Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Go ata ga ditiragalo tša kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri

Northern Sotho translation of DOI: 10.1186/s12902-020-0534-5

Published onMar 13, 2023
Go ata ga ditiragalo tša kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri
·

Go ata ga ditiragalo tša kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri ka Afrika: tekodišišo ye e tseneletšego le tshekatsheko ya motheo

Tshedimošo ya mathomong

Bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading ke bothata bja tlhokomelo ya maphelo bjo bo aparetšego lefase ka bophara bjo bo ka bago morwalo o boima kudu go tša ekonomi.

Kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri (DPN) ke malwetši bjo bo tlwaelegile bjo bo hlaselago ditšhika tše nnyane bja bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading bjo bo oketšago kgonagalo ya bolwetši le bogolofadi ka lebaka la go ba le alesa le go ripša ga leoto goba setho sa mmele.

Ka ge e le gore go na le palo ye e bonagalago ya pharologantšho go dinyakišišo tša motheo go bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading malebana le go ata ga DPN ka Afrika.

Ka gona, dinyakišišo tše di be di nepile go akanyago ata ka kakaretšo ga DPN go balwetši ba bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading ka Afrika.

Mekgwa

PubMed, Scopus, Google Scholar, African Journals OnLine, WHO African Library, le Cochrane Review di fetlekilwe go tsenelela mo inthaneteng go hwetša dingwalo tša maleba.

Go latetšwe ditlhahli tša The Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA).

Go dirilwe tekolo ya go fapafapana go kgabaganya dinyakišišo tše di akaretšwago ke intekse ya go fetogafetoga (I2).

Go dirilwe tlhahlobo ya go tšea lehlakore ga kgatišo ke poloto ya fanele lediteko tša go befela pele tša Egger.

Mmotlolo wa seabe sa go hlaola bakgathatema ka go se kgetholle o ile wa fitted go akanya go ata ga mohlakanelwa ga kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri magareng ga balwetši ka Afrika.

Go dirilwe tshekatsheko-kakaretšo go šomišwa softewere ya Bešene ya 14 ya STATA™.

Dipoelo

Dinyakišišo tše masomepedi-tharo tše di akaretšago bakgathatema ba 269,691 di akareditšwe go tshekatsheko ya motheo.

Go ata ga ditiragalo ka kakaretšo ga kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri e bile 46% (95% CI:36.21–55.78%).

Go lebeletšwe tshekatsheko ya sehlopha se sennyane, go ata ga godimodimo ga kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri go balwetši ba bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading go begilwe ka Bodikela bja Afrika ka 49.4% (95% CI: 32.74, 66.06).

Mafetšo

Dinyakišišo tše di utollotše gore go ata ka kakaretšo ga kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri go bonala go le godimo ka Afrika.

Ka gona, kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri e nyaka maitekelo a go tsena ka bogare go lebeletšwe seemo le maanophethagatšo a thibelo, ao a sepelelanago le naga.

Go hlokega tshekatsheko ye nngwe ya motheo go hlaola dintlha tše di sepelelanago le go ata ga kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri.


Go ata ga ditiragalo tša kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri

Go na le go ata ga ditiragalo go e lego tlhobaboroko kudu ga kgobatšo ya megalatšhika go balwetši bao ba nago le twetšiswikiri ka Afrika, godimo go feta kae goba kae mo lefaseng.

Banyakišiši ba re dinaga tša Afrika di swanetše go abelana ka methopo ye mentši le go ela tlhoko bolwetši bjo bja go se kgotlelelwe.

Kgobatšo ya megalatšhika ye e hlolwago ke twetšiswikiri (DPN) ke go hloka maatla, numbness, le bohloko bjo bo hlolwago ke kgobatšo ya megalatšhika ka lebaka la bolwetši bja kelo ya godimo ya swikiri ka mading (DM), bolwetši bjoo go bjona mmele wa motho o ka se laolego dikelo tša swikiri tša mmeleng wa bona ka tshwanelo.

Dinyakišišo tše ntši le lebeletše go ata ga kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri eupša dipoelo di fapafapana widely, moo 8.4% di begilwego ka China, 48.1% go la Sri Lanka, le 29.2% go la India, bjalo ka mehlala.

Ka Afrika, dipego le tšona di fapafapane kudu, mohlala 71.1% di begile bolwetši bja go se šome ga megalatšhika go la Nigeria, 16.6% go la Ghana, le 29.5% go la Ethiopia.

Ka dinyakišišong tše, banyakišiši ba sekasekile dipego tšeo go tšwa ka Afrika gore ba be le kgopolo ye kaonekoane ya go ata ka nnete.

Banyakišiši ba fetlekile makgobapuku a titšithale a PubMed, Scopus, Google Scholar, African Journals OnLine, WHO African Library, le Cochrane Review go hwetša dingwalwa tša maleba tša dinyakišišo.

Dinyakišišo di šomišitše ditlhahli tša The Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) go bapetša ka tlhokomelo dinyakišišo ka moka ba šomiša dithekniki tše di fapafapanego tša dipalopalo.

Ba kgethile dinyakišišo tše 23 tšeo di akareditšego palomoka ya bakgathatema bao ba kopantšwego ba 269 691.

Banyakišiši ba šomišitše dinyakišišo tše 10 go tšwa ka nageng ya Nigeria, tše 4 go tšwa Ethiopia, tše 2 go tšwa Cameroon, tše 2 go tšwa Sudan, tše 2 go tšwa Egepeta, le e 1 go tšwa Ghana, Uganda, le Tanzania.

Ka kakaretšo, ba utollotše gore go ata ga kgobatšo ya megalatšhika go go hlolwago ke twetšiswikiri go balwetši ba twetšiswikiri e bile 46% go kontinente ya Afrika ka bophara, moo ata ga godimodimo go hweditšwego go West Africa ka 49.4%.

Kutollo ye e be e sepelelana le tshekatsheko ye nngwe ya naka yeo e hlabologago ye e dirilwego nageng ya Iran, yeo e laeditšego go ata mo go 53%.

Go fapana le se, tshekatsheko ye e dirilwego ka dinageng tše di hlabologilego e begile go ata ga 35.78% fela, go go šišinyago gore dinaga tše di hlabologago di swanetše go fana ka ditirelo tše ntši go thuša batho bao ba nago le bolwetši ba swikiri go laola diswikiri tša bona mading go thibela kgobatšo ya megalatšhika.

Banyakišiši ba dumela gore ba lebeleletše fela dingwalwa tše di ngwadilwego ke Seisimane fela, ka gona ba ka ba ba hlaelela dipego go tšwa go balwetši ka dipolelo tše dingwe tše bjalo ka Sepeniši, Sefora, goba Sepotokisi.

Lepheko le lengwe la dinyakišišo ke la gore banyakišiši ba šomišitše fela datha ye e theilwego godimo ga sepetlele, yeo e tlogelago palo ya godimo ya balwetši bao ba nago le le twetšiswikiri.

Dinyakišišo tše di utollotše gore bontši bja balwetši bao ba nago le twetšiswikiri ka Afrika ba itemogela bothata bja kgobatšo ya megalatšhika ye e amanago le bolwetši bja bona.

Ka dipoelo tše, banyakišiši ba šišinya gore dinaga tša Afrika di phethagatše maitekelo a go tsena ka bogare seemo le maanophethagatšo a thibelo ya bolwetši go thuša balwetši bao ba nago le twetšiswikiri.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?