Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Abacwaningi babika ngenguquko ye-SARS-CoV-2 e-Uganda

Zulu translation of DOI: 10.1101/2021.02.08.21251393

Published onAug 14, 2023
Abacwaningi babika ngenguquko ye-SARS-CoV-2 e-Uganda
·

Uhlobo lwe-SARS-CoV-2 A (A.23.1) olune-spike eshintshiwe luye lwavela futhi lubusa ubhubhane lwamanje lwase-Uganda

Ukubhekwa kwezakhi zofuzo ze-SARS-CoV-2 e-Uganda kunikeza ithuba lokuchaza kahle ukuthi ngabe lishintshashintsha kanjani leli gciwane ezweni elivaliwe lase mpumalanga ne-Afrika.

Lapha sikhombisa ushintsho lwakamuva kulolu bhubhane lwendawo olunohlobo olusha oseluvele i-A.23 elushintsha lube yi-A.23.1 oludlangile ezweni lase-Uganda noselusabalalele emazweni anagama-26.

Nakuba ushintsho oluqondile kwi-A.23.1 lukhona kepha luhlukile okunalolo olutholakala kuma-variant of concern (ama-VOC) nokuyiyo ekukhathazekwe ngenxa yayo.

I-A.23.1 spike protein coding region isiqoeqe izinguquko ezifuze izinguquko eziningi ezibonakala kwi-VOC, ukubala inguquko kwi-position 613, inguquko kwi-furin cleavage site enweba i-amino acid i-motif, kanye nezinguquko ezininingana kwi-immunogenic N-terminal domain.

Ngaphezu kwalokho, i-A.23.1 lineage encodes iyashintsha kumaphrotheni angewona ama-spike aboniswa enye i-VOC (i-nsp6, ORF8 ne-ORF9).

Umthelela we-A.23.1 awukacaci kahle, nokhpo kusemqoka ukuqhubeka kulawulwe loluhlobo lwegciwane, kanye nokuhlola okusheshayo kwemithelela kwezinguquko ze-spike protein ekusebenzeni ngendlela komgomo.


Abacwaningi babika ngenguquko ye-SARS-CoV-2 e-Uganda

Ngonyaka wezi-2021, abacwaningi babika ukuthi uhlobo olusha lwegciwane le-SARS-CoV-2, nokuyigciwane elibangela i-COVID-19, luvelile ezweni lase-Uganda labe selusabalalela emazweni amanye angama-26.

Babe sebenikeza leli gciwane igama bathi i-A.23.1 base bathi linezinguquko eziningi abazibonile kulezi ezinye iznhlobo zegciwane ezikhathaza umhlaba wonke.

Ososayensi balandela ukuthi ngabe igciwane i-coronavirus ishintshashintsha kanjani ukuze bakwazi ukuqonda kangcono ukuthi imigomo ingasebenza kanjani ukulwisana nalezi zinhlobo ezintsha zegcinawe.

I-Covid-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele.

Kwinqubo eyaziwa njenge-Genomic surveillance, ososayensi baqaphe ukuzthi ziguquka kanjani izakhifuzo zegciwane ngesikhathi lisabalala.

Basebenzisa ulwazi ukulawula lesi sifo ebese benika umhlahlandlela wokuthuthiukiswa komgomo.

Isibonelo, ngokuqonda ukuthi igciwane linhloboni futhi likanjani, abacwaningi bangakwazi ukusungula umgomo oqondene ngqo nalolo hlobo lwegciwane ukusiza ukuvimbela ukuthi igciwane likwazi ukungena emzimbeni womuntu.

Kulolu cwaningo, abacwaningi babheke ngokukhethekile ekutheni i-SARS-Co-V-2 ibishintshashinstha kanjani ezweni lase-Uganda.

Abacwaningi bathole ukulandelana kwezakhi zofuzo lwegciwane esifeni se-COVID-19 kumasampula aqoqwe ezweni lase-Uganda.

Basebenzise ikhompuyutha ukulandela ukuthi ngabe luvela kuphi lolu hlobo olusha lwegciwane i-A.23.1 babe sebekwazi ukubona ukuthi loluhlobo luhlobana kanjani nohlobo lwe-SARS-CoV-2.

Imiphumela yabo iveze ukuthi igciwane i-A.23.1 lusanda kuguquka lusuka kuhlobo lwe-A.23, futhi lolu hlobo lutholakale kumasampula angamaphesenti angama-90% athathiwe.

Ngamanye amazwi, beludlange kakhulu kumasampula ase-Uganda kusuka ngonyaka wezi-2020.

Baphinde bathola ukuthi i-A.23.1 inezinguquko ezithize ezifana nalezo ezitholakala kwezinye izinhlobo zegciwane.

Lolu cwaningo lwengeza koselwenziwe ukukwazi ukuqanda igciwane i-SARS-CoV-2 emhlabeni jikelele.

Imiphumela yengeza kubufakazi obukhulayo obuveza ukuthi igciwane i-SARS-CoV-2 liguquka ngokushesha ngenkathi lisabalala ukuthelela abantu abaningi libe ligwema umgomo.

Nokho, ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuze kuqondwe ukuthi imiphi imiphumela noma imisebenzi ye-spike protein eguqukayo kokuhluka kwe-A.23.1 kungaba.

Abacwaningi baenza izincomo zokubhekwa kwe-genome ukusisiza siqonde ukuthi izinhlobo zegciwane ziphathwa kanjani umgomo otholakala ezweni lase-Uganda kanye nalowo otholakala kwamanye amazwe.

Bathi futhi ukuqapha uhambo lwamazwe ngamazwe kusemqoka ukuze abacwaningi bezoqonda kagcono ukuthi ngabe igciwane lizungeza kanjani endaweni.

Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?