Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Neteweke ya Faepa ya Faeperini ye e sa tlwaelegago go Bolwetši bjo bo sa folego bja Atheraethisi le ka moo be amanago le Boitlhaselo bja Mašole a mmele, Go ruruga le Theromposisi

This is Northern Sotho translation of DOI: 10.1101/2020.05.28.121301

Published onJul 24, 2023
Neteweke ya Faepa ya Faeperini ye e sa tlwaelegago go Bolwetši bjo bo sa folego bja Atheraethisi le ka moo be amanago le Boitlhaselo bja Mašole a mmele, Go ruruga le Theromposisi
·

Neteweke ya Faepa ya Faeperini ye e sa tlwaelegago go Bolwetši bjo bo sa folego bja Atheraethisi le ka moo be amanago le Boitlhaselo bja Mašole a mmele, Go ruruga le Theromposisi

Abstract

Nepo:

Kotsi ya malwetši a go tswalelega ga ditšhikapelo go balwetši bao ba nago le RA e hlatlogile ka tsela ye e makatšago ka lebaka la go ruruga mmele ka moka.

Kamego ye e bonalago ya sitrulineišene ye e amanago le boitlhaselo bja mašole a mmele godimo ga sebopego le bokgoni bja go phota ga faeperin(otšene) ga go tsebje le gabjale.

Ka gona re bapeditše ditaetši tša go šoma ga ditšhika, go ruruga, go kgahla ga madi le tlhamego ya maphoto a faeperini go balwetši bao ba nago le RA bao ba nago le ditaelo tše di phelegilego le dikamano tša magareng tše di lekotšwego.

Mekgwa.

Disampole tša madi di kgobokeditšwe go balwetši ba 30 RA le go baithaopi ba mengwaga ye 25 bao ba phetšego gabotse le bao bong bja bona bo amantšhitšwego.

Go dirilwe dikelo tša SAA, CRP, ICAM-1 le VCAM-1 go šomišwa immunoaseyi ya sangwetše.

Go lekotšwe go phota ga madi ka moka go šomišwa Therompoelastokerafi.

Go dirilwe diphatišišo ka dineteweke tša maphoto a madi a faeperini le sebopego sa faepa go šomišwa Maekhrosekhopi ya Elektherone ya go Sekena.

Go lemogwa le dipalopalo tša sitrulineišene go maphoto a faeperini ao a hlolegilego go dirilwe go šomišwa selwelammele sa monoklonale se se leibotšwego ka bokgwari sa Citrulline se se nago le Confocal Microscopy.

Dipoelo.

Metswako ya SAA, CRP le ICAM-1 e be e hlatlogile kudu ka tsela ye e bonalago go balwetši bao ba nago le RA ge go bapetšwa le ditaolo.

Mellwane ya TEG ye e amanago le go thomiša ga go kgahla ga madi (R le K), kelo ya kgokaganyo ya go kgabaganya ya faeperini (α-Angle), le nako ya go fihlelela tšweletšo ya godimodimo ya therompase (TMRTG) di fokoditšwe maatla go balwetši bao ba nago le RA.

Mellwane ye e amanago le maatla a maphoto (MA, MRTG, TGG) ga se ya fapana ka dipalopalo magareng ga RA le ditaolo.

Tirišo ya mmotlolo wa poelomorago ya lotšistiki e utollotše kamano ye maatla magareng ga difetogi tša kgato ye kotsi (CRP, SAA) le mellwane ya TEG go feta maswao a go šoma ga endotheliamo.

Tshekatsheko ka maekherosekoupu e utollotše dineteweke tše di tseneletšego tša difaepa tše kotwana tša faeperini go balwetši bao ba nago le RA ge go bapetšwa le ditaolo [[tša magareng (bogolo bja inthakhwathaele) 214 (170-285) vs 120 (100-144) nm, p<0.0001, rašio ya go se lekalekane =22.7).

Go lemogwa ga dibaka tše ntšintši tše di fetošitšwego ka gare ga dibopego tša maphoto a faeperini go balwetši bao ba nago le RA, seo se bego se sa tšwelele gabotse go taolo ya disampole (p<0.05, OR=2.2).

Mafetšo.

Balwetši bao ba nago le RA ye e bonalago kudu ba bontšha profaele ya go kgahla ga madi go go fapanago le dikutollo ka kakaretšo tše di amanago le malwetši a mangwe a go ruruga.

Go fetošwa ga dibopego tša protheine ka sitrulineišene ye e amantšhwago le boitlhaselo bja mašole a mmele di ka kgatha tema go laoleng sebopego sa faeperini le kgonagalo ya go akanya ka kotsi ye e hlatlogilego ya go phota ga madi go balwetši bao ba nago le RA.

Summary Title

Go phota ga madi go balwetši ba atheraethisi (bolwetši bja malokollo a marapo) go hlaloša kotsi ye e ka ba hlagelago ya bolwetši bja pelo, seterouku

Dinyakišišo tše mpsha tša bolwetši bjo bo sa folego bja atheraethisi di fane ka tshedimošo ye kaone ya dikamano magareng ga bolwetši bjo le kotsi ye e golelago godimo ya bolwetši bja tswalelego ya ditšhikapelo.

Bolwetši bjo bo sa folego bja Atheraethisi (RA) ke bolwetši bjo bohloko le bja go fokodiša mašole a mmele, bjo bo sepelelanago le go ruruga ga malokollo a marapo le ga mmele ka moka.

Ke nako ye teletšana, ditsebi tša mahlale di tsebile gore batho bao ba swerwego ke bolwetši bjo ba kotsing ye kgolo ya 50% ya ditlamorago tša go swarwa ke bolwetši bja tswalelego ya ditšhikapelo (CVD) – bja go swana le diseterouku goba malwetši a pelo.

Ntlha ye bohlokwa go kotsi yeo ke seabe seo go ruruga go nago le sona mabapi le go phota ga madi.

Ka dinyakišišong tše, banyakišiši ba dirile diphatišišo ka kamano ye, go utolla thwii gore ke ka lebaka la eng bolwetši bja RA e hlatloša kotsi ya CVD.

Kudukudu, banyakišiši ba hlahlobile diabe tša go ruruga le diphetogo tša dibopego go diprotheine tše di amanago le go phota ga madi, tše di bitšwago difaeperini.

Diprotheine tše di tšwelela ka sebopego sa ditšhaene tše telele tšeo di bopago se o ka rego ke “mologo wa mathale” go madi ao a photilego, ka gona diphetogo dife goba dife go difaeperini di ka ba le ditlamorago go tiragalo ya go phota ga madi ka kakaretšo.

Banyakišiši ba bapeditše disampole tša madi tša balwetši bao ba nago le RA le disampole tša batho bao ba phelegilego gabotse mmeleng.

Go tiragalo ye nngwe le ye nngwe, banyakišiši ba be ba lebeletše “maswao” ka mading ao a laetšago go ruruga, gammogo le dika dife goba dife tšeo di sa tlwaelegago tša mabapi le go phota ga madi tše di ka gakatšago kotsi ya CVD.

Go sekasekilwe madi a go phota ka maekherosekoupu, go lemoga diphetogo tše di ka bago gona go sebopego sa diprotheine tša faeperini.

Banyakišiši ba lemogile gore go phota ga madi ga bakgathatema bao ba nago le RA go hlagile ka lebelo go feta ga batho bao ba phelegilego gabotse mmeleng, le gore dibopego tša protheine tšeo di dirilwego ka tšona le tšona di bile tše kotwana go feta difaeperini tša tlwaelo.

Gape go bile le diphetogo go diaminoesiti tšeo di bopago diprotheine tša faeperini, tše di hlotšego gore di gakatše boiphemelo bja mašole a mmele, tša hlola go ruruga go tšwelago pele.

Banyakišiši ba bangwe ba lemogile diphetogo go sebopego sa aminoesiti sa difaeperini ka malokollong a marapo a balwetši bao ba nago le RA peleng, eupša se ke lekga la mathomo moo banyakišiši ba bonego seabe se swanago ka mading.

Ge go kopanywa le diphetogo tše dingwe tše di bonwego go madi a go phota, dikutollo di ka thuša ditsebi tša mahlale go ba le kwešišo ye e tseneletšego ya kamano magareng ga bolwetši bja RA le bja CVD, le ka moo go ka lemogwago dika tša ka pejana tša malwetši a.

Le ge e le gore dipoelo tše tša mathomo di a tshephiša, go bohlokwa go lemoga gore bogolo bja sampole ya dinyakišišo e be e le bjo bonnyane ka papetšo.

Banyakišiši ba laeditše gape gore mokgwa wo ba o šomišitšego go lemoga diphetogo tša aminoesiti go diprotheine di ka ba di hlatlošitše dipoelo go tšwa go ditšweletšwa tšeo di sa amanego, go šupa gore diteko tše di tlogago di kgethegile tšeo di nepilego difaeperini go tla hlokega gore di dirwe go tiišetša dipoelo ka moso.

Mafelelong, go kwešiša dikamano tše di tseneletšego magareng ga RA le kotsi ye e oketšegilego ya CVD go ka kanonafatša dipoelo tša bakgathatema bao ba nago le RA ge re le gare re ithuta go lemoga le go alafa malwetši ka tsela ya maleba.

Banyakišiši go tšwa ka Afrika Borwa, Denmark le United Kingdom ba kgathile tema ka dinyakišišong tše, tšeo di bego di thekgwa ke Lekgotla la Dinyakišišo tša Kalafo la Afrika Borwa [[South African Medical Research Council.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?