Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Abantu aban-HIV abadla imishanguzo abekho semathubeni aphezulu okuba nezimpawu ezinzima noma okubulawa i-COVID-19 ukudlula abanye abantu.

Zulu translation of DOI: 10.1101/2020.06.04.20122606

Published onJun 24, 2023
Abantu aban-HIV abadla imishanguzo abekho semathubeni aphezulu okuba nezimpawu ezinzima noma okubulawa i-COVID-19 ukudlula abanye abantu.
·

Ukuphathwa i-COVID-19 ne-HIV kanyekanye: 

Uhlahlondlela lobufakazi bocwaningo lwamanje

Umhlaba ubhekene nezimpathamhlaba ezimbili ezisaqhubeka namanje.

Lezi izifo ezintsha zokuphefumula kanzima 2/nokhuvethe lwa-2019 (SARS-CoV-2/COVID-19) nempathamhlaba yangaphambilini yesandulela ngculaza nengculaza (HIV/AIDS).

Imibhalo ngokuhlangana kwalezi zifo ezibhubhisayo iya ngokuya iyanda.

Kwenziwe ukubhekwa kwemibhalo ebheka ukuphathwa i-COVID-19 ne-HIV kanyekanye.

Emva kwezinyanga ezinhlanu, kusukela ekuqaleni kwe-COVID-19, bekunocwaningo olungamashumi amathathu nanhlanu olubikwe emazweni ayishumi nantathu.

Beluqala ngezehlakalo zabantu ngabodwana nezamaqoqo.

Kususelwe ocwaningweni olungandiselwa ebantwini bonke, abaphethwe i-HIV enemmithamo yegciwane ecindezelekile ababanga nokuguliswa nokubulawa i-COVID-19 okungalingani kakhulu.

Okungenani ziguli ezine, ezisanda kuthola ukuthi zine-HIV zisindile kwi-COVID-19.

Ubufakazi bamanje bukhomba ukuthi iziguli eziphethwe yilezi zifo zombili kumele ziphathwe njengabo bonke abantu.

Lolu hlahlondlela oluqhubekayo lohlelo locwaningo lwe- SARS-CoV-2 ehambisana ne-HIV lwesimanje luhlinzeka abacwaningi, abakhi bemithetho, abahlengi nabanye ngendlela yokuthola nokwakha imiqondo efanelekile.


Abantu aban-HIV abadla imishanguzo abekho semathubeni aphezulu okuba nezimpawu ezinzima noma okubulawa i-COVID-19 ukudlula abanye abantu.

Ucwaningo oluningi olwenziwe emhlabeni wonke lukhombisa ukuthi abantu abane- HIV/AIDS abadla imishanguzo ababinazoo izimpawu ze-COVID-19 ezinzima kakhulu.

Abacwaingi ababheke ucwaningo lwamanje lwesayensi lwalesi sihloko olukhona bathi ubufakazi bukhombisa ukuthi iziguli ze-HIV zingalashelwa i-COVID-19 njengezinye iziguli.

Ngenxa yokuthi abantu abane-HIV banamasosha omzimba abuthaka. abacwaningi bebekhathazwa ukuthi bengagula kakhulu futhi bafe ngenxa yempathamhlaba i-COVID-19.

Ngokubheka ucwaningo olubheka ukuthi iziguli ezine-HIV/AIDS iziphatha kanjani i-COVID-19 nemithi yayo, abacwaningi bebefisa ukukhipha iziphetho ezizosiza abanye abacwaningi, ohulumeni nodokotela benqume ukuthi bazozihlenga kanjani iziguli ze-HIV/AIDS eziphethwe i-COVID-19.

Babheke amaphepha ocwaningo anamagama athi “HIV”, “AIDS”, “Coronavirus” no “COVID-19”, ashicilelwe phakathi kukaMasingana(Januwari) noNhlangulana(June), ku-2020.

Abacwaningi benebheka imibiko yabane-HIV, noma abane-AIDS, abebedla imishanguzo batholakala bene-COVID-19.

Kulokhu abebekuphenya, abacaningi abthole amaphepha awu-35 avela emazweni awu-13, umbiko wokuqala wokuba ne-COVID-19 ne-HIV kanyekanye wabikwa eShayina.

Bathole ukuthi i-HIV/AIDS ayenzi ukuthi i-COVID-19 ibe yimbi kakhulu, nokuthi abaningi abasanda kuthola ukuthi bane-HIV basheshe basinda kwi-COVID-19.

Laba bacwaningi baphinde bathola ukuthi iziguli bezinezimpawu ze-COVID-19 ezivamile njengo kukhwehlela, imfiva, ukuphelelwa umoya, ukukhathala, ukuphelelwa izinzwa zokunuka nokuzwa emlonyeni, nesifo sohudo.

Isigulu esisodwa kuphela esibe nokuquleka.

Ngokujwayelekile, abane-HIV/AIDS baphathwa i-COVID-19 njengazo zonke iziguli.

Nokho ke, ubungozi bokuthola i-COVID-19 kunyuke uma iziguli bezinezinye izifo njengephika, isifo sashukela, ukuba mkhulu ngokweqile nesifo sezinso.

Abacwaningi babika nokuthi umshanguzo we- HIV/AIDS, i-darunavir, ayikuvimbi ukuphathwa ukhuvethe.

Uphenyo lwabo luveze ukuthi iziguli eziphethwe yikho kokubili abake bafakwa izinso nezibindi basindile kwi-COVID-19.

Abacwaningi baxwayisa ukuthi iziphetho zabo zingama nganxanye ngoba bathole ucwaningo olubhalwe ngesiNgisi kuphela.

Bayala ukuthi kuqhutshekwe kwenziwe olunye ucwaningo ngendlela i-COVID-19 esebenzisana nezinye izifo ezifna nesifo sofuba, nenyumoniya, nokuthi izifo eziphathana ngokuhambisana zingaba namthelela muni empilweni yengqondo yeziguli.

Lolu hlahlelo luhlanganiswe abacwaningi base Ningizimu Afrika, lapho i-HIV/AIDS isawumthwalo kwezempilo.


Connections
1 of 5
Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?