Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Banyakišiši ba Egepeta ba šišinya mmotlolo wa khomphutha go thuša go phekola le go alafa COVID-19

Northern Sotho (Sepedi) translation of DOI: 10.1101/2020.04.16.20063990

Published onAug 14, 2023
Banyakišiši ba Egepeta ba šišinya mmotlolo wa khomphutha go thuša go phekola le go alafa COVID-19
·

Mmotlolo wa Phekolo le Kakanyo go Boikarabelo bja Molwetši go COVID-19 go Kalafo ye e theilwego go Dineteweke tša Nyurale ya Sebopego se itšego le Whale Optimization Algorithm ka go šomiša Diswantšho tša CT

Go phulega ga malwetši a coronavirus (COVID-19) go phatlaletše ka lebelo go kgabaganya lefase.

Mokgatlo wa Maphelo wa Lefase (WHO) o tsebišitše gore coronavirus COVID-19 ke leuba leo le aparetšego lefase ka bophara.

Real-Time Reverse transcription-polymerase Chain Reaction (RT-PCR) e na le kelo ya fase ya phetetšo le kwelobohloko go kgato ya peleng ya COVID-19.

Ka gona, go tšewa ga diswantšho ga Thomokerafi ya Khomphutha (CT) go a šomišwa go dira phekolo.

COVID-19 e na le maswao a go fapafapana a bohlokwa go sekena sa CT a fapana le nyumonia ye nngwe ye kotsi.

Maswao a a akaretša ditšhitišo tša galase ya lebatong, ditiišetšo, le go pheiba ga tlhakatlhakano.

Ka pampiring ye, go šišinywa Mmotlolo wo o hlohleletšwago ke Bohlale bja Maitirelo go Phekolo ya COVID-19 le Kakanyo ya Boikarabelo bja Molwetši go Kalafo ya (AIMDP).

Mmotlolo wa AIMDP o na le mešomo ye mebedi ye megolo ye e bontšhago go dimmotlolo tše pedi tše di šišinywago, e lego Motšule wa Phekolo (DM) le Motšule wa Kakanyo (PM).

Go šišinywa Motšule wa Phekolo (DM) gore o ka lemoga ka pela le ka nepagalo balwetši bao ba nago le COVID-19 le go e farologanya le dinyumonia tše dingwe tše šoro ka go šomiša maswao a COVID-19 ao a hweditšwego go disekena tša CT.

Mmotlolo wa DM, o šomiša Dineteweke tša Nyurale tša Sebopego se itšego (di-CNN) bjalo ka thekniki ya go ithuta go tsenelela go dikarogantšho, e ka amogela makgolokgolo a diswantšho tša CT ka metsotswana go potlakiša phekolo ya COVID-19 le go ba le seabe go bobolokelo bja sona.

Go tlaleletša, dinaga tše dingwe ga di na bokgoni bja go abela balwetši ka moka ka kalafo le ditirelo tše di tseneletšego tša tlhokomelo, ka gona e tla ba kgapeletšo go fana ka kalafo go balwetši bao ba kaonafalago.

Ka gona, go šišinywa Motšule wa Kakanyo (PM) ya go akanyetša bokgoni bja molwetši go ikarabela go kalafo go lebeletšwe dintlha tša go fapafapana, mohlala, mengwaga, legato la phetetšo, go palelwa ke go hema, go palelwa ga ditho tše ntši le mehuta ya kalafo.

PM e phethagatša Whale Optimization Algorithm ya go kgetha dibopego tše bohlokwa kudu tša molwetši.

Dipoelo tša diteko di laetša phethagatšo ye e tshephišago ya phekolo ye e šišinywago le dimotšule tša kakanyo, ka go šomiša dathasete ye e nago le makgolokgolo a datha ya makgonthe le diswantšho tša CT.


Banyakišiši ba Egepeta ba šišinya mmotlolo wa khomphutha go thuša go phekola le go alafa COVID-19

Banyakišiši ba hlamile lenaneo la khomphutha la go dira diteko go leka go phekola COVID-19 e sa le nako le semeetseng le ka nepagalo ya godimo.

Ba hlamile le mmotlolo go akanya ka moo molwetši a ka hwetšago pholo e kaone go tšwa go kalafo.

SARS-CoV-2, e lego baerase ye e amanago le tsela ya go hema yeo e hlolago COVID-19, e phatlaletše ka lebelo ka 2020 ya hlola leuba la COVID-19 lefaseng ka bophara.

Teko ya reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ke ye nngwe ya diteko tše di nepagetšego kudu go phekola COVID-19.

Eupša, e ka tšweletša dipoelo tše di phošagetšego go magato a peleng a phetetšo.

Disekena tša thomokerafi ya tirišo ya khomphutha (CT) di laetša di nepagetše kudu go phekolo ya COVID-19 e sa le ka pela, eupša disekena di swanetše go sekasekwa ke batho ba tsebo ye e tseneletšego.

Ka ge dipetlele di be di fela di tlalelwa ke dipalopalo tše ntši tša balwetši ba COVID-19, bašomedi ba tša kalafo ba be ba se na methopo ya go ba alafa ka moka.

Bangwadi ba dinyakišišo tše ba be ba nyaka go šomiša theknolotši ye e bitšwago “go ithuta ga motšhene” go thuša bašomedi ba go amogela balwetši go lemoga balwetši ba COVID-19 ka tšhomišo ya disekena tša CT, gore ba kgone go šomiša methopo ye e lego gona go alafa balwetši gore ba kgone go fola.

Ba be ba nyaka go šomiša datha ya makgonthe ya balwetši ya COVID-19 go ruta lenaneo la khomphutha ka moo le ka phekolago COVID-19 go tšwa go disekena tša CT, le go akanya ge e ba molwetši a ka hwetša kaonafalo ka kalafo.

Ba be ba nyaka le go oketša lebelo le nepagalo ya go dira diphekolo tša COVID-19 ka go šomiša disekena tša CT.

Banyakišiši ba ba tlabetše lenaneo la bona la khomphutha ka datha ya molwetši (e bjalo ka disekena tša CT, dipoelo tša diteko tša RT-PCR, le kelo ya madi ka botlalo) gore e kgone go ithuta go phekola COVID-19 le go šišinya kalafo, tšeo ka moka di theilwego godimo ga maitemogelo a peleng a batho ba go ba le tsebo bao ba phekotšego ebile ba alafile balwetši bao.

Banyakišiši ba boletše gore lenaneo la bona le nepagetše go fihla go 97% le gona le ka dira kakanyetšo go tšwa go sekena sa CT ka metsotswana ye e ka bago ye 20.

Ba boletše le gore lenaneo la bona le dira dikakanyetšo tše di nepagetšego kudu ka dinako tše kopana go feta ka moo banyakišiši ba bangwe ba kgonnego go dira diphihlelelo ba šomiša didathasete tše di fapanego.

Dihlopha tše dingwe tša dinyakišišo di dirile tekodišišo ya phekolo ya COVID-19 go šomišwa disekena tša CT le go ithuta ga motšhene.

Ka madimabe, go dinyakišišo tšeo dimmotlolo tša motšhene ga se tša kgona go hlaloša phekolo ya yona ka tsela yeo motho yo a nago le tsebo a ka dirago ka gona; gantši di be di fana fela ka phekolo.

Ka dinyakišišong tše, banyakišiši ba lekile go rarolla bothata bjo ka go laetša gore ke ke dikarolo dife tša sekena sa CT tšeo khomphutha e di šomišago go dira diphekolo tša yona.

Banyakišiši ba dirile peakanyo ya go lekola mmotlolo wo ka datha ye ntši go tiišetša dipoelo tša bona.

Ba beakantše le go hlama mmotlolo o moswa wo o ka akanyetšago ka moo balwetši bao ba fetetšwego ke COVID-19 ba lwalago ka gona.

Ba bolela gore se se tla thuša dingaka go tšea sephetho mabapi le ka moo ba ka alafago molwetši bokaone ka gona.

Ka dinyakišišo tše dingwe, kgopolo ye ya sehlopha sa dinyakišišo sa Egepeta e ka thuša dingaka tše ntši go laola methopo ye e hlokagalago ge ba alafa balwetši ba COVID-19.

Eupša, thekniki ya bona e tla hloka mananeokgoparara a maemo a godimo, a bjalo ka metšhene ya CT le dikhomphutha tše di gatetšego pele, tšeo di ka se hwetšagalego ka ditikologong tše ntši tša Afrika.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?