Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ngaphezu kuka-60% wabahlengi unobuhlungu basezansi lomgogodla.

This is Zulu translation of DOI: 10.1186/s12891-020-03341-y

Published onAug 07, 2023
Ngaphezu kuka-60% wabahlengi unobuhlungu basezansi lomgogodla.
·

Ubuhlungu basezansi nomgogodla kubahlengi esizindeni zesempilo se-Afrika: isibuyekezo sohlelo ne-meta-analysis kweminyaka ewu-19 yezingcwaningo

Isendlalela

Abahlengi e-Afrika kungaba nempikiswano ngokuthi bangabasebenzi abaphambili ababalulekile abakhona ezikhungwei eziningi zezempilo, benza imisebenzi eminingi eyahlukene.

Le misebenzi icatshangelwa kakhulu embangeleni yesisindo somsebenzi.

Ubuhlengi buklelwe nemisebenzi enengcuphe ephezulu yokuphathwa ubuhlungo bezansi nomgogodla.

Umsebenzi wobuhlengi ukleliswe phakathi emisebenzini ekweyishumi ephezulu enengcuphe ephezulu yobuhlungu bezansi nomgogodla.

Ngakho, lesi sibuyekezo esiqonde ekuqinisekiseni ukuthi ubuhlungu bezansi nomgogodla iwukukathazeka okunomthelela kubahlengi ezindaweni zezempilo e-Afrika.

Izindlelakwenza

Ukubheka imibhalo okunzulu kwama-database ahlukile okungenamkhawulo wosuku kwenziwa kusukela kuMandulo kuya kuLwezi 2018 kusetshenziswa umhlahlandlela we-PRISMA.

Iqophelo lezingcwaningo ezibaliwe zahlolwa kusetshenziswa i-12-item rating system.

Izihlaziyo zamaqoqwana nokuzwela kwenziwa.

I-Cochran’s Q kanye ne-I2 kwasetshenziswa ukuhlola ingxubebunjalo.

Ubukhona bokuchema ekushicileleni bahlolwa kusetshenziswa inhlolo ka-Egger nokuhlola ngamehlo kokulingana kama-funnel plot.

Imiphumela

Kulesi sibuyekezo, izingcwaningo eziwu-19 ezisuka ezifundeni ezahlukene nenhlanganisela yobukhulu besampula labahlengi abawu-6110 zafakwa.

Zonke lezi zingcwaningo zenziwa phakathi kuka-2000 no-2018.

Kulezi, ukuvama okuphansi nokuphezulu kunakho konke kwatholakala ukuba wu-44.1 no-82.7% ngokulandelana.

Isikalekiso sezinga lokuvama lobuhlungu basezansi nomgogodla kubahlengi kusetshenziswa imodeli yama-random effect satholakala ukuthi siwu-64.07% (95% CI: 58.68–69.46; P-value < 0.0001).

Ingxubebunjalo yezingcwaningo ezibuyekeziwe yayiwu-I2=94.2% kanti ingxubebunjalo eyi-Chi squared – 310.06 (d.f = 18) P-value<0.0001

Izihlaziyo zamaqoqwana ziveze ukuthi ukuvama okuphezulu kunakho konke kwe-LBP kubahlengi baseNtshonalanga Afrika namazinga okuvama ka-68.46% (95% CI: 54.94-81.97, P-value <0.0001) bese kulandelwa yisifunda saseNyakatho Afrika nezinga lokuvama eliwu-67.95% (95% CI: 55.96–79.94; P-value < 0.0001).

Isiphetho

Noma ukuvama jikelele kocwaningo lwamanje kuphansi uma kuqhathaniswa nezingcwaningo zaseNtshonalanga nase-Eshiya, kukhombise ukuthi ukuvama kokubuhlungu basezansi nomgogodla kubahlengi kukhudlwana.


Ngaphezu kuka-60% wabahlengi unobuhlungu basezansi lomgogodla.

Ngaphezu kuka-60% wabahlengi unobuhlungu basezansi lomgogodla

Abahlengi bangabasenzi abaphambili ababaluleke kunabo bonke e-Afrika, lapho izinsiza zezempilo zintuleka.

Ucwaningo lubuyekeze ucwaningo lweminyaka ewu-19 oluveze ukuthi ngaphezu kuka-60% wabahlengi e-Afrika baphethwe ubuhlungu basezansi nomgogodla (i-LBP).

Abahlengi ngeke siphile ngaphandle kwabo e-Afrika, kanti nobuningi bomsebenzi buyadla emizimbeni yabo.

Emhlabeni wonke, ubuhlengi busemsebenzini ewu-10 ephezulu, uma kuza engcupheni ye-LBP.

Eqinisweni, i-LBP kubahlengi ibikwa ukuthi iphezulu ezingeni lika-63% e-Australia, 56% eShayina, ibe phezulu njengo-82.7% kwamanye amazwa ase-Afrika.

Abacwaningi babheke izingcwaningo zeminyaka ewu-19 ukubona ukuthi i-LBP ivame kanjani kubahlengi e-Afrika.

Babheke emibhalweni yesayensi kuma-database ahlukene ukuthola ubude bezingcwaningo obahlukene obashicelelwa phakathi kuka-2000 no-2018.

Abacwaningi benze lolu cwaningo lwesibuyekezo esihleliwe ngoMandulo kuya kuLwezi 2018.

Ucwaningo lusebenzise izingcwaningo eziwu-19 ezineqoqo labahlengi abawu-6110 abasuka ezifundeni ezahlukene e-Afrika yonke.

U-64.07% wabahlengi e-Afrika uphethwe ubulungu basezansi nomgogodla.

Ucwaningo luthole ukuthi iNtshonalanga Afrika inesibalo esiphezulu kunazo sabahlengi abahlushwa yi-LBP ku-68.46%, ilandelwa yiNyakatho Afrika no-67.95%.

Abacwaningi bathi, ngokwazi kwabo, lolu cwaningo luyisibuyekezo esihlelekile sokuqala kanye ne-meta-analysis ukuphenya ukuthi i-LBP ivame kanganani kubahlengi e-Afrika.

Ngebhadi, ezinye izifunda e-Afrika bezingenayo imininingo ekhona, okungaphambanisa eminye yemiphumela ebikiwe kololu cwaningo.

Kanti noma izinombolo ezibikwe lana ziphansi uma ziqhathaniswa nezingcwaningo zasentshonalanga kanye nase-Eshiya, zisephezulu ngokuthusayo.

Abacwaningi baphakamise ukuthi izibhedlela nohulumeni e-Afrika bethule izimo zokusebenza ezingcono, amaqhinga okwehlisa ingcindezi, kanye nokuqeqeshwa kwabahlengi okuzokwehlisa ngokunomthelela ingcuphe yokuzwa i-LBP.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?