Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Mokgwa wa go Oketša Bontši bja Seabe sa Thempheretšha le Lebelo la go Dikološa go Phuhlameng ga Borale bja Mankanese ka Ontong ya Rothari

This is a Northern Sotho translation of DOI: DOI: 10.1007/978-3-030-36540-0_72

Published onJul 22, 2023
Mokgwa wa go Oketša Bontši bja Seabe sa Thempheretšha le Lebelo la go Dikološa go Phuhlameng ga Borale bja Mankanese ka Ontong ya Rothari
·

Mokgwa wa go Oketša Bontši bja Seabe sa Thempheretšha le Lebelo la go Dikološa go Phuhlameng ga Borale bja Mankanese ka Ontong ya Rothari

Abstract

Tlhokego ya tsebo mabapi le diteng tša diminerale le tša maswika tša borale bja Mn ke bothata bja tlwaelo ka tšweletšong ya dialoye tša feromankanese.

Go hwelela, e lego go pšhatlaganywa ga ditseka tše thata ka lebaka la go fišwa, ke maemo a bohlokwa a boleng bja mankanese ao a sego a hlwa a nyakišišwa.

Mošomo wo o tla nyakišiša ka ga seabe sa maemo ao a fapanego mabapi le go dipalopalo tša go pšhatlaganywa ge borale bo fišwa ka ontong ya go dikologa.

Maemo a ke lebelo la go dikologa, kelo ya go fiša, thempheretšha, le sebopego sa diminerale.

Marale mararo a ka Afrika Borwa, a mabedi go tšwa ka moepeng o tee, a tla šomišwa ka mo dinyakišišong.

Maikemišetšo a sengwalwa se ke go bega mabapi le tlhabollo ya mokgwa wo.

Summary Title

Boitekelo bjo boswa bja go utolla sephiri sa borale bja mankanese

Banyakišiši ba šišintše gore go dirwe boitekelo bjo boswa bja go araba dipotšišo ka ga diteng tša borale bja mankanese ka Afrika Borwa.

Banyakišiši ba šišintše gore go dirwe boitekelo bjo boswa bja go utolla gore ke maemo afe a go fiša ao a ka fokotšago go aroganywa ga mankanese ka nakong ya tšweletšo ya tšhipi.

Kgato ye bohlokwa ka tšweletšong ya tšhipi ke go aroganya mankanese go botrale bja yona ka go e fiša ka ontong ya areke ya mohlagase.

Ka maswabi, ge o fišwa bjalo mankanese o a pšhatlaganywa, goba wa arogana go ba lerole, gomme se se ka dira gore tshepedišo ye e se šome gabotse le gore e ka thuthupa, ka lebaka la go kokotlela ga gase.

Dinyakišišo tše di šišinya mokgwa o moswa wa boitekelo go bona gore ke maemo afe ao a ka fokotšago gore borale bja mankanese bo hwelele.

Banyakišišio ba šišinya go leka se ka go šomiša ontyo ya go dikologa, mohuta wa obene ya go dikologa, go tšhuma borale pele ga ge bo ka šongwa ka gare ga onto ya areke ya mohlagase.

Banyakišišo ba tla šomiša borale go tšwa ka mafelong a mankanese a Kalahari a ka Afrika Borwa, gomme ba dira diteko ka fao di pšhatlaganywago ka gona ka laporathoring ba šomiša obene ye nnyane ya go dikologa.

Dinyakišišo di tla dira diteko tša maemo a go pšhatlaganywa kgahlanong le maemo ao a fapafapanego a lebelo la go dikologa, thempheretšha, lebelo la go tšhuma, bogolo bja ditharowana tša borale, le sebopego sa dikhemikhale sa borale.

Banyakišiši ba šetše ba dirile dinyakišišo tša peleng ka nepo ya go tseba kgonagalo ya boitekelo bjo bo šišinyago gore ba tšweletše dipoelo.

Ba hweditše dikutollo tše di tshepišago tšeo di bontšhitšego gore ge borale bjo bo fapanego bja mankanese bo fišwa bo a pšhatlaganywa ka dikelpo tše di fapanego go eya ka sebopego sa tšona sa dikhemikhale.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?