Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Abacwaningi baseGibhithe baphakamisa indlela yobuchwepheshe bekhompuyutha kuphela yokusiza yokuhlola nokulapha isifo se-COVID-19

Zulu translation of DOI: 10.1101/2020.04.16.20063990

Published onAug 14, 2023
Abacwaningi baseGibhithe baphakamisa indlela yobuchwepheshe bekhompuyutha kuphela yokusiza yokuhlola nokulapha isifo se-COVID-19
·

Imodeli yokuhlola ye-COVID-19 nokuqagela isimo seziguli ezilashelwa lesi sifo kusetshenziswa i-Whale Optimization Algorithm kanye nezithombe ze-CT

Ukubheduka kwegciwane lwesifo sokhuvethe (COVID 19) sekusabalele ngokushesha emhlabeni wonke.

Inhlangano yezempilo emhlabeni i-World Health Organization (WHO) isimemezele ukuthi i-COVID 19 iwubhubhane lomhlaba wonke.

I-Real Time Reverse transcription-polymerase Chain Reaction (i-RT-PCR) inezinga eliphansi lokuzwela esigabeni sokuqala sesifo i-COVID-19.

Ngaleyo ndlela i-(CT) nokuyindlela yobuchwepheshe bekhompuyutha yokuthatha izithombe zengaphakathi lomzimba isetshenziswa ukuxilongwa komuntu ukuze kubonakale ukuthi ngabe unaso yini isifo okanye akanso.

I-COVID 19 inezimpawu ezehlukene kunezeminye imikhuhlane ezivelayo uma kusetshenziswa ubuchwepheshe be-CT scan.

Kulezi zimpawu kubalwa kuzo i-ground glass, ama-opacities, ama-consolodation kanye ne-crazy paving.

Kuleli phepha, imodeli yobuhlakani bokuzenzela busetshenzisiwe ukusungula imodeli (AIMDP) yokuhlola nokubheka indlela iziguli eziyiyo uma zilashelwa i-COVID-19.

I-AIMDP iyimodeli enemisebenzi emibili, ukuhlola (DM) kanye nokubikezela (PM).

Indlela yokuhlola (DM) isetshenziswa ukuthola iziguli ezinesifo se-COVID-19 ebese ihlukanisa lesi sifo nezinye izinhlobo zomkhuhlane isebenzisa izimpawu ze-COVID-19 kusetshenziswa ubuchwepheshe be-CT scan.

Imodeli ye-DM isebenzisa ubuchwepheshe be-(CNNs) ukwehlukanisa izinhlobo zezimpawu ezitholayo, le ndlela ikwazi ukubheka izithombe ezibalelwa kweyizikhulu ze-CT ngesikhashana nje esiyimzuzwana ukuze isheshise indlela yokuxilongwa kubhekwa i-COVID-19.

Ngaphezu kwalokhu, amanye amazwe awakwazi ukuhlinzeka zonke iziguli ngemishanguzo yesifo, ukunakekelwa zilashelwa ngaphakathi ezibhedlela, ngaleyo ndlela kuzoba yimpoqo ukuthi imishanguzo inikezwe iziguli ezikhombisa ukukhinyabezeke kakhulu.

Kulo mongo, i-(PM) yona isetshenziselwa ukubikezela okanye ukuqagela kusetshenziswa ulwazi oluthize kubhekwa ukuthi imishanguzo izsiphatha kanjani isiguli kubhekwa iminyaka, isikhathi esitheleleke ngaso,ukuhluleka ukuziphefumulela, ukuhluleka ukusebenza kwesitho zomzimba ezehlukene kanye nohlelo lo mshanguzo isiguli esikulo.

I-PM leana iyaye isebenzise ubuchwepheshe obuthize obqaziwa nge-Whale Optimazation Algorithm ukuze ikwazi ukukhetha izici zesiguli ezifanele.

Imiphumela yokuhlola iyathembisa uma kuxilongwa noma kubikezelwa kusetshenziswa ulwazi kanye nezithombe ezivela kubuchwepheshe be-CT.


Abacwaningi baseGibhithe baphakamisa indlela yobuchwepheshe bekhompuyutha kuphela yokusiza yokuhlola nokulapha isifo se-COVID-19.

Abacwaningi basungule uhlelo lokuhlola lwekhompuyutha ukuzama ukuthola i-COVID-19 ngokushesha ngale kokushaya eceleni.

Baphinde basungula imodeli ezobikezela noma iqagele ukuthi ngabe isiguli singalulama kahle kangakanani uma sithola ukwelashwa.

I-SARS-CoV-2 nokuyigciwane elivala ukuphefumula elibangela i-COVID-19, lasabalala kakhulu ngonyaka wezi-2020, nokwabangela ukuthi i-COVID-19 ibe wubhubhane lomhlaba wonke.

I-reverse transcription polymerase chain reaction (i-RT-PCR) iyona ndlela yokuhlolwa kwe-COVID-19 eshaya emhloleni kuzona zonke.

Kepha kungenzeka iveze okungesikho uma umuntu esanda kutheleleka ngaso lesi sifo.

 Indlela yobuchwepheshe bama-(CT) scan ikhombisa ukungashayi eceleni uma kuhlolwa isifo se-COVID-19, kepha izithombe ezithathwa ngayo le ndlela zidinga ukuhlaziywa abantu abangochwepheshe ukuze kutholakale imiphumela okuyiyo.

Njengoba izibhedlela zazinenombolo eyeqike kweyejwayelekile ngenxa yeziguli ze-COVID-19, abasebenzi bezokwelapha babengenazo izinsiza ezanele ukukwazi ukwelapha zonke lezi ziguli.

Ababhali balolu cwaningo bebefuna ukusebenzisa ubuchwepheshe obaziwa njenge “machine learning” nokusho ukuthi umshini wokufunda.Bebefuna ukusiza abesebenzi ukuthi bakwazi ukubona iziguli ezine-COVID-19 zisebenzisa ama-CT scan, ukuze bakwazi ukusebenzisa izinsiza ezentulayo ukuze balaphe iziguli ezikhombisa amathuba aphezulu okululama.

Bebefuna ukusebenzisa ulwazi okanye idatha yesiguli esikhinyabezeke ngempela yisifo se-COVID-19 ukuze bafundise uhlelo lwekhompuyutha ukuthi lukwazi ukuhlola i-COVID-19 ezithombeni ezithathwe nge-CT skeni ebese iqagela ukuthi ngabe isiguli sizophendula kanjani ekweleashweni.

Bebefuna futrhi ukunyusa isivinini kanye nokunemba uma kuhlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa imodeli yama-CT scan.

Laba bacwaningi bagxishe uhlelo lwekhompuyutha ngedatha yesiguli njengezithombe ze-CT, imiphumela ye-RT-PCR kanye nenani legazi ukuze loluhlelo luzokwazi ukuhlola i-COVID-19 esigulini ebese incoma ukwelashwa, konke lokhu bekuncike kwisipiliyoni sabantu abangochwepheshe abahlole baphinde belapha lezo ziguli.

Abacwaningi bathi lunemba ngamaphesenti angama-97% loluhlelo lwabo lwekhompuyutha futhi lungakwazi ukuqagela lusueal ezithombeni ze-CT esikhathini asingangemizuzu engama-20.

Bathinde bathi uhlelo lwabo luqagela ngokuyikho esikhathini esincane ukunangendlela laba abanye abancwaningi abebenza ngayo besebenzisa izindlela ezehlukile kuneyabo.

Amanye amaqembu ochwepheshe aseke ayibheka indaba yokuhlola i-COVID-19 esebenzisa imodeli ye-CT beyibhangqa kanye neye-machine learning.

Ngebhadi, kulolo cwaningo imodeli yomshini ibingakwazi ukuchaza ukuhlola kwayo ngendlela uchwepheshe ongumuntu obeye enze ngayo, lona luveza kuphela ukuthi ngabe isifo sikhona noma cha.

Kulolu cwaningo, abacwaningi bazamile ukuxazulla le nkinga ngokuthi bagqamise okanye beveze ngokucacile ukuthi iziphi izingxenye okanye izingcezu ze-CT scan ezisetshenziswa yikhopmuyutha ukuhlola isifo.

Abacwaningi bahlele ukuhlola le modeli besebenzisa idatha eyengeziwe ukuqinisekisa imiphumela yabo.

Baphinde futhi bahlela ukwenza imodeli entsha ezoqagela ukuthi ngabe iziguli ze-COVID-19 zinjani esimeni sempelo njengoba ziphila nesifo.

Bathi lokhu kuzosiza odokotela ukuthi banqume ukuthi bangalapha kanjani ngendlela engcono iziguli.

Ngokwaningo olwengeziwe, lo mqondo weqembu locwaningo lasezweni i-Egypt ungasizwa odokotela abaningi ukuthi bakwazi ukusebenzisa izinsiza abanazo uma ngabe belapha iziguli ze-COVID-19.

Kepha indlela yabo idinga ingqalasizinda esezingeni eliphezulu njengemishini ye-CT kanye namakhompuyutha athuthukisiwe, nokungenzeka kungabi bikho ezindaweni eziningi zasezwenikazi i-Afrika.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?