Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Bašomi ba tlhokomelo ya maphelo, dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo ba amilwe kudu ke COVID-19

Northern Sotho translation of DOI: 10.1101/2020.06.04.20119594

Published onMay 18, 2023
Bašomi ba tlhokomelo ya maphelo, dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo ba amilwe kudu ke COVID-19
·

Phetetšo le mahu a bašomi ba tlhokomelo ya maphelo lefaseng ka bophara ka lebaka la COVID-19: tekodišišo ya bontši

Go akanya diphetetšo tša COVID-19 le mahu ao a bakwago ke yona go bašomi ba tlhokomelo ya maphelo (di-HCW) lefaseng ka bophara.

Hlama tekodišišo ya bontši.

Mekgwa

 Go ile gwa nywakwa mmogo bobedi bobolokelo bja tshedimošo ya bibliokrafi le dingwalwa tša dihlongwa.

Go ile gape gwa ikgokaganya le Mebušo go hwetša tshedimošo go tšwela pele fao go kgonagalago.

Ka lebaka la seemo sa tlhokego ya nako sa tekodišišo le tlhokego ya go bega ka ga tshedimošo ya moragorago kudu ka seemong seo se dulago se fetogafetoga, ga se gwa ba le mellwane ye e ilego ya bewa mabapi le polelo, go methopo ya tshedimošo ye e šomišwago, maemo a dikgatišo, le mehuta ya methopo ya bohlatse.

Lenaneo la tšeo di hlokegago la AACODS le ile la šomišwa go lekodišiša mothopo o mongwe le o mongwe wa bohlatse.

Dipharologantši tša dikgatišo, mafelo a itšego a tshedimošo a ka nageng, tshedimošo ye itšego ka ga COVID-19, dipalopalo mabapi le di-HCW tše di amegilego, le magato a maphelo a setšhaba ao a šomišitšwego

Dipoelo

 Palomoka ya diphetetšo tše 152,888 le mahu a 1413 a begilwe.

Diphetetšo di bile kudu go basadi (ka 71.6%) le baoki (ka 38.6%), eupša mahu a bile kudu go banna (70.8%) le go dingaka (51.4%).

Tshedimošo ye nnyane e šišintše gore dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo le baoki ba malwetši a menagano e bile ditsebi tšeo di bilego kotsing kudu ya lehu.

Go bile le mahu a 37.17 ao a begilwego ka diphetetšo tše 100 go bašomi ba tlhokomelo ya maphelo ba mengwaga ya go feta ye 70.

Yuropa e bile le palo ya godimodimo ya diphetetšo tše di begilwego tše (119628) le mahu a (712), eupša selete sa Bohlabela bja Mediterranean se beile le palo ya godimodimo ya mahu ao a begilwego ka diphetetšo tše 100 (5.7).

Mafetšo

 Diphetetšo tša COVID-19 tša HCW le mahu a di latela tša dipalopalo tša lefase ka kakaretšo.

Lebaka la diphapano ka ga bong le botsebi di hloka go lekodišišwa go tšwela pele, go swana le ka fao dipalopalo tša fase di begilwego ka gona go tšwa ka Afrika le ka India.

Le ge e le gore dingaka tše di šomago ka botsebing bjo itšego di ka bona di le kotsing ye kgolo ka ge ba šoma ka seemong seo balwetši ba tšweletšago mehemo le diela ka melomong le ka dinkong, dikotsi go ditsebi tše dingwe ga se tša swanela go tshedišwa mahlo.

Di-HCW tše di tšofetšego di ka nyaka gore di romelwa ka mafelong ao a sego kotsi kudu a go swana le ka phekolong ya malwetši ka megala le theknolotši, goba ka mešomong ya tshepedišo.

Mokgwa wa rena wa go hlokomela seemo o fana ka diphetogo ka kakaretšo, ebile o bolela ka ga tlhokego ya gore go be le ditlhahli tša kakaretšo mabapi le go dira diteko le go bega ka ga diphetetšo tša di-HCW.


Bašomi ba tlhokomelo ya maphelo, dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo ba amilwe kudu ke COVID-19

Bašomi ba tlhokomelo ya maphelo, dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo ba amilwe kudu ke COVID-19

 Ka gare ga leuba leo le bolayago batho la COVID-19, bašomi ba tlhokomelo ya maphelo go ralala le lefase ba ile ba bea maphelo a bona kotsing go phološa maphelo a ba bangwe.

Dinyakišišo tše ke tša mathomo tša go sekaseka fela ka fao bašomi ba sephrofešenale ba tlhokomelo ya maphelo ba ilego ba angwa gampe ke leuba le, le bašomi ba sephrofešenale bao ba bilego kotsing ya go fetetšwa le ya lehu.

 Go tloga ka sehlophana sa balwetši bao ba bego ba na le maswao a yumonia bao ba bego ba amantšhwa le mmaraka wa seemo sa pula ka Wuhan, China, mafelelong a Desemere ka 2019, bolwetši bja coronavirus (COVID-19) bo ile bja tšwelela ka lebelo go ba leuba la go tlala lefase ka bophara.

Ka nakong ya dinyakišišo, ka Mei 2020, batho ba go feta dimilione tše hlano ba be ba šetše ba fetetšwe ke baerase ye, gomme batho ba go feta ba 300,000 ba hlokofetše.

 Ka pele ga bothata bjo bo bego bo aparetše lefase ka bophara e be e le bašomi ba tlhokomelo ya maphelo (di-HCW) bao ba phekolago le go alafa palo ye e golago ya balwetši bao ba bego ba babja kudu, gantši ba be ba swanelwa ke go tšea diphetho tše bohlokwa ka fase ga kgatelelo ye kgolo ya mmeleng le ya monagano.

Se se ile sa bea di-HCW kotsing ye kgolo ya phetetšo le lehu, eupša palo ya mmakgonthe ya bao ba amegilego ga se ya tsebja.

Ka fao dinyakišišo tše di ile tša akanya dipalopalo tša lefase ka bophara tša bao ba feteditšwego ke COVID-19 le mahu a di- HCW.

Banyakišiši ba ile ba nyaka tshedimošo ka go dingwalwa tša thuto le go hlakanya methopo ye mengwe (yeo e tsebjago bjalo ka dingwalwa tša mekgatlo), tšeo di akareditšego tshedimošo ye e filwego ke mmušo go tšwa lefaseng ka bophara, diwepsaete tša kgašo ya ditaba, le dikgatišopeleng tša mabapi go wepsaete ya medRxiv.

 Dinyakišišo di utollotše gore bašomi ba tlhokomelo ya maphelo (HCW)152 888 HCW ba fetetšwe ke COVID-19, gomme ba 1413 ba hlokofetše ka lebaka la bolwetši bjo.

Diphetetšo di bile kudu go basadi (ka 71.6%) le baoki (ka 38.6%), eupša mahu a bile kudu go banna (70.8%) le go dingaka (51.4%).

Ka gare ga tshedimošo ye e hwetšagalago, dinyakišišo di utollotše gore dingaka tša go alafa malwetši ka kakaretšo (di-GP) di bile kotsing ye kgolo kudu ya lehu gareng ga dingaka, mola e le gore kotsi ye kgolo kudu ya lehu ka boooking e bile ka go makala a maphelo a menagano.

Go ya ka fao banyakišiši ba tsebago ka gona, tše ke dinyakišišo tša mathomo tša go lekola phetetšo ya COVID-19 le mahu magareng ga di-HCW lefaseng ka bophara.

 Mošomo wa bona le ge go le bjale o fokotšwa ke tshedimošo ye e hwetšagalago yeo e akareditšego mehutahuta ya methopo ya tshedimošo yeo e dirilego gore go be boima go e bapetša.

Dinaga tše di fapafapanego le tšona di bile magatong ao a fapafapanego a mauba a tšona ge di kgoboketša tshedimošo.

 Diphetetšo tša COVID-19 le mahu a go bakwa ke yona go bašomi ba tlhokomelo ya maphelo di latela tša setšhaba sa lefase ka kakaretšo.

Lebaka la diphapano ka ga bong le botsebi di hloka go lekodišišwa go tšwela pele, go swana le ka fao dipalopalo tša fase di begilwego ka gona go tšwa ka Afrika le ka India.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?