Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Izilinganiso ezitshalweni zaseZimbabwe zikhombisa ukuthi iqophelo elingcono lenhlabathi linganciphisa imithelela yokuguquka kobunjalozwe.

Zulu translation of DOI:

Published onJul 31, 2023
Izilinganiso ezitshalweni zaseZimbabwe zikhombisa ukuthi iqophelo elingcono lenhlabathi linganciphisa imithelela yokuguquka kobunjalozwe.
·

Ukuqonda iqhaza lezinhlabathi kanye nokuphathwa kwezitshalo kubhekenwe nokuqiniseki kobunjalozwe eZimbabwe: isihlaziyo sokuzwela

Noma ukuguquka kobunjalozwe kunamathuba okuba nomthelela emikhakheni eminingi eyahlukene, ingcuphe kwezolimo imi yodwa njengoba ezolimo ziyinsika yomnotho wezwe.

Ukwengeza, kunolwazi oluncane olutholakayo ngokuthi zisizwa kanjani izinhlelo nezindlela zokuziphilisa zokulima ezindaweni ezincane zikwazi ukusabela kulezi zingcuphe.

Ukuthola imiphumela ekukhiqizweni kwezitshalo yezinguquko ezilindelekile kumaphethini emvula kanye nokwenyuka kwe-carbon dioxide (CO2) kanye namazinga okushisa, sisebenzise amamodeli agxile emigudwini amabili- imodeli ye-Decision Support System for Agrotechnology Transfer  (i-DSSAT) kanye nemodeli ye-Agricultural Production Systems Simulator (i-APSIM).

Amamodeli alinganiswa futhi aqinisekiswa ukuhlola imiphumela yemithelela yobunjalozwe eyodwa nexubile esivunweni kwezinhlamvu namahlanga ommbila namantongomane enhlabathi ezinhlotsheni ezintathu zenhlabathi.

Amamodeli omabilli ngokuningi ayavumelana ngemiphumela imithelela yobunjalozwe eyahlukene anayo kummbila namantongomane enhlabathi, nokho, imiphumela ebungakweni ihlukile.

Isibonelo, ukwehla ezivunweni zommbila kuyanda emodeleni ye-APSIM ngenkathi imodeli ye-DSSAT ikhombisa ukwehlwa kakhulu ezivunweni zamahlanga ommbila okukhudlwana.

Amamodeli omabili akhombisa imihlomulo ngaphansi kokushuba kwe-CO2 akhuphukile emantongomaneni enhlabathi ephikisa imiphumela yamazinga okushisa uma kuhlolwa imiphumela exubile yemithelela yobunjalozwe.

Nokho, ukukhuphuka kwezivuno kwezinhlamvu kanye namahlanga kwamntongomane enhlabathi kubonakala kakhulu kwimodeli ye-DSSAT.

Okutholiwe okuwukhiye ukuthi inhlabathi idlala indima ebalulekile ekutholeni iziphumo zokusebenzisana phakathi kwezitshalo nobunjalozwe: zingehlisa noma zilinganise imiphumela yobunjalozwe.


Izilinganiso ezitshalweni zaseZimbabwe zikhombisa ukuthi iqophelo elingcono lenhlabathi linganciphisa imithelela yokuguquka kobunjalozwe.

Summary Body Text

Lolu cwaningo selulinganise imithelela yokuguquka kobunjalozwe ekukhiqizeni izitshalo eZimbabwe kanti luthole ukuthi izinguquko ezingeni lokushisa, ukuna kwemvula kanye ne-carbon dioxide kunomthelela ongemuhle ezivunweni.

Nokho, ukugxila eqophelweni lenhlabathi elithuthukisiwe kunganciphisa imithelela yokuguquka kobunjalozwe ukuvikela izivuno zezitshalo.

Ukuguquka kobunjalozwe kunamathuba okuba nomthelela ongemuhle ekhakheni wezolimo waseZimbabwe, insika yomnotho wezwe, kodwa kunokuntuleka kolwazi ukulekelela abalimi bezindawo ezincane ukusabela ezingcupheni.

Ukuguquka kubonjalozwe kunamathuba okuguqula amaphethini okuna kwemvula kanye nezinga le-carbon ioxide ekhona, ngalokho ibe nomthelela emkhiqizweni wezitshalo.

Kodwa imithelela ngqo yalezi zinguquko ayikaze icwaningwe kahle eZimbabwe.

Ngakho lolu cwaningo lubheke imithelela yezinguquko ezilindelekile zokuna kwemvula, ukwenyuka kwe-carbon dioxide (CO2), kanye namazinga okushisa ekukhiqizeni izitshalo kusetshenziswa amamodeli emathemathiki.

Abacwaningi basebenzise amamodeli amabili ukuthola umphumela owodwa noma ingxube imithelela kokuguquka kobunjalozwe ekukhiqizweni kwezitshalo zamantongomane nommbila esifundeni seseNkayi, eZimbabwe.

Basebenzise amamodeli ukulinganisa izikhathi zonyaka, iqhaza lezinqubeko ezahlukene zenhlabathi ezifana nemjikelezo wamanzi kanye nemjikelezo ye-nitrogen, ukwengeza ezibalwenimaphansi nezibalomaphezulu  zamazinga okushisa azwiwa izitshalo ngokuhamba kosuku.

Abacwaningi basebenzise amamodeli ukucubungula imiphumela yokuguquka kobunjalozwe ezinhlamvwini zommbila namantongomane omhlabathi, naseziqwini, nasemahlamvini avamise ukusala ensimini uma kuvunwa (okwaziwa ngamahlanga).

Ucwaningo luthole ukuthi amamodeli amabili avumelene ngemiphumela imithelela yobunjalozwe eyahlukene kummbila namantongomane kokubili, nokho, ubungako bemiphumela behlukile.

Imodeli i-APSIM yakhombisa ukuthi izivuno zezinhlamvu zikammbila zehliswa ukuguquka ngobunjalozwe, lapho imodeli i-DSSAT ikhombise ukuthi amahlanga kammbila ancipha kakhulu ngenxa yokuguquka kobunjalozwe.

Amamodeli omabili akhombise ukukhiqizwa kwamantongomane bekunyuka emazingeni aphezulu e-carbon dioxide (i-CO2), kodwa imodeli i-DSSAT ikhombise umkhiqizo ongconywana wezinhlamvu namahlanga kwamantongomane kokubili emazingeni okushisa kanye namazinga e-CO2 okuphezudlwana.

Abacwaningi bathole ukuthi izinhlabathi zidlala indima ebalulekile ekutholeni ukuthi izithslao zingaguquka kanjani ukuhambisana nezinguquko ekuneni kwemvula namazinga okushisa.

Le miphumela ikhombisa ukuthi iqophelo lenhlabathi liwukhiye ekuvimbeni imiphumela yokuguquko kobunjalozwe ekukhiqizeni izitshalo.

Abacwaningi baphakamisa ukuthi abalimi nohulumeni e-Afrika bagxile ekuthuthukiseni izinhlabathi zabo ukuzivikela emiphumeleni yokuguquka kobunjalozwe.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?