Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Bontši bja badudi ba Kenya ba ka ba ba bile le COVID-19 ba sa tsebe ka 2021

Northern Sotho translation of DOI: 10.1101/2021.02.05.21250735

Published onAug 12, 2023
Bontši bja badudi ba Kenya ba ka ba ba bile le COVID-19 ba sa tsebe ka 2021
·

Diphatišišo tša disampole tša go lekola dilwelammele tša IgG go SARS-CoV-2 go dikliniki tša go fana ka ditirelo tša morago ga pelego go dipetlele tše pedi tša phetišetšo tša Kenya

Kelo ya godimo ya diphetetšo tša SARS-CoV-2 tšeo di sa lemogwego ke lepheko leo le šitišago go lemoga kgatelopele ya leuba le phethagatšong ya magato a taolo nageng ya Kenya.

Re lemogile go atafala ga IgG go SARS-CoV-2 go disampole tša madi ao a šaletšego go tšwa go bomma bao ba hwetšago ditirelo tša tlhokomelo ya morago ga pelego go dipetlele tše 2 tša phetišetšo nageng ya Kenya.

Re šomišitše IgG ELISA ye e kgonthišitšwego ya protheine ya sepaeke ya SARS-Cov-2 le go beakantšha dipoelo tša kwelobohloko le go ba le maswanedi tša tekolo.

Go Sepetlele sa Bosetšhaba sa Kenyatta, Nairobi, koketšego ya batho bao ba fetetšwego ke bolwetši ka Agosetose 2020 e bile 49.9% (95% CI 42.7-58.0).

Go Sepetlele sa Tikologo sa Kilifi koketšego ya batho bao ba fetetšwego ke bolwetši e hlatlogile go tloga go 1.3% (95% CI 0.04-4.7) ka Setemere go fihla go 11.0% (95% CI 6.2-16.7) ka Nofemere 2020.

Go bile le phetetšo ye kgolo go fetišiša ye e sa lemogwego ya SARS-CoV-2 go dikarolo tša Nairobi le Ditikologo tša Kilifi.


Bontši bja badudi ba Kenya ba ka ba ba bile le COVID-19 ba sa tsebe ka 2021

Banyakišiši ba bega gore ka 2021, disampole go tšwa go basadi ba mmalwa ba baimana nageng ya Kenya di hweditšwe di na le dilwelammele tša go lwantšha baerase ye e hlolago COVID-19.

Se se šupa gore ba ile ba fetetšwa nakong ye e fetilego, goba ba be ba feteditšwe ka nako yeo, eupša bontši bja diphetetšo tše ga se bja lemogwa ke dipoelo tša diteko tša polymerase chain reaction (PCR).

Banyakišiši ba bolela gore koketšego ya batho bao ba bego ba fetetšwe ke COVID-19 ka gona e ka ba e baletšwe fase ka nageng ya Kenya ka nako yeo.

Ka kakaretšo, mebušo e nyaka tshedimošo ye e nepagetšego mabapi le gore ke batho ba bakae bao ba ka bago ba na le bolwetši gore e tle ka magato a taolo le kalafo.

Go la Kenya, le ge go le bjalo, bontši bja batho ga se ba ya go dirwa diteko tša COVID-19.

Se se ka hlolwa ke gore bontši bja badudi ka nageng ke baswa, le gona bontši bja bona ga se bja ba le maswao goba bo bile le maswao a mannyane.

Ditsebi tša mahlale di laetša gore go ela go atafala ga dilwantšhammele go SARS-CoV-2 ke tsela e tee ya go akanya ka nepagalo diphetetšo ka moka.

Dilwelammele ke diprotheine tše itšego tše di tšweletšwago mmeleng go iphemela go bolwetši bjo itšego, gomme go ba gona ga tšona go šupa gore o bile seemong sa go ka fetetšwa goba o bile le phetetšo nakong ye e fetilego.

Ka dinyakišišong tše, banyakišiši ba laeditše go atafala ga dilwelammele tša SARS-CoV-2 go basadi ba baimana dipetleleng tše 2 go la Nairobi le Kilifi, Kenya.

Diteko di laeditše gore ba bile le dilwelammele tša SARS-CoV-2 go disampole tša madi go tšwa go basadi.

Ba bapeditše disampole tše mmalwa tše di nago le phetetšo tšeo ba di hweditšego go diphetetšo tša SARS-CoV-2 tše di kgonthišitšwego ka PCR tšeo di hweditšwego go Kgoro ya Maphelo go ditikologo tše go bolelwago ka tšona.

Banyakišiši ba lekodišitše le dipego tša maphelo le go lemoga nakong yeo disampole di tšerwego, gammogo le mengwaga ya bona, bodulo, dikgwedi tše tharo tša boimana le go ba gona le go se be gona ga maswao a COVID-19.

Ba hweditše gore seripagare sa disampole tša Nairobi di dirilwe diteko tša hwetšwa di na le phetetšo go dilwelammele tša SARS-CoV-2, ge di bapetšwa le tša magareng ga 1.3% le 10% tša Kilifi.

Diphetetšo tše di kgothišitšwego ka PCR di bile ka fase ga 1% go akaretša ditikologo ka bobedi, se se šupago gore palo ya nnete ya diphetetšo ga se ya begwa ka botlalo.

Ba utollotše gape gore ke fela 7% tša basadi bao go begilwego gore ba na le maswao ao a amanago le COVID-19, se se šupago gore bontši bja diphetetšo di be di sa laetše maswao a phetetšo.

Banyakišiši ba šišinya gore go ka ba bokaone go šomiša diteko tša dilwelammele tša SARS-CoV-2 go akanya dipalo tša nnete tša batho bao ba feteditšwego nageng ya Kenya.

Ba lemoša gore le ge go le bjalo ba šomišitšwe datha ya balwetši bao ba sa tsebjego, ka gona ga se ba kgona go bapetša le methopo ye mengwe go tiišetša dikutollo tša bona.

Banyakišiši ba boletše gape gore ba hlokile datha ya tahlegelo ya dilwelammele, ye e lego bohlokwa go kakanyo ya palomoka ya diphetetšo.

Dinyakišišo tše e bile karolo ya lenaneokgolo la go lekodišiša SARS-CoV-2 go šomišwa dilwelammele ka nageng ya Kenya, gomme le be le etilwe pele ke lenaneo la KEMRI Wellcome Trust Research.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?