Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ukufundiswa kwemishini okuhambisana ne-spectroscopy ukuze kutholwe umalaleveva.

Zulu translation of DOI: 10.1186/s12936-019-2982-9

Published onJul 26, 2023
Ukufundiswa kwemishini okuhambisana ne-spectroscopy ukuze kutholwe umalaleveva.
·

Ukutholwa kwezimuncagazi zamalaleveva emaconsini egazi labantu elomile kusetshenziswa i- mid-infrared spectroscopy nokuhlaziya kwe-logistic regression

Isendlalela

Ukuhlolwa kwezifo ezingumbulalazwe njengomalaleveva kuncike kwi-microscopy, imibhalo ye-polymerase chain reaction(PCR) noma amathesti e-Plasmodium infections(RDTs) akhipha imiphumela ngokushesha.

Lolu cwaningo luphenye ukuthi i-mid-infrared (MIR) spectroscopy ihambisana nokufundiswa kwemishini okugadiwe kungakha enye indlela yokuhlola umalaleveva emaconsini egazi labantu omile ngokushesha.

Izindlelakwenza

Amaphepha okusefa anamaconsi egazi omile (DBS) athathwa ocwaningweni olwenziwa kumawadi awu-12 entshonalanga nempumalanga yaseThanzniya ngo-2018/19.

Ama-DBS askenwe nge-spectrometer se-attenuated total reflection-Fourier Transformation Infrared (ATR-FTIR) ukuthola i-high-resolution MIR spectra ehamba ko 4000 cm−1 to 500 cm−1.

Kuhlanjwe ama-spectra ukuze kukhokhelwe ukuphazamiseka okudalwa umsokama osemoyeni ne-CO2 futhi asetshenziswe ukufundisa ama-algorithms ahlukene azohlukanisa amaphepha e-DBS anomalaleveva  nanganawo ngemiphumela ye-PCR.

Ukuhlaziya kubheke abantu abawu-296, okubalwa kubo abawu-123 PCR abanomalaleveva nabawu-173 abanganawo.

Ukufundiswa kwemodeli kwenziwe ngokusebenzisa u-80% wolwazi olutholiwe, emva kwalokho kwakhethwa imodeli esebenza kangcono nge- bootstrapping ka 80/20 yamathesti ama-stratified split

Amamodeli afundisiwe ihlolwe ngokubikezela ukuba khona kwe-Plasmodium falciparum ku-20% wamasethi e-DBS.

Imiphumela

Imodeli esebenze ukudlula amanye kube i-Results Logistic regression.

Uma kubhekwa i-PCR njengenkomba, amamodeli akwaze ukubikezela okushaye khona ngo-92% wokubheka ukutheleleka nge P.falciparum (specificity = 91.7%; sensitivity = 92.8%) no 85% wokubikezela ukutheleleka okuhlanganise iP. falciparum ne-Plasmodium ovale (specificity = 85%, sensitivity = 85%) ezibonelweni eziqoqiwe.

Isiphetho

Lemiphumela ikhombisa ukuthi i-mid-infrared spectroscopy ehambisana nokufundiswa kwemishini okugadiwe (MIR-ML) ingasetshenziswa uma kubhekwa izimuncagazi zamalaleveva ku-DBS yabantu.

Indlela okwenziwe ngayo kungenza ukuthi ukuhlola okusheshe kukhiphe imiphumela ne-high-throughput kwePlasmodium kuzo zombili izindlela zokuhlola, eyokuhlola ngaphandle (isb. ukubuza abantu imibuzo) neyasemtholampilo (ukutholwa kwezifo ukuze kutholakale usizo)

Nokhoke, ngaphambi kokuthi kusetshenziswe izindlela eziyaliwe, sidinga olunye ucwaningo oluzophenya ezinye izinhlobo zezimuncagazi, nokuhlolisisa okujulile kukubheka imvelo yezinkomba ze-MIR.

Ukwenziwa ngcono kwama-algorithm okuhlukanisa, nokufundiswa kwemodeli ahlela ulwazi oluningi kungasiza ukutholwa imininingwane eshaya khona.

Uhlelo lwe-MIR-ML spectroscopy lunamandla, alumoshi mali, futhi ludinga ukunakwa okuncane.


Ukufundiswa kwemishini okuhambisana ne-spectroscopy ukuze kutholwe umalaleveva.

Abacwaningi bayale ukuthi kusetshenziwe ubuchwepheshe obusha bokuxilonga ukutheleleka ngomalaleveva obutholakala kalula futhi obuthembekile ukudlula obukhona.

Indlela yabo incike ebuchwephesheni obubizwa nge- mid-ifrared (MIR) spectroscopy, ehlanganiswe nokufundiswa kwemishini.

Kubalulekile ukulandelela ukutheleleka ngomalaleveva ebantwini nasemiyaneni ukuze iziphathimandla sizokwazi ukulungisa izinsiza zezempilo nokulawula abathelelekile.

Abacwaningi bathembele kuzibonakhulu, amathesti e-PCR (polymerase chain reaction) noma amathesti akhipha imiphumela ngokushesha ukuhlola umalaleveva,  kodwa lezi zindlela zinokungathembeki, zifukuzisane, zidinge abantu abazifundele abaningi noma zibize kakhulu ukuzenza ezindaweni zasemakhaya.

Lolu cwaningo luphenye ukuthi uma ubuchwepheshe bemid-infrared (MIR) spectroscopy, buhlanganiswe nokufundiswa kwemishini, kungaba enye indlela yokuhlola umalalevelangokushesha emaconsini egazi omile.

Abacwaningi bathole amaconsi egazi omile ebantwini abebecwaningwa abaphethwe umalaleveva emphakathini ehlushwa umalaleveva eThanzaniya.

Baskene amaconsi egazi omile besebenzisa i-MIR spectrometer.

Bacubungule amaconsi egazi omile abantu abawu- 296, abawu-123 babo babenomalaleveva nabawu-173 ababengenawo, kwaqinisekiswa ngamathesti e-PCR.

Abacwaningi bafundise i-algorithm yokufundiswa kwemishini besebenzisa u-80% wemininingwane yamathesti kamalaleveva, babhekisisa nezindlela ezingakwazi ukugagula uma isampula line Plasmodium falciparum.

Abacwaningi bathole imodeli yezibalo ebikezele kwaqondana ngo-92% ukutholwa kokutheleleka nge Plasmodium falciparum, no-85% ukutheleleka kwe-Plasmodium falciparum ehlangene ne Plasmodium ovale, okungesinye isimuncagazi esidala umalaleveva.

Ucwaningo lwangaphambilini luveze ukuthi i- mid-infrared (MIR) spectroscopy ingasetshenziswa ukuthola izimuncagazi zamalaleveva.

Lolu cwaningo luqinisekise ukuthi lobu buchwepheshe buthembekile ekukhombeni igazi elinomalaleveva nelingenawo emaconsini amagazi abantu omile.

Lokhu kubalulekile ngoba  kusho ukuthi awekho ama-reagents engeziwe noma kudingeke ukucubungula amasampula ngaphambilii.

Iphinde ilethe obunye ubufakazi bendima engadlalwa i-infrared spectroscopy nobuchwepheshe bekhemistri obulawulwa ulwazi eyaziwa ngokuthi i-chemometrics, ekutholeni izifo eziqukethwe imiyane.

Ingqinamba eyodwa yalolu cwaningo ukuthi amasampula asetshenziswa ayemancane, yengu-296 uma esephelele.

Enye eyokuthi abacwaningi abakwazanga ukufaka ukuthi i-anaemia(isifo segazi), ubulili, ubudala, nesikhathi sokugcinwa kwamasampula, kungaba nam’thelela omuhle noma omubi emasampuleni egazi.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?