Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Ukwanda kwesifo sokungavukelwa ezizigulini eziphethwe ushukela nokuthintana kwaso ne-Body Mass Index ne Glycated Hemoglobin e-Afrika: Ukubuyekezwa Okuhlelekile kanye nokuhlaziywa kwe-Meta

This is Zulu translation of DOI: 10.1155/2020/5148370

Published onJul 24, 2023
Ukwanda kwesifo sokungavukelwa ezizigulini eziphethwe ushukela nokuthintana kwaso ne-Body Mass Index ne Glycated Hemoglobin e-Afrika: Ukubuyekezwa Okuhlelekile kanye nokuhlaziywa kwe-Meta
·

Ukwanda kwesifo sokungavukelwa ezizigulini eziphethwe ushukela nokuthintana kwaso ne-Body Mass Index ne Glycated Hemoglobin e-Afrika: Ukubuyekezwa Okuhlelekile kanye nokuhlaziywa kwe-Meta

Abstract

Isendlalela.

Ukugula nokushona kweziguli eziphethwe ushukela (DM) abekwa ezinkingeni ezibandakanya ama- microvascular nama-macrovascular.

Nokho, kunokuhluka okukhulu uma ubheka ucwaningo lashukela (DM) lokuqala olukhuluma ngokwanda kokungavukelwa (ED) e-Afrika.

Ngakho-ke, lolu cwaningo beluhlose ukulinganisa ukwanda kwe-ED okuhlangene ezigulini ze-DM nokuhlangana kwayo nobukhulu bomzimba i-(BMI) ne-glycated hemoglobin e-Afrika.

Izindlelakwenza.

Kuphenywe ucwaningo olubheke i-ED ezigulini ze-DM kwi-PubMed, Web of Science, African Journals Online ne-Google Scholar.

Kusetshenziswe indlela eyifanela i-funnel plot ne-Egger’s regression ukuhlola ukukhetha icala kokushicilelwe.

Kusetshenziswe i-I2 statistic ukubheka i-heterogeneity phakathi kocwaningo.

Kusetshenziswe imodeli ye-DerSimonian ne-Laird random-effects ukukala usayizi wendawo ethintekile.

Ukuhlaziya kwamaqoqwana kwenziwe nge- meta-regression analyses, kwenziwe ngezwe nezwe, usayizi wenani labantu abahloliwe, nangonyaka okushicilelwe ngawo.

Kube sekwenziwa i-sensitivity alaysis ukubona umthelela wocwaningo olulodwa kukho konke okugaguliwe.

Kusetshenziswe uhlelo lwezibalo i-STATA yezinga le-14 ukuhlaziya iziphumo.

Umphumela.

Kufakwe ucwaningo uluyi-13 olunabantu abayizi-3,501 kulolu cwaningo.

Sigagule ukuthi ukuvama okuhlanganisiwe kwe-ED ezigulini ze-DM e-Afrika kube u-71.45% (95% CI: 60.22–82.69).

Iziguli ezinoshukela ezine-BMI engu ≥30kg/m2 zisemathubeni angu 1.26 ukuthi ziphathwe i-ED (AOR = 1.26; 95% CI: 0.73–2.16) and whose glycated hemoglobin was <7% were 7% less likely to develop ED (AOR = 0.93; 95% CI: 0.5–5.9), yize bezingabandakanywa ne-ED.

Isiphetho.

Ukwanda kwe-ED ezigulini ze-DM e-Afrika kusaphezulu.

Ngakho-ke, kumele kwenziwe izinhlelo ezibheka isimo nesimo, nezwe ngalinye ukuze kwehliswe ukwanda kwe-ED ezigulini ze-DM.

Summary Title

U-70% wamadoda anesifo sashukela e-Afrika abika inkinga yokungavukelwa

Izigidigidi zeziguli eziphethwe ushukela emhlabeni wonke zihlushwa ukungavukwelwa, kodwa izibalo zase-Afrika bezingaziwa kuze kube manje.

Ngo-2017 abantu abalanginaselwa ezigidini ezingama-425 baphathwe ushukela (DM) emhlabeni, lezi zibalo zilindeleke ukuthi zifike ezigidini ezingama-629 ngo-2045.

Omunye umthelela onganakiwe wesifo soshukela ekungavukelwa (ED), okusho ukungakwazi ukuvukelwa kahle nokugcina ukuvukelwa kwakho ukuze ukwazi ukwenza ucansi olwanele futhi olunelisayo.

Ukungavukelwa sekubikwe ebantwini besilisa abangu-49% eNgilandi, 35.8% e-Ithali, 77.1% eNingizimu Afrika, no 67.9% eGana.

Kodwa eminye imibiko ephuma e-Afrika ihluka kakhulu, ngakho ke abacwaningi baqhathanisa imibiko ukubona ukuthi ukungavukelwa kuvame kangakanani ezigulini zikashukela, nokuthola ukuhlangana kwakho nokukhuluphala nokuba ne-high blood pressure(ihayihayi).

Abacaningi babheke emitapweni yolwazi ye-PubMed, Web of Science, Cochrane Library, Scopus, PsycINFO, African Journals Online no-Google Scholar bebheka ucwaningo olwalubheka ukungavukelwa ezigulini zashukela.

Basebenzise izindlela zezibalo ezahlukene ukucubungula iziphumo zocwaningo oluyi-13 olwalunabantu abayizi-3,501.

Babenokucophelela kakhulu ukuze beqinisekise ukuthi ucwaningo nocwaningo alubi namthelela kolunye, okungenza kungabi nokugagula kahle ngokuvama kokungavukelwa kwababehlolwa.

Ucwaningo luthole ukuthi ukungavukelwa kuvame kubantu besilisa abanesifo sashukela abangu 71.45% e-Afrika.

Bathola ukuthi iziguli ezikhuluphele ngokweqile zisemathubeni angu 1.26 ngaphezu kwezinye, ukuthi zihlushwe ukungavukelwa.

Bathole nokuthi iziguli eziphethwe ushukela ezinamazinga kashukela oqashwe kahle, okubonakala ngo-7% we-glycaed hemoglobin, okukalwa ngakho ukuthi ushukela wakho uqashwe kahle, zisemathubeni ehle ngo-7% okuhlushwa ukungavukelwa.

Lolu cwaningo lunezingqinamba ezimbalwa okumele zicatshangwe ocwaningweni oluzayo.

Okukuqala, kunzima ukubona ukuthi imiphumela evela emazwen ahlukene ikhuluma ngezwekazi lonke ngoba ayitholakalanga imininingwane ebala i-Afrika yonke.

Okwesibili, ucwaningo lubheke imibhalo ebhalwe ngesingisi, okusho ukuthi ucwaningo lungashoda ngemininingwane ebalulekile etholakala kwezinye izilimi.

Lemiphumela ikhombisa ukuthi amazinga okwanda kokungavukelwa ezigulini ezinoshukela e-Afrika ahleli phezulu.

Abacwaningi bancoma ukuthi amazwe kumele angenelele isimo nesimo kuwo wonke amazwe.

Connections
1 of 5
Comments
1
?
sonron dickin:

I appreciate your time writing geometry dash such an intriguing article on this topic. Because of how this made me feel, I'll investigate.