Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ukufunda nge-inthanethi okungcono kubafundi bezifundo zokwelapha izilwane ngesikhathi sempathamhlaba i-Covid-19

Zulu translation of DOI: 10.20944/preprints202006.0130.v2

Published onOct 02, 2023
Ukufunda nge-inthanethi okungcono kubafundi bezifundo zokwelapha izilwane ngesikhathi sempathamhlaba i-Covid-19
·

Umthelela wempathamhlaba i-COVID-19 ezifundweni zabafundela ukwelapha izilwane.

Abstract

Amanyuvesi namakolishi amaningi emhlabeni wonke jikelele amise ukufunda emakilasini ngenxa yesifo esisha sokhuvethe esiyimpathamhlaba babe sebeguqukela ekufundeni nge-inthanethi.

Lolu cwaningo lwenzelwe ukuhlaziya umthelela wokuvalelwa kwabantu ngenxa yesifo sokhuvethe esiyimpathamhlaba 2019 (COVID-19) ekufundeni kwabafuendela ukwelapha izilwane nabacwaningi.

Abafundela ukwelapha izilwane nabacwaningi bacelwe ukuba phaphendule imibuzo kaGuguli (Google).

Isibalo esiphelele sabahlanganyeli abawu-1398 besivela emazweni awu-92 ahlukene siphendule imibuzo ngo-94.52%.

Okutholiwe kuveze ukuthi ukuvalelwa kwabantu ngenxa yempathamhlaba i-COVID-19 kube nomthelela omubi ezifundweni zabahlanganyeli abaningi (96.7%) ngokuhluka kwabo.

Imiphumela yokuhlaziyiwe ngezifundo ze-inthanethi ibe u-5.06±2.43 kanti engxenyeni yokwenziwe ngezandla ibe u-3.62± 2.56.

Yize ukufunda nge-inthanethi kunikana ithuba lokuzifundela.

Ingqinamba enkulu ebhekene nokufunda nge-inthanethi ezifundweni zesayensi yokwelapha izilwane ukwenza izifundo zomsebenzi wezandla.

Ngenxa yokuthi izifundo eziningi zenziwa ngezandla; ngakhoke, akulula ukuzenza kwi-inthanethi.

Abafundi bacabanga ukuthi kunzima ukuqedela izimfanelo zokwelapha izilwane ngokufunda nge-inthanethi.

Ukufunda nge-inthanethi kungathuthukiswa ngokwenziwa ukuthi kuxubane, kuvezwe izindlela zokuxilonga ezenzeke ngempela, ukukhipha ulwazi uluqonde ngqo, nokukhipha amathuluzi e-3D azokhombisa izinto ezenzeka ngempela kube ngathi zikhona zingekho.


Ukufunda nge-inthanethi okungcono kubafundi bezifundo zokwelapha izilwane ngesikhathi sempathamhlaba i-Covid-19

Ukufunda nge-inthanethi ngesikhath sempathamhlaba i-Covid-19 bekunzima ebafundini besayensi yokwelapha izilwane nababacwaningi, ngenxa yokuthii lezi zifundo zidinga kusetshenzwe ngezandla.

Lolu cwaningo lukhombe izingqinamba ababhekane nazo, kanye nezixazululo.

Amanyuvesi asemhlabeni wonke ajikele emakilasini e-inthanethi ukuze avimbe ukubhebhetheka kwe-Covid-19 ngesikhathi sempathamhlama.

Abafundi abaningi, ikakhulukazi laba abangayitholi kalula i-inthanethi kube nomthelela omubi kubo.

Lolu cwaningo belufuna ukubhekisisa, ngohla lwemibuzo, ukuthi ukufunda nge-inthanethi kube namthelela muni ezifundweni zabafundi abafundela ukwelapha izilwane emhlabeni wonke.

Um’cwaningi ubefuna nokubhekisisa okungaba izixazululo kulezi zingqinamba zokufunda nge-inthanethi.

Benze uhlu lwemibuzo ye-inthanethi, olunemibuzo eqondene nabahlanganyeli, nemithelela yokufunda nge-inthanethi ezifundweni zabo.

Um’cwaningi ubuze ngamathuluzi okufunda asetshenzisiwe, isikhathi esisetshenziswe ekufundeni nge-inthanethi ngosuku, ukuthu ukufunda nge-inthanethi kube namthelela muni ezifundweni zezandla nasezifundweni zokubhalwe phansi, nezinkinga ababhekane nazo ngesikhathi befunda nge-inthanethi.

Abahlanganyeli baphinde bayala ngezixazululo ezingasiza.

Cishe uhhafu wabahlanganyeli abawu-1398, abavela emazweni awu-92 ahlukene, uthe izifundo zawo ziphazamiseke kakhulu ngenxa yempathamhlaba.

Umcwaningi uthole ukuthi ukukhona okuhle ngokufunda nge-inthanethi ebafundini bezifundo zokwelapha izilwane, kodwa kuningi okubi okuhlobene nokuthola i-inthanethi, ukutholakala kwezinsiza ku-inthanethi, nokudingeka komsebenzi wezandla kwezinye izifundo.

Ucwanigo lucebisa ukuthi abafundi badinga amathuluzi azobasebenzisa, kanye nokusebenzisana phakathi kwabafundi nothisha ezifundweni ezenziwa ngezandla.

Olunye ucwaningo lukugqamisile ukuthi impathamhlaba iziphazamisile izifundo zabanye abafundi bezokwelapha, nokuthi abasebenza ngokwelapha izilwane bakhinyabezeke kanjani.

Izixazululo ezithulwe lapha zinezezela kulolo cwaningo ngokuyala ngokuthi ukufunda nge-inthanethi kungathuthukiswa kanjani esikhathini esizayo, ikakhulukazi ezifundweni ezenziwa ngezandla kuyo yonke imikhakha.

Umcwaningi uyasho kodwa ukuthi ucwaningo lwakhe alusabalalanga kahle, okuholele ekutheni amanye amazwe angameleki ngokwanele.

Umcwaningi walolu cwaningo ubezinze eGibhithe.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?