Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Go ithuta bokaone ka kgokagano ya inthanete ga baithuti ba bongaka bja diphoofolo nakong ya leuba la Covid-19

Northern Sotho translation of DOI: 10.20944/preprints202006.0130.v2

Published onOct 02, 2023
Go ithuta bokaone ka kgokagano ya inthanete ga baithuti ba bongaka bja diphoofolo nakong ya leuba la Covid-19
·

Seabe sa Leuba la COVID-19 go Kabo ya Dithuto tša Godimo tša Baithuti ba tša Bongaka bja Diphoofolo

Abstract

Diyunibesithi le dikholetše tše ntši lefaseng ka bophara di fegile dithuto tša ka diphapošing ka lebaka la leuba la coronavirus gomme tša fetogela go kabo ya dithuto ka inthanete.

Go thomišitšwe ka dinyakišišo tša bjale go sekaseka seabe sa kiletšo ya mesepelo ka lebaka la leuba la bolwetši bja coronavirus bja 2019 (COVID-19) go kabo ya dithuto tša godimo go baithuti ba bongaka bja diphoofolo le banyakišiši.

Baithuti ba bongaka bja diphoofolo le banyakišiši ba laleditšwe go araba lenaneopotšišo la dinyakišišo la fomo ya google inthaneteng.

Palomoka ya bakgathatema ba 1398 bao ba tšwago dinageng tše di fapafapanego tše 92 ba arabile lenaneopotšišo la dinyakišišio gwa fetola kelo ya 94.52%.

Datha e laeditše gore kiletšo ya mesepelo ya leuba la COVID-19 e amile kabo ya dithuto tša godimo go bontši bja bakgathatema (96.7%) ka dikelo tše di fapafapanego.

Dintlha tša tekodišišo tša magareng tša kabo ya dithuto ka inthanete ka kakaretšo di be di le 5.06 ± 2.43 mola ya dikarolo tša tlwaetšo ya mošomo e bile 3.62± 2.56.

Le ge e le gore kabo ya dithuto ka inthanete e fana ka sebaka sa go ithuta ka noši.

Tlhohlo ye kgolo yeo kabo ya dithuto tša inthanete e lebanego le yona go lefapha la tša kalafo ya diphoofolo ke ka moo ditlwaetšo tša mošomo di ka fiwago.

Ka ge bontši bja dithutišo di swanetše go sepetšwa ka mokgwa wa tlwaetšo ya mošomo; ka gona, ga go bonolo go ithuta tšona ka kgokagano ya inthanete.

Baithuti ba nagana gore go boima go fihlelela mabokgoni a bongaka bja diphoofolo ka lenaneo la kabo ya dithuto ka kgokagano ya inthanete.

Kabo ya thuto ka kgokagano ya inthanete e ka kaonafatšwa ka go dira gore e be ye e tseneletšego kudu, ka go bontšha ditshepedišo tša kalafo go maemo a makgonthe, e fane ka tshedimošo ya maleba, le go fana ka ditlabela tša inthaneteng tša 3D go ekiša seemo sa makgonthe.


Go ithuta bokaone ka kgokagano ya inthanete ga baithuti ba bongaka bja diphoofolo nakong ya leuba la Covid-19

Go ithuta ka kgokagano ya inthanete nakong ya leuba la Covid-19 go bile boima go baithuti ba bongaka bja diphoolofo le banyakišiši, ka ge e le thutišo ya go tlwaetša mošomo ye e nyakago tlhahlo ya mošomo.

Dinyakišišo tše di lemogile tše dingwe tša ditlhohlo tša moswananoši tša kgokagano ya inthanete tše ba itemogetšego tšona, gammogo le tše dingwe tša ditharollo.

Diyunibesithi lefaseng ka bophara di fetogetše go kabo ya dithuto ka kgokagano ya inthanete go thibela phatlalalo ya Covid-19 nakong ya leuba.

Bontši bja baithuti, kudukudu bao ba se nago phihlelelo ya inthanete, be amegile gampe.

Dinyakišišo tše di be di nyaka go laetša, ka lenaneopotšišo la dinyakišišo, ka moo go ithuta ka kgokagano ya inthanete go amilego kabo ya dithuto tša maemo a godimo go baithuti ba bongaka bja diphoofolo go kgabaganya le lefase.

Monyakišiši o be a nyaka le go laetša tše e ka bago ditharollo go ditlhohlo tše tša go ithuta ka kgokagano ya inthanete.

Ba hlamile lenaneopotšišo la dinyakišišo la inthaneteng leo le sa tšweletšego maina, ka dipotšišo tše di amanago le dipalopalo tša bakgathatema, le ditlamorago tšeo di hlotšwego ke go ithuta ka kgokagano ya inthanete go kabo ya dithuto tša bona dikolong tša godimo.

Monyakišiši o botšišitše mabapi le ditlabela tša go ithuta tše di šomišitšwego, nako ye e tšerwego ge go ithuta ka kgokagano ya inthanete mo letšatšing, ka moo go ithuta ka kgokagano ga inthanete go amilego dithutišo tša boitlwaetšo le tša teori, gammogo le mathata ao go kopanwago le ona nakong ya go ithuta ka kgokagano ya inthanete.

Bakgathatema le bona ba tlile ka ditšhišinyo tšeo e ka bago ditharollo.

Palo ye e ka bago seripagare sa bakgathatema ba 1398, go tšwa dinageng tše di fapafapanego tše 92, ba laeditše gore kabo ya dithuto tša bona tša dikolong tša godimo e amilwe kudu ke leuba.

Monyakišiši o hweditše gore go ithuta ka kgokagano ya inthanete go be go tšwela baithuti ba bongaka bja diphoofolo mehola, eupša go na le ditšhitišo tše ntši tše di amanago le phihlelelo ya inthanete, go hwetšagala ga methopo ya inthanete, le karolo ya tlwaetšo ya mošomo go tše dingwe tša dithutišo.

Dinyakišišo di šišinya gore baithuti ba hloka ditlabela tše di tseneletšego kudu, gammogo le go ithuta ka go tsenelela kudu magareng ga baithuti le barutiši go dithutišo tša bona tša tlwaetšo ya mošomo.

Dinyakišišo tše dingwe di gateletše ka moo leuba le šitišitšego kabo ya dithuto go baithuti ba bangwe ba tša bongaka, le ka moo dingaka tša diphoofolo di amegilego gampe ka gona.

Tharollo ye e tšweletšwago mo e ithekgile godimo ga dinyakišišo tšeo ka go šišinya ka moo go ithuta ka kgokagano ya inthanete go ka kaonafatšwago ka moso, kudukudu go dithutišo tša tlwaetšo ya mošomo ka mafapheng ka moka.

Le ge go le bjalo, monyakišiši o tšweletša gore diphatišišo ga se tša phatlalatšwa ka tsela yeo e kgotsofatšago, gomme se se hlotše gore dinaga tše dingwe di se emelwe ka tshwanelo.

Monyakišiši yo a dirilego dinyakišišo tše o be a etšwa Egepeta.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?