Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Isifo senhliziyo nesifo sashukela zibeka iziguli ezine-COVID-19 engozini enkulu.

Zulu translation of DOI: DOI: 10.1101/2020.11.28.20240267

Published onSep 29, 2023
Isifo senhliziyo nesifo sashukela zibeka iziguli ezine-COVID-19 engozini enkulu.
·

Umthelela wezifo eziphathana kanyekanye emphumelweni we-COVID-19

Umsuka nenhloso

Isifo esiyimpathamhlaba sokhuvethe 19 (COVID-19) sibhebhetheke ngokushesha emhlabeni wonke, nokugula nokufa obekulindelwe.

Ukuba khona kwezifo eziphathana kanyekanye kanye ne-COVID-19 kubikwe njengengozi enemiphumela engemihle.

Inhloso yethu ngalolu cwaningo ukuhlaziya umthlela wezifo eziphathana kanyekanye ezigulini ze-COVID-19 nokubona izinkomba ezidalwa ukuhlala esibhedlela isikhathi eside, ukudingeka kokufakwa e-ICU noma ukufa.

Izindlelakwenza

Iziguli izingamakhulu amane namashumi amathathu nane ezilaliswe esibhedlela phakathi (kukaNhlangulana/Juni noNtulikazi/Julayi 2020) esibhedlela i-Assiut naseAswan University Hospital, zibaliwe kulolu cwaningo.

Bonke abahlanganyeli batholakale bene-COVID-19 ngokoMnyango wezempilo waseGibhithe.

Imiphumela

Ukutholakala kwe-SARS-CoV-2 RNA(isakhi sofuzo) kwenziwe nge-TaqMan™ 2019-nCoV Control Kit v1 (Cat. No. A47532) ekhishwe i-QIAGEN, eJalimani kwi-Applied Biostystem 7500 ewuhlelo olusheshayo lwe-RT PCR, e-USA.

Iziguli ezinezifo eziziphethe kanyekanye beziwu-61.7% wabahlanganyeli.

Izimpawu eziyisisekelo ikakhulukazi i-myalgia nezimawu ze-LRT ezifana ne-dyspnea beziphezulu ezigulini ezinezifo ezihambisanayo (P < 0.05).

Iziguli ezinezifo eziphathana kanyekanye bezinezibalo ezibansi elabhorethi.

Ukulaliswa e-ICU bekuphezulu ezigulini ezinezifo eziphathana kanyekanye (35.8%).

Phakathi kwezifo eziphathana kanyekanye ezhlukene u-45.4% wama-CVD alaliswe e-ICU walandelwa ama-DM (40.8%).

Futhi, iziguli ezine-comorbidities zidinga umoya omncane wokungena kwemishini ngaphezu kwalawo angenayo i-comorbidity (31 vs. 10.7%, P <0.001).

Izibalo eziphansi zokusinda zitholakale ezigulini ze-COVID-19 eziphethwe ezinye izifo kanyekanye (59% vs.81%, P<0.001) namazinga okufa abephezulu kwabaphethwe ezinye izifo (P<0.001).

Amazinga okusinda kwabane-CVD ebikhona ngaphambilini nezifo ezithinta ingqondo nomgogodla abengaphansi kwalabo abangenaso isifo (P<0.002 no-0.001 ngokulandelana).

Isiphetho

Ukuhambisana kwezifo zemhliziyo okubalwa kuzo iphika noma izifo ezithintaingqondo nomgogodla kanye ne-COVID-19 kunobungozi obukhulu obungadala ukufa.

Nokho ke, ezinye izifo eziphathana kanyekanye njengesifo sikashukela, izifo zamaphaphu noma zezinso zingaba nomthelela wikwenza i-COVID-19 igulise kakhulu.


Isifo senhliziyo nesifo sashukela zibeka iziguli ezine-COVID-19 engozini enkulu.

Lolu cwaningo lubike ukuth iziguli ze-COVID-19 ebezinezinye izifo ezifana nephika, ushukela, ezamaphaphu, ezezinso nezifo zenhliziyo, bezisengozini yokuthola izifo ezinzima, futhi lezi ziguli bezidinga ukunakekelwa okukhethekile ezibhedlela.

Ngenjwayelo kunzima futhi kuyabiza ukwelapha nokunakekela iziguli ezinezifo eziningi.

Lezi ezinye izifo ezicashile nazo zibizwa ngezifo eziphathana kanyekanye.

ODokotela babika ukuthi ne-COVID-19 ihlupha kakhulu ezigulini ezinezinye izifo.

Impathamhlaba i-COVID-19, eyaqala ngo-2020 ibulale abantu abaningi emhlabenu wonke futhi izibhedlela zazishoda ngemibhede yase-ICU yeziguli ezazigula kakhulu.

Ngenxa yalesi sizathu, odokotela bebebheka izindlela zokushesha babone iziguli ezidinga ukulaliswa e-ICU.

Kulolu cwaningo, abacwaningi bahlolisise ukuthi lezi zifo eziphathana kanyekanye beziziphatha kanjani iziguli ezine-COVID-19.

Babheke nezimbangela ezingaholela ezigulini ezilala esibhedlela isikhathi eside, zilele e-ICU, noma zibulawe i-COVID-19.

Abacwaningi baqaphe abantu abadala abane- COVID-19 abalaliswe ezibhedlela ezi-2 ezinkulu eGibhithe, bahlola namarekhodi abo ezempilo ukuze bethole eminye imininingwane, imiphumela yaselabhorethri nama-X-ray ezifuba.

Baphide babhala ukuthi isiguli sisindile ngokuphelele, sifakwe e-ICU, noma sifile.

Abacwaningi baqhathanise imiphumela yeziguli ezinezinye izifo nalezi ezingenazo.

Ucwaningo kuthothele ukuthi iziguli ezingaphezu kukahhafu bezinezinye izifo, isifo senhliziyo noshukela bezihamba phambili.

Iziguli ezinezinye izifo kanyekanye zibe nemiphumela yaselabhorethri emibi, futhi bezisemathubeni aphansi okusinda ku-COVID-19.

Futhi, iziiguli ezinezinye izifo, ikakhulukazi izifo zenhliziyo noma isifo sashukela, bezisengcupheni yokulaliswa e-ICU ephezulu futhi bezidinga usizo lokuphefumula.

Imiphumela iveze nokuthi asebekhule kakhulu bebesengcupheni yokubulawa i-COVID-19.

Kuzo zonke izifoeziphathana kanyekanye ezicwaningwe lapha, abacwaningi bathole ukuthi isifo senhliziyo, iphika noshukela, beziyingozi kakhulu, lokhu bakuhlanganise nokuguga.

Abacwaningi abakubonanga ukuxhumana phakathi kwesifo sashukela nokufa kweziguli ze-COVID-19.

Ucwaningo lwangaphambilini lubike imithelela yezifo ezicashile, lolu cwaningo lwaqinisekisa ukuthi izifo eziphathana kanyekanye eziningi zinyusa ubungozi be-COVID-19 zidale imiphumela emibi.

Abacwaningi bathi imiphumela yalolu cwaningo ayanele ngoba bezimbalwa iziguli zabo ebezinezinye izifo zesibindi, zezinso, zokusebenza komzimba, zengqondo nomgogodla, i-endocrine nezifo ezihlasela amasosha omzimba.

Bathe baqaphe ukushayisana kumarekhoni asezibhedlela, uhlelo lwemithi olulandelwayo nemithetho yokwabukela iziguli, okungenzeka kube nomthelela omubi ocwaningweni lwabo.

Abacwaningi baphinde bathi ucwaningo luphele ngaphambi kokuthi imiphumela yeziguli icace.

Abacwaningi bayale ukuthi ucwaningo oluzayo lube neziguli eziningi, izinhlobo eziningi zezifo, nezukhathi eside socwaningo.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?