Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Imingcele enemithetho eqinile bekumele ilawule umkhuhlane wase-Rift valley kumakameli ase-Nigeria.

Zulu translations of DOI: 10.1101/2020.01.10.901470

Published onJul 17, 2023
Imingcele enemithetho eqinile bekumele ilawule umkhuhlane wase-Rift valley kumakameli ase-Nigeria.
·

Ubufakazi obuvele ekuhlolweni kwegazi bomkhuhlane wase-Rift Valley ohlasele amakameli ohlobo i-Camelus dromedarius enyakatho yasezweni lase-Nigeria

Isendlalela

I-RVF iyisifo esithathelanayo kwizilwane kanye nabantu esesihlaluke kwizifunda ezithize zomhlaba, sihlasela imfuyo kanye nabantu.

Lolu hlobo lwamakameli luyimfuyo esemqoka kakhulu ezwenikazi i-Africa, ngoba lusetshenziswa njengezithuthi kanjalo futhi zisetshenziselwe ukwenza ukudla.

Uhwebo lwezifunda kanye nolwamazwe ngamazwe luqhubekile ukunyusa ubungozi bokusabalala kwalesi sifo.Nokwenza zishayeke kakhulu izinhlaka zomnotho kanye nezempilo zikahulumeni emazweni athintekayo  ngalesi sifo.

Nakuba bukhona lobu bungozi, kunokushoda kolwazi mayelana nesimo salesi sifo (RVF) kumakameli e-Nigeria

Lolu cwaningo lwenzelwe ukuthola ukusabalala kwegciwane le-RVF kumakameli ase-Nigeria kanye nokuthola ubungozi obuhambisana naso lesi sifo.

Izindlelakwenza

Ucwaningo lwamasampula angakhethiwe ngokuhlelwa lwenziwe ezindaweni zohulumeni basekhaya abayisikhombisa e-Jigawara kanye nase-Katsina.

Igazi elithathe kumakameli lihloliwe kubhekwa amasosha omzimba alwisana ne-RVFV IgG.

Abanikazi bamakameli banikezwa imibuzo ehleliwe ukuthola ulwazi lwabo, indlela ababuka ngayo izinto kanye nendlela abasebnza ngayo.

Imiphumela

Imiphumela yajikelele iveze ukusabalala okungamaphesenti ayi-19.9%, u-95% wamaphesenti e-CI (17.07-22.90).

Ngokweminyaka, ukusabalala okuphezulu kungamaphesnti angama-20.9% (95% CI; 17.00-25.310 okutholakale kumakameli amadala asukela kwanaminyaka eyi-6 kuya eminyakeni eyi-10. kumakameli esifazane kutholakale amaphesnti angama-20.4% okusababalala kwesifo (95%CI; 15.71-25.80).

I-Sule Tankar-kar yona iveze ukusabalala okuphezulu kwamaphesenti angama-33% (95%CI; 1.31-4.72, p=0.007) kanye ne-OR 2.47 eJigawa, ebese e-Mai’adua kube namaphesenti angama-24.7% (95%CI; 0.97-2.73, p=0.030 ene-OR 1.62 eKatsina.

Uma kubhekwa kwibalazwe lobungozi lezindawo zohulumeni basekhaya ezisondelene nezwe lase-Niger kuvela uku lezi zindawo zisengozini yokuhlaselwa isifo i-RVH.

Ukuna kwemvula okunamandla yikho kuphela obekungamatanisiwe nobukhona kwesifo i-RVF kubafuyi bamakameli ahlalahlala ngokuhamba eshintsa izindawo (95%CI 0.93-5.20; p=0.070).


Imingcele enemithetho eqinile bekumele ilawule umkhuhlane wase-Rift valley kumakameli ase-Nigeria.

Lo mkhuhlane uzocekela phansi ezempilo kanye nomnotho wase-Nigeria oncike kumakameli.

Bathi ukuthutha izilwane zamakameli zihanjiswe ngasemgceleni kuzoba nobungozi bokuthi sisabalale kakhulu lesi sifo.Abacwaningi baveze ukwanda kwalesi sifo kwisifunda sase Rift Valley.

La makameli ayimvuyo ebalulekile kumnotho wase Africa njengoba esetshenziswa njengezithuthi nokwenza ukudla kepha ayefana nje nabantu kanye nezinye izilwane nawo ngoba abuthaka makuziwa kwi-RVR nokuwumkhuhlane wegazi obulalayo.

Uhwebo lwezifunda nolwamazwe ahlukene olusabalalisa lesi sifo sekuholele kwinhlekelele enzima kwezomnotho nakwezempilo zikahulumeni kumakameli ase-Nigeria.

Ngeshwa ukubhekwa kwe-RVF emazweni amaningi ase-Africa kuncane kakhulu nokwenza ukuqubuka kwalesi sifo kunganakeki ngaleyondlela sigcine singaxilongangwa kahle ebese kubikwa kancane kakhulu ngaso.

Empeleni izwe lase-Nigeria alikabiki ngokuqubuka kwalomkhuhlane e-Rift valley naphezu kokuba lesi sifo sitholakele kumasempuma egazi ezilwaneni ezehlukahlukane.Awukatholakali nokho kumakameli okwamanje.Lolu cwaningo luveza ngokusobala ukusabalala kwesifo i-RVF kumakameli ase-Nigeria.

Abacwaningi benze ucwaningo ezindaweni eziyisikhombisa zohulumeni basekhaya e-Jigawa kanye nase-Katsina.

Bathathe amasempula egazi kumakameli base behlola amasosha omzimba aveza ukuba khona kwe-RVF.

Babe sebethola ukuthi amasosha omzimba alwisana ne-RVF akhona kumakameli angamaphesenti ayi-19.9% avela ezifundeni zasenyakatho ne-Nigeria.

Lezi zifunda zibeline ngomgcele nezwe lase-Niger nelisanda kubika ngokubheduka kwalesi sifo.

Ucwaningo luthole ukuthi amakameli amadala, asuka eminyakeni eyi-6 kuya kweyi-10, anesifo esisabalele kakhulu, ngamaphesenti angama-20.9%  awo, kumasampuli egazi awo kutholakale amasosha omzimba alwisana ne-RVF.

Abacwaningi bathole ukuthi amakameli e-Sule Tankar-kar asengcupheni ephindwe kawu-2.47 yokutheleleka nge-RVF kakhulu ukunamanye. Ukusabalala kwayo kuyo kungamaphesenti angama-33%.

Ucwaningo luthole ukuthi okuyingozi kakhulu ukuthuthwa kwamakameli okuphezulu esuswa ezweni lase-Nigeria eya kwamanye amazwe angomakhelwane kanjalo futhi noma esethuthwa ebuyiselwa khona e-Nigeria.

Lezi zinombolo ziphansi kakhulu ukunalezo ebezivela kucwaningo lwangaphambilini lakwamanye amazwe afana njengezwe lase-Niger elihlezi kumaphesenti angama-47.5%, i-Mauritania eku-45% kanye neTanzania yona enamaphesinti angama-38.5%

Nakuba kunjalo, abacwaningi bathi izwe lase-Nigeria kumele lakhe izindawo zokugonqa emgceleni yalo ukuze izilwane eziphuma kumazwe angomakhelwane ezohlolelwa izifo ezithathelanayo ezifana nayo i-RVF.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?