile, eceleni kwesiboniso semodeli yomtholampilo isiza abantu, kuhlinzeka umbono obalulekile wesidingo sosizo oluthe xaxa ezifundeni eziqheli futhi zasemakhaya eNingizimu yoMhlaba.


Izisulu ezahlukana namalunga empini yabantu bezwe elilodwa yaseYuganda abalutholi usizo namanje

Okokuqala ngqa, abacwaningi bahlole izimvo zabahlukana namalunga (abane-MLL) kanye nokunye ukukhubazeka esifundaneni i-Acholi, eNyakatho neYuganda.

Bathemba ukuthi uhulumeni kanye nezinye izinhlangano bazosebenzisa lolu lwazi ukuhlinzake izinsiza zezempilo lapho abantu bezidinga kh ona kakhulu.

Isifundana i-Acholi eNyakatho neYuganda sahlaselwa yimpi yendawo yeminyaka engama-20 eyaphela ngo-2005.

Abantu abaningi bahlukana namalunga empini, kanti nesifunda sisele simpofu.

Ngebhadi, kuze kube manje umaspala wendawo kanye nenhlangano okungezona ezikahulumeni zamazwe bengazi ukuthi kahlekahle bangaki abantu abanokukhubazeka okunzima abakwazi ukuthola usizo lwezempilo noma ukulekelelwa ukululama kule ndawo.

Lolu ukucwaningo lokuqala ukuphenya ukuthi i-MLL ivame kanganani esifundaneni i-Acholi.

Lolu cwaningo lwaphikelela ukuqopha izinhlobo ezahlukene zokukhubazeka nokuhlukana namalunga okukhona ebantwini balesi sifunda eNyakatho neYuganda kanye nokuhlinzeka ezinye izinhlangano ngebalazwe lokuthi izinsiza zidingeka kuphi kakhulu.

Abacwaningi baphosa ngemibuzo abantu emizini ewu-7864 ngokungakhethi kulesi sifundo socwaningo lapho bebuza khona izinhloko zomuzi ngamunye kanye, nabantu abawu-181 abane-MLL ukuphendula uhla lwemibuzo owodwa kwemibili.

Baqopha indawo yomuzi ngamunye basebenzisa nendlwelakwenza yama-statistics ka-Moran ukuhlonza lapho i-MLL ivame khona kakhulu futhi, lapho usizo oluningi luzodingeka khona.

Njengoba abacwaningi bengakwazanga ukuvakashela yonke imizi esifundeni, bakwazi ukusampula imizi engamela kahle kunayo yonke abantu abacwaningwayo.

Basebenzise indlelakwenzaebizwa nge-“Chi squared (X^2) goodness of fit” ukuqinisekisa ukuthi umuzi onabantu abane-MLL umela laba banye abantu abacwaningwayo.

Abacwaningi babale ukuthi okungenani u-0.5% wabantu abacwaningiwe bane-MLL futhi badinga usizo lokulekelelwa ukululama lwesikhathi eside.

Baphinde bathola ukuthi cishe u-8.2% wabantu abahlala laphayana banokukhubazeka.

Ucwaningo luveze ukuthi ukuthi abantu abane-MLL bahlakazeke isifunda sonke futhi abaqoqeke ezindaweni ezithile ezimbalwa.

Abantu abaningi abane-MLL bavamise uku ba abesilisa, abakhulile futhi ngokuvamile banamazinga aphansi emfundo uma beqhathaniswa nale enye ingxenye yomphakathi.

Imiphumela eyokuqala ukulinganisa ngokohlelo ukuvama kwe-MLL esifundaneni sase-Acholi, noma ingxabano yaphela eminyakeni ewu-15 eyedlule.

Ngebhadi, abacwaningi bekumele bathembele ekubakweni kwabantu okudala kuneminyaka ewu-5, futhi babenganazo izinombolo zesibalo sabantu abangababaleki esikhulayo.

Noma kukhona lezi zithiyo, ucwaningo lusaveza ukuthi usizo lokulekelela ekululameni esifundaneni se-Acholi kuhlulekile ukusiza abantu abaningi abanokuhlukana namalunga abalulekile.

Abacwaningi baphakamisa imodeli yokusiza abantu entsha yezempilo eyazisa uhulumeni kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni zomhlaba ngokuthi usizo lokulekelela ngokululama lungasiza kuphi kakhulu.

Baphinde basho ukuthi usizo lokululama lunamathuba okudingeka ezifundeni zasemakhaya ezihlakazwe yimpi aseNingizimu yomhlaba.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?