Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ukwanda kwe-diabetic peripheral neuropathy

This is Zulu translation of DOI: 10.1186/s12902-020-0534-5

Published onJul 24, 2023
Ukwanda kwe-diabetic peripheral neuropathy
·

Ukwanda kwe-Diabetic peripheral neuropathy (isifo sikashukela esidala ukuba ndikindiki) e-Afrika: i-systematic review ne meta-analysis

Isendlalela

IDiabetes mellitus (DM) inkinga yezempilo emhlabeni wonke engabanga umthwalo kwezomnotho.

I-Diabetic peripheral neuropathy (DPN) inkinga yemicrovascular ye DM ejwayelekile eyandisa amathuba okugula nokukhubazeka ngenxa yezilonda nokunqunywa amalunga.

Yize kunokuhluka okukhulu ocwaningweni lwe DM lokuqala mayelana nokwanda kwe-DPN e-Afika.

Ngalokho, lolu cwaningo beluhlose ukugagula okwanda okuphelelisiwe kwe DPN ezigulini ze-DM e-Afrika.

Izindlelakwenza

Kubhekwe iziqephu eziqonde kwi-PubMed, Scopus, Google Scholar, African Journals OnLine, WHO African Library, ne Cochrane Review.

Kulandelwe imihlahlandlela ye-Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA).

Kubhekwe i-heterogeneity nge inconsistency index (I2) ocwaningweni olusetshenzisiwe.

Ukuchema kwabashicileli kuhlolwe nge funnel plot and Egger’s regression.

Kusetshenziswe imodeli ye-random-effect ukugagula okwanda okuhlanganisiwe kwe- diabetic peripheral neuropathy ezigilini zase-Afrika.

Kwenziwe i-meta-analysis nge-STATA™ Version 14.

Imiphumela

Kufakwe ucwaningo olungamashumi amabili nantathu olufaka abahlanganyeli abawu-269,691 ku-meta-analysis.

Ukwanda okuhlanganisiwe kwe diabetic peripheral neuropathy lube u-46% (95% CI:36.21–55.78%).

Ngokuhlaziywa kweqoqo elikhethiwe, okwanda okuphezulu kwe diabetic peripheral neuropathy ezigulini ze-DM kubikwe eNtshonalanga ne-Afrika ngo-49.4% (95% CI: 32.74, 66.06).

Isiphetho

Lolu cwaningo luveze ukuthi okwanda okuhlanganisiwe kwe-diabetic peripheral neurophathy kuphezulu kakhulu e-Afrika.

Ngalokho, i-DP idinga kungenelelwe ngezindlela zokuyigwema ezibhekene nalelozwe.

Kudingeka kuqhutshekwe nge meta-analysis ukuze kubonakale izimo ezidala idiabetic peripheral neuropathy.


Ukwanda kwe-diabetic peripheral neuropathy

Kunokwanda okuthusayo kokulimala kwezinzwa ezigulini zashukela e-Afrika, ukwanda okudlula wonke amazwe emhlabeni.

Abacwaningi bathi amazwe ase-Afrika kumele bayinyusele amasokisi indaba yalesi sifo esiqeda amandla.

I-Diabetis peripheral neurophathy (DPN) iwubuthakathaka, ubundikindiki, nobuhlungu obudalwa ukulimala kwezinzwa ngenxa yesifo sikashukela(DM), isifo esidala ukuthi umzimba womuntu ungakwazi ukulawula ushukela kahle.

Ucwaningo oluningi lukubhekile ukwanda kwe-diabetic peripheral neuropathy but imiphumela yakhona ihlukene kakhulu, ngo 8.4% obikwe eShayina, u 48.1% eSri Lanka, no 29.2% eNdiya, njengezibonelo.

E-Afrika imibiko yakhona ihluke kakhulu nayo,  umzekelo, kubikwe u71.1% we-neurophathy eNayjeriya, u16.6% eGhana, no 29.5% eTopiya.

Kulolu cwaningo, abacwaningi bahlaziye le mibiko yase-Afrika ukuze kubonakale kahle ukuthi ukwanda kungaphi.

Abacwaningi babheke imitapo yolwazi edijithali o PubMed, Scopus, Google Scholar, African Journals OnLine, WHO African Library, ne Cochrane Review ukuze bathole ezihloko zocwaningo ezifanelekile.

Ucwaningo lusebenzise imihlahlandlela yeThe Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) ukuqhathanisa lonkr ucwaningo asebenzisa izibalo ngokucophelela.

Bakhethe ucwaningo olungama-23 olwalunabahlanganyeli abawu 269 691.

Abacwaningi basebenzise ucwaningo oluyi-10 lwaseNayjeriya, 4 lwaseTopiya, 2 lwaseKhameruni, 2 lwaseSudan, 2 lwaseGibhithe, nolu-1 ngezwe e Ghana, Yuganda, nase Thanzaniya.

Kukhokonke, bathole ukuthi ukwanda kwe- diabetic peripheral neuropathy ezigulini zashukela kuwu-46% ezwenikazi lase-Afrika lonkana, izibalo eziphezulu zokwanda zitholakala eNtsonalanga ne-Afrika ngo 49%.

Lomuphumela ubuhambisana nokuhlaziywa kwamazwe asathuthuka okwenziwe e-Iran, okuveze okwanda kuka 53%.

Uma kuqhathaniswa, ukuhlaziywa okwenziwe emazweni asethuthukile kubike ukwanda kuka 35.78% kuphela, kuphakanyiswa ukuthi amazwe asathuthuka kumele abe nezinsiza eziningi zokubhekela abaphethwe ushukela ukuze bakwazi ukunaka ushukela wabo ukuze bagweme ukulimala kwezinzwa.

Abacwaningi bayavuma ukuthi babheke iziqephu ezibhalwe ngesiNgisi kuphela, okungenzeka ukuthi abayitholanga imibiko yeziguli ngezinye izilimi ezifana neSpenishi, iFrench nesiPutukezi.

Okunye okube ingqinamba ukuthi, abacwaningi basebenzise imininingwane abayithole ezibhedlela kuphela, okushiya ngaphandle abantu abanini abanoshukela.

Lolu cwaningo luveze ukuthi iziguli zashukela eziningi e-Afrika zihlushwa ukulimala kwezinzwa okuhambisana nalesifo.

Ngalemiphumela, abacwaningi baphakamise ukuthi izizwe zase-Afrika ukungenelela okubhekene nesizo ngesimo nezindlela zokusiza isigula zashukela.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?