Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Kazikho izinhlobo zokudla okunempilo ezanele labafundi abangakhetha kuzo

Zulu translation of DOI: 10.21203/rs.2.13949/v1

Published onJul 26, 2023
Kazikho izinhlobo zokudla okunempilo ezanele labafundi abangakhetha kuzo
·

Ukuhlaziywa kwezigaba ezehlukene zendlela yokudla kanye nesimo sokuphila komzimba kwabafundi besifazane abangakethweswa iziqu basenyuvesi iKenyatta yasezweni laseKenya

Inhloso

Lolu cwaningo lwaluhlose ukusungula izindlela ezifanele zokudla, luhlolisise isimo sempilo kubantu ekubhekeni isisndo somzimba, luphinde luhlolisise ubudlelwane obuphakathi kwesimo sempilo kubafundi kanye nokwehlukahlukana kwendlela yokudla kwabo laba bafundi besifazane abangakethweswa iziqu baseNyuvesi iKenyatta esezweni laseKenya.

Izindlelakwenza

Ucwaningo lusebenzise indlela yokuhlaziya ulwazi efaka isampula sabafundi besifazane abangakethweswa iziqu abangama-422 nabakhethwe ngaphandle kokuhlela eNyuvesi iKenyatta.

Ukuhlukahlukana okuncane kwendlela yokudla-Kusetshenziswe uhla lwemibuzo olubuza ngemvamisa yendlela yokudla abantu abayiosebenzisayo ukuze kuhlolwe ukuthi ngabe laba bafundi badla kanjani.

Isisndo somziba kanye nobude kwalaba bafundi kukaliwe ukuze kwazeke ukuthi ngabe isimo sabo sempilo simi kanjani.

Ulwazi olutholakele luhlaziywa kusetshenziswa uhlelo lwezinomolo lweSayensi Yabantu (i-SPSS) inguquko yama-22.

Imiphumela

Imiphumela iveze ukuthi amaphesenti angama-64.0% alabo ababambe iqhaza ocwaningweni, badla izinhlobo eziwu-5 kuya phezulu zokudla ngosuku lulunye, bese kuthi abangamaphesenti angama-36% bona badla izinhlozo eziwu-5 zokudla esikhathini esingamahora angama-24.

Ngokwesimo sokudla okunomsoco, u-68.4% wabahlanganyeli babene-Body Mass Index evamile kuyilapho u-23.9% ukhuluphele, u-5.55% wawungaphansi kwesisindo kanti u-2.3% wawukhuluphele.

Izinhlobonhlobo zokudla ezincane ziveze ukuthi abesifazane isimo sabo sempilo sime ku-(p=0.044).

 Isicebiso

Imiphumela yabonisa imikhuba yokudla engenampilo kanye nesimo esingesihle sempilo okanye ukungondleki kahle kubafundi abaningi besifazane.

Abenzi benqubomngomo kumele bakhuphule imizamo yokungenelela nokuzosiza ukuthuthukisa izindlela yokudla ukudla okufanele kubantu besifazane abasakwazi ukuthola abantwana, ikakhulukazi kubafundi baseNyuvesi.


Kazikho izinhlobo zokudla okunempilo ezanele labafundi abangakhetha kuzo

Kazikho izinhlobo zokudla okunempilo ezanele labafundi abangakhetha kuzo

Abacwaningi bathi ukukhetha uhlobo lokudla okungawulungele umzimba kanye nokwentuleka kwezinhlobo zokudla ezikhona yikho okuyimbangela yokugula kanye nokukhuluphla ngokweqile kwalaba bafundi.

Ukushintsha kwendlela yokuphila kanye nemikhuba eKenya kuholele ekwenyukeni kokukhuluphala ngokujwayelekile, futhi ikakhulukazi kubafundi, ukukhetha okunjalo kokudla kungaba nomthelela empilweni yabo impilo yabo yonke.

Ucwaningo kubafundi abangakethweswa iziqu edolobheni lase-Nairobi luveze ukuthi bangamaphesenti angama-22.9% abafundi abakhuluphele ngokweqile ebese kuthi abangamaphesenti ayisi-5.5% bona bonde ngokweqile.

Lolu cwaningo lubheke ngokukhethekile indlela yokudla kanye nesimo sezempilo sabafundi beNyuvesi iKenyatta.

Abacwaningi bebefuna ukuveza obala izindlela zokudla okuyizo ezidala kakjhulu ukukhuluphala ngokweqile kanye nesimo sempilo esicikizayo kubafundi.

Abacwaningi benze ucwaningo kubafundi abangakathweswa iziqu beNyuvesi iKenyetta ngaphandle kokubakhetha ngokuhleliwe abangama-442 besifazane.

Babe sebexoxa nabafundi mayelana nokwehlukahlukana kwezindlela zokudla baphinde baxoxa nangokuthi badla kangaki.

Ucwaningo luthole ukuthi amaphesenti angama 64% abafundi besifazane badla izinhlobo zokudla ezehlukaniswe kahlanu ngenkathi abanye abangamaphesenti angama-36% bona bedla izinhlobo zokudla ezingafikile kwezinhlanu ngosuku.

Izinhlobo zokudla ezidliwa kakhulu yilabo ababeyingxenye yokuqoqwa kolwazi kulolu cwaningo kubalwa amaphesenti angama-92% okudla okuthakwe ngezinhlamvu zikakolweni (cereals) nokudliwa kakhulu ekuseni kanye namaphesenti angama-78.4% okudla kohlobo lwemifino.

Uhlobo lokudla okungamakinati kanye nohlobo oluyimbewu kona ucwaningo luveze ukuthi kudliwa kancane kakhulu ngamaphesenti nje ayi-18.4%.

Ucwaningo luthole ukuthi kulabo abebeyingxenye yakwenziwa kwalolu cwaningo bangamaphesenti angama-68.4% abanesisindo somzimba esikahle ebesekuthi abangamaphesenti angama-23.9% bona banesisindo somzimba eseqile kwesifanele, abangapmaphesenti ama-5.55% bona bondekakhulu, bese bebangamaphesenti ama-2.3% bakhuluphele ngokweqile.

Abacwaningi bathole ukuthi iningi labafundi ngamaphesenti angama-68.4% lisesimeni esikahle sempilo.

Abacwaningi laba kabachazi ukuthi kungani banquma ukuthi bebheke kuphela abafundi besifazane kuphela.

Babaulula izimo zenhlalo yabantu ezithinta umnotho okanye ubunzima kwezomnotho abesifazane abangabhekana nabo njengokungakwazi ukukuthenga ukudla okunempilo ngenxa yokubiza kwakho.

Abacwaningi benze izincomo zokuba abasunguli benqubomgomo bandise izinhlelo eziphathelene nokubaluleka kokudla ngendlela enempilo, ukuze abesifazane abasenenzalo bakwazi ukudla ngendlela efanele, ikakhulukazi abafundi baseNyuvesi.

Ucwaningo lukhipha izincomo zokuthi izindawo zokudlela zasenyuvesi kumele zihlinzeke abafundi ngokudla okunomsoco okwehlukahlukene futhi okulula ukuthi abafundi bakuthenge.

Lokhu kuqinisekisa ukuthi abafundi banqundeke ukuthembela ekudleni okusheshayo nokungenayo impilo.


Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?